Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

November 2009

Operativne zadeve

Bonitetne zahteve glede kolateraliziranih vrednostnih papirjev v kreditnih operacijah Eurosistema

Svet ECB je sklenil, da bo spremenil bonitetne zahteve glede kolateraliziranih vrednostnih papirjev. Eurosistem bo za vse kolateralizirane vrednostne papirje, izdane po 1. marcu 2010, zahteval vsaj dve bonitetni oceni, ki so jih pripravile sprejete zunanje bonitetne institucije. Pri določanju primernosti kolateraliziranih vrednostnih papirjev bo Eurosistem uporabil pravilo »druge najboljše ocene«, kar pomeni, da mora poleg najboljše tudi druga najboljša razpoložljiva bonitetna ocena dosegati najnižji prag, ki velja za kolateralizirane vrednostne papirje (več podrobnosti je v sporočilu za javnost z dne 20. januarja 2009). S 1. marcem 2011 bosta pravilo druge najboljše ocene in zahteva po vsaj dveh bonitetnih ocenah veljala za vse kolateralizirane vrednostne papirje ne glede na datum izdaje. Sporočilo za javnost o tem je bilo danes objavljeno na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Poročilo Eurosistema o pregledu nad delovanjem sistemov – 2009

Svet ECB je 30. oktobra 2009 odobril prvo poročilo Eurosistema o pregledu nad delovanjem sistemov (Eurosystem Oversight Report), katerega namen je informirati javne organe, ponudnike tržne infrastrukture in njihove udeležence ter širšo javnost o izvajanju funkcije pregleda s strani Eurosistema in o Eurosistemovi oceni glede varnosti in zanesljivosti plačilne, klirinške in poravnalne infrastrukture v euroobmočju. Namen poročila je izboljšati poznavanje dogajanj na področju infrastrukture in vloge Eurosistema pri spremljanju teh dogajanj in odpravljanju morebitnih tveganj in pomanjkljivosti. Poročilo je bilo 12. novembra 2009 objavljeno na spletni strani ECB.

Finančna stabilnost in nadzor

Pregled finančne stabilnosti – december 2009

Svet ECB je 19. novembra 2009 odobril objavo pregleda finančne stabilnosti – december 2009 (Financial Stability Review – December 2009). Pregled ponuja celovito oceno sposobnosti finančnega sistema euroobmočja, da absorbira motnje, ter analizira glavne vire tveganj in ranljivosti, ki jim je izpostavljena stabilnost finančnega sistema. Pregled bo do sredine decembra 2009 objavljen na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o podaljšanju podpore finančnim institucijam s strani poljske zakladnice

Svet ECB je 23. oktobra 2009 na zahtevo poljskega ministra za finance sprejel Mnenje o podaljšanju zagotavljanja podpore državne zakladnice finančnim institucijam (CON/2009/82). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o razdelitvi dobička centralne banke Lietuvos bankas

Svet ECB je 14. oktobra 2009 na zahtevo litovskega ministrstva za finance sprejel Mnenje o delitvi dobička centralne banke Lietuvos bankas (CON/2009/83). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o nadzoru centralne banke De Nederlandsche Bank nad storitvami obračuna in poravnave

Svet ECB je 26. oktobra 2009 na lastno pobudo sprejel Mnenje o nadzoru centralne banke De Nederlandsche Bank nad storitvami obračuna in poravnave (CON/2009/84). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o neodvisnosti centralne banke Národná banka Slovenska

Svet ECB je 27. oktobra 2009 na zahtevo Državnega sveta Slovaške republike sprejel Mnenje o neodvisnosti centralne banke Národná banka Slovenska (CON/2009/85). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o avstrijskih ukrepih za izboljšanje likvidnosti in povečanje konkurenčnosti kreditnih institucij

Svet ECB je 28. oktobra 2009 na zahtevo avstrijskega ministrstva za finance sprejel Mnenje o ukrepih za izboljšanje likvidnosti in povečanje konkurenčnosti kreditnih institucij (CON/2009/86). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o podaljšanju roka za predložitev nekaterih bankovcev v zamenjavo na Madžarskem

Svet ECB je 29. oktobra 2009 na zahtevo centralne banke Magyar Nemzeti Bank sprejel Mnenje o podaljšanju roka za predložitev nekaterih bankovcev v zamenjavo (CON/2009/87). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o zakonodaji Skupnosti v zvezi z makrobonitetnim pregledom finančnega sistema ter ustanovitvijo in delovanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja

Svet ECB je 26. oktobra 2009 na zahtevo Sveta Evropske unije sprejel Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema v Skupnosti in o ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja ter o predlogu odločbe Sveta o prenosu posebnih nalog v zvezi z delovanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja na Evropsko centralno banko (CON/2009/88). Mnenje je bilo 11. novembra 2009 objavljeno v Uradnem listu EU in je na voljo tudi na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o sestavi sveta centralne banke Central Bank and Financial Services Authority of Ireland in o članstvu v irskem regulativnem organu za finančne storitve

Svet ECB je 4. novembra 2009 na zahtevo irskega ministra za finance sprejel Mnenje o sestavi sveta centralne banke Central Bank and Financial Services Authority of Ireland in članstvu v irskem regulativnem organu za finančne storitve (Irish Financial Services Regulatory Authority) (CON/2009/89). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o vrstnem redu zastavne pravice centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Svet ECB je 4. novembra 2009 na zahtevo belgijskega ministrstva za finance sprejel Mnenje o vrstnem redu zastavne pravice centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2009/90). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o stališču Skupnosti glede monetarnega sporazuma z Vatikansko mestno državo in Republiko San Marino

Svet ECB je 5. novembra 2009 na zahtevo Sveta Evropske unije sprejel Mnenje o priporočilih za odločbi Sveta o stališču Evropske skupnosti glede ponovnih pogajanj o Monetarnem sporazumu z Vatikansko mestno državo in o stališču Evropske skupnosti glede ponovnih pogajanj o Monetarnem sporazumu z Republiko San Marino (CON/2009/91). Angleška različica mnenja je objavljena na spletni strani ECB. Mnenje bo kmalu objavljeno v vseh jezikih v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o litovskih pravilih glede izvajanja zakona o finančni stabilnosti

Svet ECB je 12. novembra 2009 na zahtevo litovskega ministrstva za finance sprejel Mnenje o pogojih in postopkih za uporabo ukrepov za krepitev finančne stabilnosti (CON/2009/93). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o zakonodaji Skupnosti glede kapitalskih zahtev

Svet ECB je 12. novembra 2009 na zahtevo Sveta Evropske unije sprejel Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES v zvezi s kapitalskimi zahtevami za trgovalno knjigo in za dodatna listinjenja ter v zvezi z nadzorniškim pregledom politik prejemkov (CON/2009/94). Mnenje bo kmalu objavljeno v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o zakonodaji Skupnosti glede preverjanja pristnosti eurokovancev in ravnanja z eurokovanci, ki so neprimerni za obtok

Svet ECB je 16. novembra 2009 na zahtevo Sveta Evropske unije sprejel Mnenje o predlogu uredbe Sveta o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, neprimernimi za obtok (CON/2009/95). Mnenje bo kmalu objavljeno v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o unovčenju zavarovanja, ki je bilo predloženo centralni banki Banco de España

Svet ECB je 16. novembra 2009 na zahtevo španskega državnega sekretarja za gospodarske zadeve sprejel Mnenje o unovčenju zavarovanja, zagotovljenega centralni banki Banco de España, drugim nacionalnim centralnim bankam držav članic ali Evropski centralni banki pri izvajanju njihovih nalog (CON/2009/96). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije