Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

toukokuu 2009

Toiminnalliset kysymykset

Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot vuoden maturiteetilla

EKP:n neuvosto päätti 7.5.2009 toteuttaa likviditeettiä lisääviä pitempiaikaisia rahoitusoperaatioita vuoden maturiteetilla. EKP:n verkkosivuilla julkaistiin samana päivänä operaatioita yksityiskohtaisemmin käsittelevä lehdistötiedote.

Vakuuskelpoisten omaisuuserien valikoiman tilapäinen laajentaminen

EKP:n neuvosto päätti 7.5.2009, että omaisuuserät, joiden tilapäisestä hyväksymisestä vakuuskelpoisten omaisuuserien luetteloon ilmoitettiin lehdistötiedotteessa 15.10.2009, ovat vakuuskelpoisia vuoden 2010 loppuun asti.

Euroopan investointipankin hyväksyminen eurojärjestelmän vastapuoleksi

EKP:n neuvosto päätti 7.5.2009, että Euroopan investointipankki (EIB) hyväksytään vastapuoleksi eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa 8.7.2009 alkaen. Päätöksestä ilmoitettiin samana päivänä EKP:n lehdistötiedotteella.

Rahapolitiikan välineitä ja menettelyjä koskevien EKP:n suuntaviivojen muuttaminen

EKP:n neuvosto antoi 7.5.2009 suuntaviivat eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 muuttamisesta (EKP/2009/10). Suuntaviivat julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 19.5.2009, ja ne ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

TARGET2-järjestelmää koskevien EKP:n suuntaviivojen muuttaminen

EKP:n neuvosto antoi 7.5.2009 suuntaviivat Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2007/2 muuttamisesta (EKP/2009/9). Suuntaviivat julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 19.5.2009, ja ne ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

TARGET-järjestelmän vuosikertomus vuodelta 2008

EKP:n neuvosto tarkasteli 8.5.2009 TARGET-järjestelmän vuosikertomusta vuodelta 2008. Vuosikertomuksessa annetaan taustatietoa TARGET-järjestelmästä ja kuvataan sen toimintaa ja kehitystä vuonna 2008. Vuosikertomus julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 15.5.2009.

Raportti OTC-johdannaisista ja post-trading-infrastruktuureista

EKP:n neuvosto tarkasteli 8.5.2009 raporttia OTC-johdannaisista ja kaupanjälkeisen toiminnan infrastruktuureista. Raportissa esitetään arviot neljistä suurista OTC-johdannaismarkkinoista sekä repomarkkinoista. Siinä on myös selvitetty euron merkitystä eri markkinoilla, markkinaosapuolten sijaintia sekä sitä, miten ja missä kaupankäynti, selvitys ja toimitus tapahtuvat. Analyysin pohjalta raportissa nostetaan esiin rahapolitiikan kannalta tärkeitä seikkoja ja arvioidaan tarvetta kaupanjälkeisen toiminnan infrastruktuurien kehittämiseen euroalueella. Raportti julkaistaan myöhemmin EKP:n Occasional Paper ‑julkaisusarjassa.

TARGET2-valvontaraportti

EKP:n neuvosto hyväksyi 14.5.2009 TARGET2-järjestelmää koskevan arviointiraportin, jossa järjestelmä todettiin systeemiriskin kannalta olennaisten maksujärjestelmien perusperiaatteiden (Core Principles for Systemically Important Payment Systems) ja systeemiriskin kannalta olennaisten maksujärjestelmien toiminnan jatkuvuuteen liittyvien eurojärjestelmän yleisvalvontavaatimusten (Eurosystem’s Business Continuity Oversight Expectations for Systemically Important Payment Systems) mukaiseksi. EKP:n neuvosto hyväksyi raportin julkaistavaksi EKP:n verkkosivuilla 15.5.2009.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Pankkivalvontakomitean raportti ”EU banks’ funding structures and policies”

EKP:n neuvosto hyväksyi 8.5.2009 julkaistavaksi pankkivalvontakomitean raportin EU:n pankkien rahoitusrakenteista ja ‑periaatteista. EKP:n verkkosivuilla 13.5.2009 julkaistussa raportissa tarkastellaan rahoituskriisin vaikutusta pankkien rahoituslähteisiin ja rahoituksen kustannuksiin sekä niiden rahoitusrakenteiden hallintaan.

Rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä selonteko – kesäkuu 2009

EKP:n neuvosto hyväksyi 20.5.2009 julkaistavaksi kesäkuun 2009 selonteon rahoitusjärjestelmän vakaudesta (”Financial Stability Review – June 2009”). Selonteossa arvioidaan kattavasti euroalueen rahoitusjärjestelmän kykyä selviytyä haitallisista häiriöistä sekä tarkastellaan rahoitusjärjestelmän heikkouksia ja tärkeimpiä sen vakautta uhkaavia riskitekijöitä. Selonteko julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 15.6.2009.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto maksulaitosten valvontaa koskevasta lainsäädännöstä Liettuassa

EKP:n neuvosto antoi 24.4.2009 Liettuan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon Lietuvos bankasin suorittamasta maksulaitosten valvonnasta (CON/2009/40). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Portugalin jäsenosuuden korottamisesta IMF:ssä

EKP:n neuvosto antoi 29.4.2009 Portugalin valtiovarain- ja julkishallinnonministeriön pyynnöstä lausunnon Banco de Portugalin suoritettavaksi tulevan Portugalin jäsenosuuden korotuksen maksamisesta Kansainvälisessä valuuttarahastossa (CON/2009/41). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Romanian tilastolainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 4.5.2009 Romanian tilastokeskuksen pyynnöstä lausunnon Romanian virallisen tilastoinnin organisoinnista ja toiminnasta (CON/2009/42). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto kirjeenvaihtajakeskuspankkipalveluista ja niihin liittyvistä tilastoista Romaniassa

EKP:n neuvosto antoi 5.5.2009 Romanian keskuspankin pyynnöstä lausunnon kansallisessa valuutassa tapahtuviin maksuihin liittyvien kirjeenvaihtajapankkipalveluiden vapauttamisesta ja niihin liittyvistä tilastovaatimuksista (CON/2009/43). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Unkarin keskuspankkia koskevasta lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 8.5.2009 Unkarin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon Magyar Nemzeti Bankia koskevan lainsäädännön muuttamisesta uusia hallinnollisia sääntöjä vastaavaksi (CON/2009/44). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Saksan keskuspankin henkilöstöä koskevista säännöistä

EKP:n neuvosto antoi 11.5.2009 Saksan keskuspankin pyynnöstä lausunnon Deutsche Bundesbankin henkilöstöön soveltuvista oikeussuhteista (CON/2009/45). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Luxemburgin keskuspankin yleisvalvontatehtävästä

EKP:n neuvosto antoi 14.5.2009 Luxemburgin keskuspankin pyynnöstä lausunnon Banque centrale du Luxembourgin roolin laajentamisesta yleisvalvonnan alalla maksupalveluja, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoita ja selvityksen lopullisuutta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä koskevan lakiehdotuksen mukaan (CON/2009/46). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto julkisen sektorin palkoista ja keskuspankin riippumattomuudesta Latviassa

EKP:n neuvosto antoi 18.5.2009 Latvian keskuspankin pyynnöstä lausunnon julkisen sektorin palkkoja koskevista toimenpiteistä keskuspankin riippumattomuuden osalta (CON/2009/47). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

EKP:n henkilöstön palvelussuhteen ehtojen muuttaminen

EKP:n neuvosto päätti 5.5.2009 muuttaa EKP:n henkilöstön eläkejärjestelmää. Muutokset tulevat voimaan 1.6.2009, ja ne sisällytetään Euroopan keskuspankin henkilöstön palvelussuhteen ehtojen tarkistettuun liitteeseen III (EKP:n eläkejärjestelmän yksityiskohtaiset säännöt). Muutettu liite julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle