Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Νοέμβριος 2010

Συστήματα πληρωμών και υποδομές αγοράς

Έκθεση προόδου του TARGET2-Securities

Στις 18 Νοεμβρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολόγησε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πρόγραμμα TARGET2-Securities. Σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

Επισκόπηση της Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας - Δεκέμβριος 2010

Στις 18 Νοεμβρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της επισκόπησης του Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα (“Financial Stability Review – December 2010”), η οποία παρέχει μια περιεκτική αξιολόγηση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ζώνης του ευρώ να αντεπεξέρχεται σε διαταραχές και εξετάζει τις κυριότερες πηγές κινδύνων και αδυναμιών για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η επισκόπηση αναμένεται να δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στα μέσα Δεκεμβρίου 2010.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την παράταση της διάρκειας της εγγύησης που παρέχει το ιρλανδικό κράτος για ορισμένες υποχρεώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων

Στις 2 Νοεμβρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αιτήματος του υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας, εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2010/75).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του Συντάγματος και του νόμου περί νομοθεσίας όσον αφορά τις νομοθετικές αρμοδιότητες της Magyar Nemzeti Bank

Στις 3 Νοεμβρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης της Ουγγαρίας, εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2010/76).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του πλαισίου πράξεων νομισματικής πολιτικής στη Λεττονία με σκοπό την περαιτέρω εναρμόνισή του με το Ευρωσύστημα

Στις 5 Νοεμβρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αιτήματος του Διοικητή της Latvijas Bank, εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2010/77).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας όσον αφορά τις δανειακές απαιτήσεις στο Λουξεμβούργο

Στις 5 Νοεμβρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Οικονομικών του Λουξεμβούργου, εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2010/78).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με περιορισµούς στις πληρωµές µε χρήση µετρητών στη Βουλγαρία

Στις 10 Νοεμβρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Βουλγαρίας, εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2010/79).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις αποδοχές του προσωπικού της Banco de Portugal και με τον προϋπολογισμό

Στις 12 Νοεμβρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του Κοινοβουλίου της Πορτογαλίας, εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2010/80).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με εταιρείες κτηματικής πίστης στην Πολωνία

Στις 15 Νοεμβρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου της Πολωνίας, εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2010/81).

Εταιρική Διακυβέρνηση

Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων

Στις 4 Νοεμβρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Carlos Bernadell, ο οποίος επί του παρόντος είναι προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Κινδύνων της ΕΚΤ, πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων. Η απόφαση αυτή έχει άμεση ισχύ. Η εν λόγω επιτροπή συστάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 16 Σεπτεμβρίου 2010, δυνάμει του Άρθρου 9.1 του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΚΤ. Η θητεία του κ. Bernadell ως προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων θα λήξει στις 31 Αυγούστου 2013, ώστε να συμπίπτει με τη λήξη της θητείας όλων των προέδρων των Επιτροπών Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ, οι οποίοι διορίστηκαν (ή επαναδιορίστηκαν) από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 22 Ιουλίου 2010 με τριετή θητεία.

Αναδιατύπωση του νομικού πλαισίου της ΕΚΤ για τη λογιστική παρακολούθηση

Στις 11 Νοεμβρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή της EKT σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (αναδιατύπωση) (EKT/2010/20) και την απόφαση της EKT σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (αναδιατύπωση) (EKT/2010/21). Οι δύο αυτές νομικές πράξεις ενσωματώνουν αλλαγές τεχνικής φύσεως, καθώς και αλλαγές στη διατύπωση των νομικών πράξεων που είναι επί του παρόντος σε ισχύ, δηλαδή της κατευθυντήριας γραμμής EΚΤ/2006/16 και της απόφασης EΚΤ/2006/17 αντιστοίχως, τις οποίες και αναδιατυπώνουν. Οι δύο νομικές πράξεις θα δημοσιευθούν προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου