Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

November 2009

Operačné záležitosti

Ratingové požiadavky týkajúce sa cenných papierov krytých aktívami používaných v úverových operáciách Eurosystému

Rada guvernérov rozhodla o zmene ratingových požiadaviek týkajúcich sa cenných papierov krytých aktívami (asset-backed securities – ABS). V prípade všetkých ABS vydaných od 1. marca 2010 bude Eurosystém vyžadovať minimálne dva ratingy od akceptovaných externých inštitúcií hodnotiacich úverovú bonitu. Pri hodnotení akceptovateľnosti týchto ABS bude Eurosystém uplatňovať pravidlo druhého najlepšieho ratingu, čo znamená, že minimálnu úroveň vzťahujúcu sa na ABS bude musieť dosahovať nielen najlepší, ale aj druhý najlepší dostupný rating (podrobnejšie informácie sú v tlačovej správe z 20. januára 2009). Od 1. marca 2011 sa pravidlo druhého najlepšieho ratingu a požiadavka predloženia minimálne dvoch ratingov bude vzťahovať na všetky ABS bez ohľadu na dátum vydania. Súvisiaca tlačová správa bola dnes zverejnená na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Správa Eurosystému o činnosti dohľadu za rok 2009

Dňa 30. októbra 2009 Rada guvernérov schválila prvú Správu Eurosystému o činnosti dohľadu, ktorá informuje verejné orgány, poskytovateľov trhových infraštruktúr a ich účastníkov, ako aj širokú verejnosť o výkone funkcie Eurosystému súvisiacej s dohľadom a o tom, ako Eurosystém hodnotí bezpečnosť a stabilitu platobných infraštruktúr a infraštruktúr klíringu a vyrovnania v eurozóne. Cieľom je zvýšiť informovanosť o vývoji týchto infraštruktúr a o úlohe Eurosystému v rámci monitorovania tohto vývoja a eliminácie možných rizík a neefektívnosti. Správa bola zverejnená na internetovej stránke ECB dňa 12. novembra 2009.

Finančná stabilita a dohľad

Správa o finančnej stabilite z decembra 2009

Dňa 19. novembra 2009 Rada guvernérov schválila zverejnenie Správy o finančnej stabilite z decembra 2009 (Financial Stability Review). Správa obsahuje komplexné hodnotenie schopnosti finančného systému eurozóny absorbovať vplyvy nepriaznivého vývoja a skúma hlavné zdroje rizík ohrozujúcich stabilitu finančného systému. Správa bude zverejnená na internetovej stránke ECB do polovice decembra 2009.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k predĺženiu obdobia uplatňovania podpory poľskej Štátnej pokladnice finančným inštitúciám

Dňa 23. októbra 2009 Rada guvernérov na žiadosť poľského ministra financií prijala stanovisko k predĺženiu obdobia uplatňovania podpory Štátnej pokladnice finančným inštitúciám (CON/2009/82). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k rozdeleniu zisku Lietuvos bankas

Dňa 14. októbra 2009 Rada guvernérov na žiadosť litovského ministerstva financií prijala stanovisko k rozdeleniu zisku Lietuvos bankas (CON/2009/83). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k dohľadu De Nederlandsche Bank nad klíringovými službami a službami vyrovnania

Dňa 26. októbra 2009 Rada guvernérov z vlastnej iniciatívy prijala stanovisko k dohľadu De Nederlandsche Bank nad klíringovými službami a službami vyrovnania (CON/2009/84). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k nezávislosti Národnej banky Slovenska

Dňa 27. októbra 2009 Rada guvernérov na žiadosť Národnej rady Slovenskej republiky prijala stanovisko k nezávislosti Národnej banky Slovenska (CON/2009/85). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k opatreniam na zlepšenie likvidity a zvýšenie konkurencieschopnosti úverových inštitúcií v Rakúsku

Dňa 28. októbra 2009 Rada guvernérov na žiadosť rakúskeho ministerstva financií prijala stanovisko k opatreniam na zlepšenie likvidity a zvýšenie konkurencieschopnosti úverových inštitúcií (CON/2009/86). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k predĺženiu lehoty na predloženie niektorých bankoviek na výmenu v Maďarsku

Dňa 29. októbra 2009 Rada guvernérov na žiadosť Magyar Nemzeti Bank prijala stanovisko k predĺženiu lehoty na predloženie niektorých bankoviek na výmenu (CON/2009/87). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k právnym predpisom Spoločenstva týkajúcim sa makroprudenciálneho dohľadu nad finančným systémom a zriadenia a fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká

Dňa 26. októbra 2009 Rada guvernérov na žiadosť Rady Európskej únie prijala stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o makroprudenciálnom dohľade nad finančným systémom na úrovni Spoločenstva a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká a k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami týkajúcimi sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká (CON/2009/88). Stanovisko bolo 11. novembra 2009 zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ a je k dispozícii aj na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k zloženiu rady Central Bank and Financial Services Authority of Ireland a k členstvu Írskeho úradu pre reguláciu finančných služieb

Dňa 4. novembra 2009 Rada guvernérov na žiadosť írskeho ministra financií prijala Stanovisko k zloženiu rady Central Bank and Financial Services Authority of Ireland a k členstvu Írskeho úradu pre reguláciu finančných služieb (CON/2009/89). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k poradiu záložného práva Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Dňa 4. novembra 2009 Rada guvernérov na žiadosť belgického ministerstva spravodlivosti prijala stanovisko k poradiu záložného práva Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2009/90). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k postoju Spoločenstva v súvislosti s menovými dohodami s Vatikánskym mestským štátom a Sanmarínskou republikou

Dňa 5. novembra 2009 Rada guvernérov na žiadosť Rady Európskej únie prijala stanovisko k odporúčaniam pre rozhodnutia Rady o stanovisku, ktoré má Európske spoločenstvo zastávať v súvislosti s opätovným prerokovaním menovej dohody s Mestským štátom Vatikán a o stanovisku, ktoré má Európske spoločenstvo zastávať v súvislosti s opätovným prerokovaním menovej dohody so Sanmarínskou republikou (CON/2009/91). Anglická verzia stanoviska je k dispozícii na internetovej stránke ECB. Stanovisko bude čoskoro zverejnené vo všetkých jazykových verziách v  Úradnom vestníku EÚ i na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k pravidlám týkajúcim sa uplatňovania právnych predpisov o finančnej stabilite

Dňa 12. novembra 2009 Rada guvernérov na žiadosť litovského ministerstva financií prijala stanovisko k podmienkam a postupom uplatňovania opatrení na posilnenie finančnej stability (CON/2009/93). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k právnym predpisom Spoločenstva o kapitálových požiadavkách

Dňa 12. novembra 2009 Rada guvernérov na žiadosť Rady Európskej únie prijala stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu (CON/2009/94). Stanovisko bude čoskoro zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ a na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k právnym predpisom Spoločenstva o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu

Dňa 16. novembra 2009 Rada guvernérov na žiadosť Rady Európskej únie prijala stanovisko k návrhu nariadenia Rady o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu (CON/2009/XX). Stanovisko bude čoskoro zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ a na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k realizácii kolaterálu poskytnutého Banco de España

Dňa 16. novembra 2009 Rada guvernérov na žiadosť španielskeho štátneho tajomníka pre hospodárske záležitosti prijala stanovisko k realizácii kolaterálu poskytnutého Banco de España, ostatným národným centrálnym bankám členských štátov a Európskej centrálnej banke pri plnení ich úloh (CON/2009/96). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá