Menu

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Juli 2008

Operationele aangelegenheden

ECB-Richtsnoer inzake het beheer van de externe reserves

Op 20 juni 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Richtsnoer betreffende het beheer van de externe reserves van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken en de juridische documentatie voor operaties met betrekking tot dergelijke reserves (herschikking) (ECB/2008/5). Het Richtsnoer zal op 19 juli 2008 worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en zal tevens beschikbaar zijn op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Tweede publieke consultatie betreffende CCBM2 (Collateral Central Bank Management, een onderpandsbeheersysteem van centrale banken)

Op 10 juli 2008 heeft de Raad van Bestuur toestemming gegeven voor publicatie van de uitkomsten van de tweede publieke consultatie inzake de ontwerptekst betreffende de CCBM2-Gebruikersvereisten.

TARGET2-Securities (T2S) – start van het project

Op 17 juli 2008 heeft de Raad van Bestuur besloten het T2S-project te starten en het tot aan de voltooiing ervan van de benodigde middelen te voorzien. Dit is het resultaat van de feedback die is ontvangen in reactie op de uitnodiging van de Raad van Bestuur aan alle Europese centrale-effectenbewaarinstellingen om deel te nemen aan het T2S-initiatief. De Raad van Bestuur heeft tevens besloten de technische ontwikkeling en het beheer van T2S toe te wijzen aan de Deutsche Bundesbank, de Banco de España, de Banque de France en de Banca d'Italia. Gisteren is een persbericht gepubliceerd op de website van de ECB.

CCBM2 – start van het project

Op 17 juli 2008 heeft de Raad van Bestuur besloten het CCBM2-project te starten. De Raad heeft tevens de ontwikkeling en het beheer van CCBM2 toegewezen aan de Nationale Bank van België/Bank Nationale de Belgique en De Nederlandsche Bank, met als doel het systeem eerder dan - of uiterlijk tegelijk met - T2S in werking te laten treden, afhankelijk van een verdere gedetailleerde analyse van de synergieën met T2S. De Raad van Bestuur heeft tevens zijn goedkeuring gehecht aan de herziene CCBM2-Gebruikersvereisten en toestemming gegeven tot publicatie ervan op de website van de ECB. Deze versie van de Gebruikersvereisten houdt terdege rekening met de reacties die zijn ontvangen in het kader van de tweede publieke consultatie betreffende CCBM2 en zal de basis vormen voor het opstellen van de gedetailleerde specificaties van CCBM2. Gisteren is een persbericht gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake Slowaakse wetgeving betreffende dubbele prijsaanduiding en afrondingsregels

Op 1 juli 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Slowaakse ministerie van Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gezin, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de regels betreffende de dubbele prijsaanduiding en afronding in de arbeidsmarkt- en sociale zekerheidssectoren (CON/2008/27). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de invoering van de euro in Slowakije

Op 3 juli 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de invoering van de euro in Slowakije en inzake de omrekeningskoers naar de euro voor Slowaakse koruna (CON/2008/28). Het Advies is op 17 juli 2008 gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en is tevens beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake Bulgaarse wetgeving betreffende statistieken

Op 9 juli 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Bulgaarse Minister-President, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake wijzigingen van de wet met betrekking tot statistieken (CON/2008/29). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Corporate governance

Deelname van Národná banka Slovenska aan vergaderingen van de Raad van Bestuur vóór 1 januari 2009

Zoals te doen gebruikelijk heeft de Raad van Bestuur de Gouverneur van Národná banka Slovenska uitgenodigd als waarnemer deel te nemen aan zijn vergaderingen. Tevens heeft de Raad besloten waarnemerstatus te verlenen aan deskundigen van Národná banka Slovenska met betrekking tot alle Eurosysteem-/ESCB-Comités en hun subcomités telkens wanneer deze bijeenkomen in Eurosysteem-samenstelling. Dit besluit trad in werking na het besluit van de Raad van de EU van 8 juli 2008 tot opheffing van de derogatiestatus van Slowakije.

Contactpersonen voor de media