Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Övriga beslut (utöver räntebeslut)

Maj 2009

Operativa frågor

Lansering av långfristiga refinansieringstransaktioner med ett års löptid

Den 7 maj 2009 beslutade ECB-rådet att genomföra likvidiserande långfristiga refinansieringstransaktioner med en löptid på ett år. Ett pressmeddelande med mer information om dessa transaktioner publicerades på ECB:s webbplats den 7 maj 2009.

Ytterligare tillfällig utökning av listan över värdepapper som är godtagbara som säkerhet

Den 7 maj 2009 beslutade ECB-rådet att förlänga den tillfälliga utökningen av listan över godtagbara värdepapper till slutet av 2010. Ett pressmeddelande om detta publicerades den 15 oktober 2008.

EIB blir godtagbar motpart för Eurosystemet

Den 7 maj 2009 beslutade ECB-rådet att Europeiska investeringsbanken (EIB) den 8 juli 2009 blir en godtagbar motpart i Eurosystemets penningpolitiska transaktioner. ECB meddelade detta i ett pressmeddelande den 7 maj 2009.

Ändring av ECB-riktlinjen om penningpolitiska instrument och förfaranden

Den 7 maj 2009 antog ECB-rådet en riktlinje om ändring av riktlinje ECB/2000/7 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (ECB/2007/10). Riktlinjen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 19 maj 2009 och finns även på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Ändring av ECB:s riktlinje om TARGET2

Den 7 maj 2009 antog ECB-rådet en riktlinje om ändring av riktlinje ECB/2007/2 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (ECB/2009/9). Riktlinjen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 19 maj 2009 och finns även på ECB:s webbplats.

TARGET årsrapport 2008

Den 8 maj 2009 tog ECB-rådet del av TARGET:s årsrapport för 2008. Rapporten ger bakgrundsinformation om TARGET och beskriver den viktigaste utvecklingen under 2008. Den publicerades på ECB:s webbplats den 15 maj 2009.

Rapport om infrastruktur för OTC-derivat och för efterhandel

Den 8 maj 2009 tog ECB-rådet del av en rapport om infrastrukturerna för OTC-derivat (over-the-counter) och för efterhandel. I rapporten görs en bedömning av fyra större marknader för OTC-derivat liksom marknaden för repohandel. För varje marknad ges där också en bedömning av eurons betydelse, marknadsdeltagarnas lokalisering och hur och var relevanta finansiella produkter handlas, clearas och avvecklas. Baserat på den analysen ger rapporten vissa policyimplikationer som bedömer behovet av att utveckla infrastrukturer för efterhandel i euroområdet. Rapporten kommer att publiceras som ett ”ECB Occasional Paper”.

TARGET2 övervakningsbedömningsrapport

Den 14 maj 2009 godkände ECB-rådet en rapport om bedömningen av utformningen av TARGET2 som fastställer att systemet uppfyller grundprinciperna för systemviktiga betalningssystem och Eurosystemets förväntningar beträffande driftskontinuitet i systemviktiga betalningssystem. ECB-rådet godkände att rapporten publiceras på ECB:s webbplats den 15 maj 2009.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Banktillsynskommitténs (BSC) rapport ”EU banks’ funding structures and policies”

Den 8 maj 2009 godkände ECB-rådet publikationen av en rapport från Banktillsynskommittén om finansieringsstrukturer och policy för banker i EU. Rapporten publicerades på ECB:s webbplats den 13 maj 2009. I den undersöks hur finanskrisen påverkar källorna till och kostnaderna för bankernas finansiering samt även hur bankerna hanterar sina finansieringsstrukturer.

Financial Stability Review - Juni 2009

Den 20 maj 2009 godkände ECB-rådet publicering av “Financial Stability Review – Juni 2009”. Denna översikt ger en omfattande bedömning av kapaciteten i de finansiella systemen i euroområdet att absorbera negativa störningar i och undersöker de huvudsakliga källorna för risker och sårbarhet för stabiliteten i det finansiella systemet. Översikten kommer att offentliggöras på ECB:s webbplats den 15 juni 2009.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om lagstiftning i Litauen avseende tillsyn av betalningsinstitut

Den 24 april 2009 antog ECB-rådet, på begäran av finansministeriet i Litauen, ett yttrande om Lietuvos bankas tillsyn över betalningsinstitut (CON/2009/40). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om en ökning av Portugals IMF-kvot

Den 29 april 2009 antog ECB-rådet, på begäran av det portugisiska ministeriet för finans och offentlig administration, ett yttrande om Banco de Portugals inbetalning av Portugals ökade IMF-kvot (CON/2009/41). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om rumänsk statistiklagstiftning

Den 4 maj 2009 antog ECB-rådet, på begäran av det nationella rumänska statistikinstitutet, ett yttrande om hur officiell statistik produceras och används i Rumänien (CON/2009/42). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om korrespondetbankstjänster och därtill relaterad statistik i Rumänien

Den 5 maj 2009 antog ECB-rådet, på begäran av Banca Naţională a României, ett yttrande om liberalisering av korrespondentbankstjänster avseende betalningar i nationell valuta och om statistiskrapporteringskrav i samband med detta (CON/2009/43). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om den rättsliga ramen för Magyar Nemzeti Bank

Den 8 maj 2009 antog ECB-rådet, på begäran av det ungerska finansministeriet, ett yttrande om ändringar av Magyar Nemzeti Banks rättslig ram för att anpassa denna till nya förvaltningsrättsliga bestämmelser (CON/2009/44). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om personalen vid Deutsche Bundesbank

Den 11 maj 2009 antog ECB-rådet, på begäran av Deutsche Bundesbank, ett yttrande om de rättsregler som styr anställningsförhållandena hos Deutsche Bundesbank (CON/2009/45). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om tillsynsrollen för Banque centrale du Luxembourg

Den 14 maj 2009 antog ECB-rådet, på begäran av Banque centrale du Luxembourg, ett yttrande om en utvidgning av Banque centrale du Luxembourgs tillsynsarbete genom ett utkast till lag om betalningstjänster, institut för elektroniska pengar samt slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (CON/2009/46). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om löner i den offentliga sektorn och oberoende för centralbanken i Lettland

Den 18 maj 2009 antog ECB-rådet, på begäran av Latvijas Banka, ett yttrande om åtgärder som berör offentliganställdas löner med avseende på centralbanksoberoende (CON/2009/47). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

Ändring av anställningsvillkoren på ECB

Den 5 maj 2009 beslutade ECB-rådet att ändra pensionssystemet för ECB:s anställda. Dessa ändringar, som träder i kraft den 1 maj 2009, kommer att inkorporeras i den reviderade bilaga III till anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal. I bilagan finns detaljerade bestämmelser om ECB:s pensionsplan och kommer snart att finnas på ECB:s webbplats.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media