Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB
(iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových mier)

Máj 2009

Operačné záležitosti

Zavedenie dlhodobejších refinančných operácií s ročnou splatnosťou

Rada guvernérov dňa 7. mája 2009 rozhodla o uskutočňovaní dlhodobejších refinančných operácií na dodanie likvidity so splatnosťou jeden rok. Tlačová správa s podrobnými informáciami o týchto operáciách bola zverejnená v ten istý deň na internetovej stránke ECB.

Predĺženie platnosti dočasného rozšírenia zoznamu aktív akceptovateľných ako kolaterál

Dňa 7. mája 2009 Rada guvernérov rozhodla o predĺžení platnosti dočasného rozšírenia zoznamu akceptovateľných aktív, ktoré bolo oznámené v tlačovej správe z 15. októbra 2008, a to až do konca roka 2010.

EIB sa stane akceptovateľnou zmluvnou stranou Eurosystému

Ako ECB informovala v tlačovej správe zo 7. mája 2009, Rada guvernérov v tento deň rozhodla, že Európska investičná banka (European Investment Bank – EIB) sa dňa 8. júla 2009 stane akceptovateľnou zmluvnou stranou v operáciách menovej politiky Eurosystému.

Zmeny a doplnenia usmernenia ECB o nástrojoch a postupoch menovej politiky

Dňa 7. mája 2009 Rada guvernérov prijala usmernenie, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2000/7 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (ECB/2009/10). Usmernenie bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ 19. mája 2009 a je k dispozícii aj na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Zmeny a doplnenia usmernenia ECB o systéme TARGET2

Dňa 7. mája 2009 Rada guvernérov prijala usmernenie, ktoré mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/2 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2) (ECB/2009/9). Usmernenie bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ 19. mája 2009 a je k dispozícii aj na internetovej stránke ECB.

Výročná správa o systéme TARGET za rok 2008

Dňa 8. mája 2009 Rada guvernérov vzala na vedomie výročnú správu o systéme TARGET za rok 2008. Správa obsahuje všeobecné informácie o systéme TARGET, informácie o jeho prevádzke a opis hlavných zmien systému uskutočnených v roku 2008. Správa bola 15. mája 2009 zverejnená na internetovej stránke ECB.

Správa o mimoburzových derivátoch a poobchodných infraštruktúrach

Dňa 8. mája 2009 Rada guvernérov vzala na vedomie správu o mimoburzových derivátoch a poobchodných infraštruktúrach. Správa obsahuje hodnotenie štyroch hlavných trhov s mimoburzovými derivátmi, ako aj trhu s repo obchodmi. V prípade každého trhu správa rozoberá aj význam eura, umiestnenie účastníkov trhu a o spôsob a miesto obchodovania, klíringu a vyrovnania príslušných finančných produktov. Na základe tejto analýzy správa uvádza určité informácie relevantné z hľadiska menovej politiky a hodnotí potrebu vytvorenia poobchodných infraštruktúr v eurozóne. Správa bude neskôr zverejnená v rámci série ECB Occasional Papers (príležitostné štúdie ECB).

Hodnotiaca správa orgánov dohľadu nad systémom TARGET2

Dňa 14. mája 2009 Rada guvernérov schválila správu o hodnotení koncepcie systému TARGET2, podľa ktorej systém spĺňa Základné zásady pre systémovo dôležité platobné systémy a Očakávania Eurosystému v súvislosti s dohľadom nad zabezpečením nepretržitej prevádzky systémovo dôležitých platobných systémov. Rada guvernérov schválila zverejnenie správy na internetovej stránke ECB 15. mája 2009.

Finančná stabilita a dohľad

Správa BSC „Štruktúry a zásady financovania bánk v EÚ“

Dňa 8. mája 2009 Rada guvernérov schválila zverejnenie správy o štruktúrach a zásadách financovania bánk v EÚ, ktorú pripravil Výbor pre bankový dohľad (Banking Supervision Committee – BSC). Správa, ktorá bola zverejnená na internetovej stránke ECB 13. mája 2009, hodnotí vplyv finančnej krízy na zdroje a náklady financovania bánk, ako aj na spôsob riadenia štruktúr financovania zo strany bánk.

Správa o finančnej stabilite – jún 2009

Dňa 20. mája 2009 Rada guvernérov schválila zverejnenie júnového vydania Správy o finančnej stabilite (Financial Stability Review). Správa obsahuje komplexné hodnotenie schopnosti finančného systému eurozóny absorbovať vplyvy nepriaznivého vývoja a skúma hlavné zdroje rizík ohrozujúcich stabilitu finančného systému. Správa bude zverejnená na internetovej stránke ECB 15. júna 2009.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k litovským právnym predpisom o dohľade nad platobnými inštitúciami

Dňa 24. apríla 2009 Rada guvernérov na žiadosť litovského ministerstva financií prijala stanovisko k dohľadu Lietuvos bankas nad platobnými inštitúciami (CON/2009/40). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k zvýšeniu kvóty Portugalska v MMF

Dňa 29. apríla 2009 Rada guvernérov na žiadosť portugalského ministerstva financií a verejnej správy prijala stanovisko k platbe Banco de Portugal týkajúcej sa zvýšenia kvóty Portugalska v Medzinárodnom menovom fonde (CON/2009/41). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k rumunským právnym predpisom o štatistike

Dňa 4. mája 2009 Rada guvernérov na žiadosť rumunského národného štatistického úradu prijala stanovisko k organizácii a fungovaniu úradnej štatistiky v Rumunsku (CON/2009/42). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k službám korešpondenčného bankovníctva a súvisiacim štatistikám v Rumunsku

Dňa 5. mája 2009 Rada guvernérov na žiadosť Banca Naţională a României prijala stanovisko k liberalizácii služieb korešpondenčného bankovníctva pre platby v národnej mene a k súvisiacim požiadavkám na štatistické vykazovanie (CON/2009/43). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k zákonu o Magyar Nemzeti Bank

Dňa 8. mája 2009 Rada guvernérov na žiadosť maďarského ministerstva financií prijala stanovisko k úprave zákona o Magyar Nemzeti Bank v súvislosti s prijatím nových administratívnych pravidiel (CON/2009/44). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k zamestnancom Deutsche Bundesbank

Dňa 11. mája 2009 Rada guvernérov na žiadosť Deutsche Bundesbank prijala stanovisko k pracovnoprávnym vzťahom týkajúcim sa zamestnancov Deutsche Bundesbank (CON/2009/45). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k úlohe Banque centrale du Luxembourg v oblasti dohľadu

Dňa 14. mája 2009 Rada guvernérov na žiadosť Banque centrale du Luxembourg prijala stanovisko k rozšíreniu pôsobnosti Banque centrale du Luxembourg v oblasti dohľadu v súvislosti s návrhom zákona o platobných službách, inštitúciách elektronických peňazí a konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a systémoch zúčtovania cenných papierov (CON/2009/46). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k odmeňovaniu vo verejnom sektore a nezávislosti centrálnej banky v Lotyšsku

Dňa 18. mája 2009 Rada guvernérov na žiadosť Latvijas Banka prijala stanovisko k opatreniam týkajúcim sa odmeňovania vo verejnom sektore s ohľadom na nezávislosť centrálnej banky (CON/2009/47). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Riadenie organizácie

Zmeny podmienok zamestnávania zamestnancov ECB

Dňa 5. mája 2009 Rada guvernérov rozhodla o zmenách dôchodkového programu zamestnancov ECB. Tieto zmeny, ktoré nadobudnú účinnosť 1. júna 2009, budú začlenené do upravenej prílohy III Podmienok zamestnávania zamestnancov Európskej centrálnej banky. Príloha, ktorá obsahuje podrobné ustanovenia dôchodkového programu ECB, bude čoskoro k dispozícii na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá