Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Maj 2009

Operativna vprašanja

Uvedba operacije dolgoročnejšega refinanciranja z zapadlostjo eno leto

Svet ECB je 7. maja 2009 sklenil, da bo izvajal operacije dolgoročnejšega refinanciranja (ODR) za povečevanje likvidnosti z zapadlostjo eno leto. Sporočilo za javnost s podrobnejšimi informacijami o teh operacijah je bilo istega dne objavljeno na spletni strani ECB.

Podaljšanje začasne razširitve liste finančnega premoženja, ki je primerno kot zavarovanje

Svet ECB je 7. maja 2009 sklenil, da bo do konca leta 2010 podaljšal začasno razširitev liste primernega finančnega premoženja, ki je bila s sporočilom za javnost najavljena 15. oktobra 2008.

EIB bo postala primerna nasprotna stranka Eurosistema

Svet ECB je 7. maja 2009 sklenil, da bo Evropska investicijska banka (EIB) 8. julija 2009 postala primerna nasprotna stranka v operacijah denarne politike Eurosistema, kar je ECB najavila tudi v sporočilu za javnost.

Sprememba smernice ECB o instrumentih in postopkih denarne politike

Svet ECB je 7. maja 2009 sprejel Smernico o spremembah Smernice ECB/2000/7 o instrumentih monetarne politike in postopkih Eurosistema (ECB/2009/10). Smernica je bila 19. maja 2009 objavljena v Uradnem listu Evropske unije in je na voljo tudi na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Sprememba smernice ECB o sistemu TARGET2

Svet ECB je 7. maja 2009 sprejel Smernico o spremembah Smernice ECB/2007/2 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (ECB/2009/9). Smernica je bila 19. maja 2009 objavljena v Uradnem listu Evropske unije in je na voljo tudi na spletni strani ECB.

Letno poročilo TARGET 2008

Svet ECB se je 8. maja 2009 seznanil z letnim poročilom TARGET 2008. V poročilu so predstavljene osnovne informacije o sistemu TARGET ter uspešnost delovanja in glavna gibanja v letu 2008. Poročilo je bilo 15. maja 2009 objavljeno na spletni strani ECB.

Poročilo o izvedenih finančnih instrumentih na neorganiziranem trgu in potrgovalnih infrastrukturah

Svet ECB se je 8. maja 2009 seznanil s poročilom o izvedenih finančnih instrumentih na neorganiziranem trgu in potrgovalnih infrastrukturah. Poročilo predstavlja oceno o štirih najpomembnejših neorganiziranih trgih za izvedene finančne instrumente ter oceno o trgu za repo transakcije. Za vsak trg preučuje tudi pomen eura in analizira, kje se nahajajo tržni udeleženci ter kako in kje se z ustreznimi finančnimi produkti trguje, se jih obračunava in poravnava. Na podlagi te analize poročilo predstavlja nekatere posledice za politiko in ocenjuje potrebo po razvoju potrgovalnih infrastruktur v euroobmočju. Poročilo bo kmalu objavljeno v seriji občasnih zvezkov ECB ( Occasional Papers).

Poročilo o oceni pregleda nad delovanjem sistema TARGET2

Svet ECB je 14. maja 2009 odobril poročilo o oceni zasnove sistema TARGET2, v katerem je bilo ugotovljeno, da je sistem skladen s temeljnimi načeli za sistemsko pomembne plačilne sisteme in s pričakovanji preglednikov Eurosistema glede neprekinjenega poslovanja sistemsko pomembnih plačilnih sistemov. Svet ECB je odobril objavo poročila 15. maja 2009 na spletni strani ECB.

Finančna stabilnost in nadzor

Poročilo Odbora za bančni nadzor o strukturi in politiki financiranja bank v EU

Svet ECB je 8. maja 2009 odobril objavo poročila o strukturi in politiki financiranja bank v EU ( EU banks' funding structures and policies), ki ga je pripravil Odbor za bančni nadzor. Poročilo, ki je bilo 13. maja 2009 objavljeno na spletni strani ECB, preučuje vpliv, ki ga je imela finančna kriza na vire in stroške bančnega financiranja ter na način, kako banke upravljajo svojo strukturo financiranja.

Pregled finančne stabilnosti – junij 2009

Svet ECB je 20. maja 2009 odobril objavo pregleda finančne stabilnosti – junij 2009 ( Financial Stability Review – June 2009). Pregled ponuja celovito oceno sposobnosti finančnega sistema euroobmočja, da absorbira neugodne motnje, ter analizira glavne vire tveganj in ranljivosti, ki jim je izpostavljena stabilnost finančnega sistema. Poročilo bo 15. junija 2009 objavljeno na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o litovski zakonodaji o nadzoru plačilnih institucij

Svet ECB je 24. aprila 2009 na zahtevo litovskega ministrstva za finance sprejel Mnenje o nadzoru centralne banke Lietuvos bankas nad plačilnimi institucijami (CON/2009/40). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o povečanju portugalske kvote v MDS

Svet ECB je 29. aprila 2009 na zahtevo portugalskega ministrstva za finance in javno upravo sprejel Mnenje o vplačilu povečanja kvote Portugalske v Mednarodnem denarnem skladu s strani centralne banke Banco de Portugal (CON/2009/41). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o romunski zakonodaji o statistiki

Svet ECB je 4. maja 2009 na zahtevo romunskega statističnega urada sprejel Mnenje o organizaciji in delovanju uradne statistike v Romuniji (CON/2009/42). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o storitvah korespondenčnega bančništva in s tem povezani statistiki v Romuniji

Svet ECB je 5. maja 2009 na zahtevo centralne banke Banca Naţională a României sprejel Mnenje o liberalizaciji storitev korespondenčnega bančništva za plačila v nacionalni valuti in s tem povezanih zahtevah za statistično poročanje (CON/2009/43). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o pravnem okviru Magyar Nemzeti Bank

Svet ECB je 8. maja 2009 na zahtevo madžarskega ministrstva za finance sprejel Mnenje o uskladitvi pravnega okvira centralne banke Magyar Nemzeti Bank z novimi administrativnimi pravili (CON/2009/44). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o zaposlenih v Deutsche Bundesbank

Svet ECB je 11. maja 2009 na zahtevo centralne banke Deutsche Bundesbank sprejel Mnenje o pravnih razmerjih, ki veljajo za uslužbence centralne banke Deutsche Bundesbank (CON/2009/45). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o vlogi pregleda nad delovanjem, ki jo ima Banque centrale du Luxembourg

Svet ECB je 14. maja 2009 na zahtevo centralne banke Banque centrale du Luxembourg sprejel Mnenje o razširitvi vloge pregleda nad delovanjem, ki jo opravlja centralna banka Banque centrale du Luxembourg, s predlogom zakona o plačilnih storitvah, institucijah za izdajo elektronskega denarja in dokončnosti poravnave v plačilnih sistemih in sistemih za poravnavo vrednostnih papirjev (CON/2009/46). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o plačah v javnem sektorju in neodvisnosti centralne banke v Latviji

Svet ECB je 18. maja 2009 na zahtevo centralne banke Latvijas Banka sprejel Mnenje o ukrepih glede prejemkov v javnem sektorju z vidika neodvisnosti centralnih bank (CON/2009/47). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Upravljanje in vodenje

Sprememba Pogojev za zaposlitev v ECB

Svet ECB je 5. maja 2009 sklenil, da bo spremenil pokojninski sistem, ki velja za zaposlene v ECB. Spremembe, ki bodo začele veljati 1. junija 2009, bodo vključene v revidirano prilogo III k Pogojem za zaposlitev v Evropski centralni banki. V prilogi so podrobne določbe pokojninskega načrta ECB in bo kmalu objavljena na spletni strani ECB.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije