Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

November 2009

Operativa frågor

Ratingkrav för värdepapper med bakomliggande tillgångar i Eurosystemets kredittransaktioner

ECB-rådet har beslutat att ändra ratingkraven för värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABS). Eurosystemet kommer att kräva minst två ratingar från accepterade externa kreditbedömningsinstitut för alla värdepapper med bakomliggande säkerhet som utfärdas efter den 1 mars 2010. Värdepappernas godtagbarhet kommer att bestämmas genom att Eurosystemet tillämpar regeln ”näst bäst”, dvs. inte bara den bästa utan även den näst bästa tillgängliga ratingen måste uppfylla det lägsta tröskelvärdet tillämpbart för värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet (för mer information, se pressmeddelandet från den 20 januari 2009). Från och med den 1 mars 2011 kommer regeln ”näst bäst” och kravet att ha minst två ratingar att tillämpas på alla värdepapper med bakomliggande tillgångar, oavsett när de utfärdas. Ett pressmeddelande om detta har idag publicerats på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Eurosystemets översiktsrapport 2009

Den 30 oktober 2009 godkände ECB-rådet Eurosystem Oversight Report (Eurosystemets första översiktsrapport). Syftet med rapporten är att informera offentliga myndigheter, operatörer av marknadsinfrastruktur och deras deltagare, samt allmänheten i stort om Eurosystemets tillsynsfunktion och Eurosystemets bedömning av säkerhet och soliditet i betalnings-, clearing- och avvecklingsinfrastrukturerna i euroområdet. Med rapporten vill man öka medvetenheten om hur dessa infrastrukturer utvecklas, Eurosystemets roll i övervakningen av denna utveckling och hur Eurosystemet tar itu med potentiella risker och ineffektivitet. Rapporten offentliggjordes på ECB:s webbplats den 12 november 2009.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Financial Stability Review – december 2009

Den 19 november 2009 godkände ECB-rådet publicering av ”Financial Stability Review – December 2009”. Denna översikt ger en omfattande bedömning av kapaciteten hos euroområdets finansiella system att absorbera negativa störningar och undersöker de huvudsakliga källorna till risker och sårbarheter för stabiliteten i det finansiella systemet. Översikten kommer att publiceras på ECB:s webbplats under mitten av december 2009.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om den polska statens stöd till finansinstitut

Den 23 oktober 2009 antog ECB-rådet, på begäran av det polska finansministeriet, ett yttrande om en förlängning av det statliga stödet till finansinstitut (CON/2009/82). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om Lietuvos Bankas vinstdisposition

Den 14 oktober 2009 antog ECB-rådet, på begäran av finansministeriet i Litauen, ett yttrande om Lietuvos Bankas vinstdisposition (CON/2009/83). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

Yttrande om De Nederlandsche Banks tillsyn över clearing- och avvecklingstjänster

Den 26 oktober fattade ECB-rådet, på eget initiativ, ett yttrande om De Nederlandsche Banks tillsyn över clearing- och avvecklingstjänster (CON/2009/84). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om Národná banka Slovenskas oberoende

Den 27 oktober 2009 antog ECB-rådet, på begäran av det nationella rådet i Republiken Slovakien, ett yttrande om Národná banka Slovenskas oberoende (CON/2009/85). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om åtgärder i Österrike för att förbättra likviditeten och öka kreditinstituts konkurrenskraft

Den 28 oktober 2009 antog ECB-rådet, på begäran av finansministeriet i Österrike, ett yttrande om åtgärder för att förbättra likviditeten och öka kreditinstituts konkurrenskraft (CON/2009/86). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om en förlängning av den tidsfrist då vissa sedlar kan lämnas in för inlösen i Ungern

Den 29 oktober 2009 antog ECB-rådet, på begäran av Magyar Nemzeti Bank, ett yttrande om en förlängning av den tidsfrist då vissa sedlar kan lämnas in för inlösen (CON/2009/87). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om gemenskapslagstiftning avseende makroprudentiell tillsyn över det finansiella systemet och om inrättande av ett Europeiskt systemriskråd

Den 26 oktober 2009 antog ECB-rådet, på begäran av Europeiska rådet och Europaparlamentet, ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om makroprudentiell tillsyn över det finansiella systemet på gemenskapsnivå och om inrättande av ett Europeiskt systemriskråd samt ett förslag till rådets beslut om att ge Europeiska centralbanken särskilda uppgifter för Europeiska systemriskrådets verksamhet (CON/2009/88). Yttrandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 11 november 2009 och finns även på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om styrelsens sammansättning vid Central Bank and Financial Services Authority of Ireland och medlemsskapet i den irländska finanstillsynsmyndigheten

Den 4 november 2009 antog ECB-rådet, på begäran av det irländska finansministern, ett yttrande om styrelsens sammansättning vid Central Bank and Financial Services Authority of Ireland och medlemsskapet i den irländska finanstillsynsmyndigheten (CON/2009/89). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande den förmånsrätt som Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique har till ställda panter 

Den 4 november 2009, antog ECB-rådet, på begäran av finansministeriet i Belgien, ett yttrande om den förmånsrätt som Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique har till ställda panter  (CON/2009/90). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om Europeiska gemenskapens ståndpunkt avseende de monetära avtalen med Vatikanstaten och med San Marino

Den 5 november 2009 antog ECB-rådet, på begäran av Europeiska unionens råd, ett yttrande om rekommendationer till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ståndpunkt vid omförhandlingen av det monetära avtalet med Vatikanstaten och om Europeiska gemenskapens ståndpunkt vid omförhandlingen av det monetära avtalet med San Marino (CON/2009/91). Yttrandet finns på engelska på ECB:s webbplats. Yttrandet publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats inom kort.

ECB-yttrande om regler om implementering av lagen om finansiell stabilitet

Den 12 november 2009 antog ECB-rådet, på begäran av finansministeriet i Litauen, ett yttrande om villkor för, och tillvägagångssätt vid, stödåtgärder avseende finansiell stabilitet (CON/2009/93). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om gemenskapslagstiftning om kapitalkrav

Den 12 november 2009 antog ECB-rådet, på begäran av Europeiska unionens råd, ett yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG i fråga om kapitalkrav för handelslager och omvärdepapperisering samt samlad tillsynsbedömning av ersättningspolitik (CON/2009/94). Yttrandet publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats inom kort.

ECB-yttrande om genmenskapslagstiftning om äkthetskontroll av euromynt och hantering av euromynt som inte är lämpliga för cirkulation

Den 16 november 2009 antog ECB-rådet, på begäran av Europeiska unionens råd, ett yttrande om ett förslag till rådets förordning om äkthetskontroll av euromynt och hantering av euromynt som inte är lämpliga för cirkulation (CON/2009/95). Yttrandet publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats inom kort.

ECB-yttrande om realisering av säkerheter som lämnats till Banco de España

Den 16 november 2009 antog ECB-rådet, på begäran av den spanska ekonomiministern, ett yttrande om om hur säkerheter ställda till Banco de España, andra nationella centralbanker i medlemsstaterna eller Europeiska centralbanken kan realiseras (CON/2009/96). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media