Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

marraskuu 2009

Toiminnalliset kysymykset

Eurojärjestelmän luotto-operaatioissa käytettävien omaisuusvakuudellisten arvopapereiden luottoluokitus

EKP:n neuvosto on päättänyt muuttaa omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin (ABS, asset-backed securities) sovellettavia luottoluokitusvaatimuksia. Eurojärjestelmä edellyttää, että 1.3.2010 ja sitä myöhemmin liikkeeseen laskettavilla omaisuusvakuudellisilla arvopapereilla on vähintään kahden hyväksytyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen luokitus. Määrittäessään omaisuusvakuudellisten arvopaperien kelpoisuutta eurojärjestelmä käyttää kahta parasta luottoluokitusta, ja luottokelpoisuuden on oltava molempien mukaan hyvä (ks. lehdistötiedote 20.1.2009). Kahden hyväksyttävän luokituksen vaatimusta sovelletaan 1.3.2011 alkaen kaikkiin omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin niiden liikkeeseenlaskupäivästä riippumatta. EKP:n verkkosivuilla on tänään julkaistu aihetta käsittelevä lehdistötiedote.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Eurojärjestelmän yleisvalvontaraportti 2009

EKP:n neuvosto hyväksyi 30.10.2009 eurojärjestelmän ensimmäisen yleisvalvontaraportin. Raportti on suunnattu viranomaisille, markkinainfrastruktuurien toimittajille ja niiden osapuolille sekä suurelle yleisölle, ja siinä kerrotaan eurojärjestelmän yleisvalvontatoiminnoista sekä arvioidaan euroalueen maksu-, selvitys- ja toimitusinfrastruktuurien turvallisuutta ja vakautta. Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta infrastruktuurien kehityksestä ja siitä, miten eurojärjestelmä seuraa kehitystä ja nostaa esiin mahdollisia riskejä ja tehottomia ratkaisuja. Raportti julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 12.11.2009.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä selonteko – joulukuu 2009

EKP:n neuvosto hyväksyi 19.11.2009 julkaistavaksi joulukuun 2009 selonteon rahoitusjärjestelmän vakaudesta (”Financial Stability Review – December 2009”). Selonteossa arvioidaan kattavasti euroalueen rahoitusjärjestelmän kykyä selviytyä haitallisista häiriöistä sekä tarkastellaan rahoitusjärjestelmän heikkouksia ja tärkeimpiä sen vakautta uhkaavia riskitekijöitä. Selonteko julkaistaan EKP:n verkkosivuilla joulukuun 2009 puoliväliin mennessä.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Puolan valtiokonttorin tuesta rahoituslaitoksille

EKP:n neuvosto antoi 23.10.2009 Puolan valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon valtiokonttorin rahoituslaitoksille myöntämien tukien jatkamisesta (CON/2009/82). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Liettuan keskuspankin voitonjaosta

EKP:n neuvosto antoi 14.10.2009 Liettuan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon Lietuvos bankasin voitonjaosta (CON/2009/83). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Alankomaiden keskuspankin suorittamasta selvitys- ja toimituspalvelujen valvonnasta

EKP:n neuvosto antoi 26.10.2009 oma-aloitteisesti lausunnon De Nederlandsche Bankin suorittamasta arvopaperien selvityspalvelujen valvonnasta (CON/2009/84). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Slovakian keskuspankin riippumattomuudesta

EKP:n neuvosto antoi 27.10.2009 Slovakian tasavallan kansallisen neuvoston pyynnöstä lausunnon Národná banka Slovenskan riippumattomuudesta (CON/2009/85). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto toimenpiteistä luottolaitosten likviditeetin ja kilpailukyvyn parantamiseksi Itävallassa

EKP:n neuvosto antoi 28.10.2009 Itävallan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon toimenpiteistä luottolaitosten likviditeetin ja kilpailukyvyn parantamiseksi (CON/2009/86). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto tiettyjen setelien vaihdon pidentämisestä Unkarissa

EKP:n neuvosto antoi 29.10.2009 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon tiettyjen setelien vaihdettavaksi toimittamiselle asetetun määräajan jatkamisesta (CON/2009/87). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahoitusjärjestelmän makrovalvontaa sekä Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamista ja toimintaa koskevasta yhteisön lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 26.10.2009 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta yhteisössä ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta sekä ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaan liittyvien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (CON/2009/88). Lausunto julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 11.11.2009, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Irlannin keskuspankin johtokunnan kokoonpanosta ja IFSRA:n jäsenyydestä

EKP:n neuvosto antoi 4.11.2009 Irlannin valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon Central Bank and Financial Services Authority of Irelandin johtokunnan kokoonpanosta ja Irish Financial Services Regulatory Authorityn jäsenyydestä (CON/2009/89). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Belgian keskuspankille annettujen vakuuksien etuoikeudesta

EKP:n neuvosto antoi 4.11.2009 Belgian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon Nationale Bank van Belgiëlle / Banque Nationale de Belgiquelle annetun vakuuden etuoikeudesta (CON/2009/90). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto yhteisön kannasta Vatikaanivaltion ja San Marinon tasavallan kanssa tehtyihin valuuttasuhteita koskeviin sopimuksiin

EKP:n neuvosto antoi 5.11.2009 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon suosituksista neuvoston päätöksiksi Euroopan yhteisön kannasta valuuttasuhteista Vatikaanivaltion kanssa tehdyn sopimuksen uudelleenneuvotteluja varten ja Euroopan yhteisön kannasta valuuttasuhteista San Marinon tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen uudelleenneuvotteluja varten (CON/2009/91). Lausunto on luettavissa englanniksi EKP:n verkkosivuilla. Kaikki kieliversiot julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahoitusjärjestelmän vakautta koskevan lain täytäntöönpanosäännöistä Liettuassa

EKP:n neuvosto antoi 12.11.2009 Liettuan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon rahoitusjärjestelmän vakauden vahvistamiseen tähtäävien toimenpiteiden soveltamista koskevista ehdoista ja menettelyistä (CON/2009/93). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto pääomavaatimuksia koskevasta yhteisön lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 12.11.2009 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY muuttamisesta kaupankäyntivarastoa ja uudelleenarvopaperistamista koskevien pääomavaatimusten sekä palkka- ja palkkiopolitiikan valvontamenettelyn osalta (CON/2009/94). Lausunto julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto eurokolikoiden aitouden varmistamisesta ja kierrosta poistettavien eurokolikoiden käsittelystä

EKP:n neuvosto antoi 16.11.2009 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurokolikoiden aitouden tarkistamisesta ja kiertoon kelpaamattomien eurokolikoiden käsittelystä (CON/2009/95). Lausunto julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Espanjan keskuspankille annettujen vakuuksien realisoimisesta

EKP:n neuvosto antoi 16.11.2009 Espanjan talousasioista vastaavan valtiosihteerin pyynnöstä lausunnon Banco de Españalle, muiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille tai Euroopan keskuspankille niiden tehtävien hoitamisen yhteydessä annetun vakuuden realisoimisesta (CON/2009/96). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle