Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Juli 2008

Operativa frågor

ECB:s riktlinje om förvaltningen av reservtillgångar

Den 20 december 2008 antog ECB-rådet en riktlinje om de nationella centralbankernas förvaltning av Europeiska centralbankens reservtillgångar och den rättsliga dokumentationen för transaktioner som gäller sådana tillgångar (omarbetning) (ECB/2008/5). Riktlinjen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 19 juli 2008 och kommer också att finnas på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Andra offentliga samrådet om CCBM2 (Collateral Central Bank Management)

Den 10 juli 2008 godkände ECB-rådet publicering av resultatet av det andra offentliga samrådet om utkastet till användarkrav för CCBM2.

Target2-Securities – lansering av projektet

Den 17 juli 2007 beslutade ECB-rådet att lansera projektet TARGET2-Securities och tillhandahålla de medel som behövs till dess slutförande. Detta är resultatet av de reaktioner och kommentarer som inkommit på ECB-rådets inbjudan till alla värdepapperscentraler i Europa att delta i TARGET2-Securities. ECB-rådet beslutade även att Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France och Banca d’Italia ges i uppdrag sköta utvecklingen och driften av Target2-Securities. Ett pressmeddelande om detta publicerades igår på ECB:s webbplats.

CCBM2 – lansering av projektet

Den 17 juli 2008 beslutade ECB-rådet att lansera CCBM2-projektet och beslutade att Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique and De Nederlandsche Bank ges i uppdrag att sköta utvecklingen och driften av CCBM2. Avsikten är att driften ska börja fungera före, eller senast samtidigt med TARGET2-securities, beroende på resultaten av ytterligare detaljerade analyser av synergier med TARGET2-Securities. ECB-rådet godkände även de reviderade användarkraven för CCBM2 och godkänner att de publiceras på ECB:s webbplats. Den här versionen av användarkraven tar hänsyn till de reaktioner och kommentarer som inkommit i samband med det andra offentliga samrådet om CCBM2 och kommer att utgöra grunden för de detaljerade specifikationerna för CCBM2. Ett pressmeddelande om detta publicerades igår på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om den slovakiska lagstiftningen om parallella prisangivelser och om avrundningsregler

Den 1 juli 2008 antog ECB-rådet, på begäran av det slovakiska ministeriet för arbete, social- och familjefrågor, ett yttrande om parallella prisangivelser och avrundningsregler för arbetsmarknaden och socialförsäkringarna (CON/2008/27). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om införande av euron i Slovakien

Den 3 juli 2008 antog ECB-rådet, på begäran av Europeiska unionens råd, ett yttrande om införande av euron i Slovakien och omräkningskursen till euro för den slovakisk korunan (CON/2008/28). Yttrandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 17 juli 2008 och finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om bulgarisk lagstiftning om statistik

Den 9 juli 2008 antog ECB-rådet, på begäran av den bulgariska premiärministern, ett yttrande om ändringar i statistiklagen (CON/2008/29). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

Národná banka Slovenskas deltagande i ECB-rådets sammanträden före den 1 januari 2009

I linje med tidigare praxis inbjöd ECB-rådet centralbankschefen för Národná banka Slovenska att delta i rådets sammanträden som observatör. ECB-rådet beslutade även att ge experter från Národná banka Slovenska observatörsstatus i alla ECBS och Eurosystemets kommittéer och deras understrukturer, när representanter från hela Eurosystemet sammanträder. Beslutet trädde i kraft efter EU-rådets beslut, den 8 juli 2008, att upphäva undantaget för Slovakien.

Kontakt för media