Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Julij 2008

Operativne zadeve

Smernica ECB o upravljanju deviznih rezerv

Svet ECB je 20. junija 2008 sprejel Smernico o upravljanju deviznih rezerv Evropske centralne banke s strani nacionalnih centralnih bank in o pravni dokumentaciji za posle, ki vključujejo te rezerve (preoblikovana) (ECB/2008/5). Smernica bo 19. julija 2008 objavljena v Uradnem listu EU in bo na voljo tudi na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Druga javna razprava o CCBM2 (Sistem upravljanja z zavarovanjem terjatev centralnih bank – Collateral Central Bank Management)

Svet ECB je 10. julija 2008 odobril objavo rezultatov druge javne razprave o osnutku uporabniških zahtev za model CCMB2.

Target2-Securities – začetek projekta

Svet ECB je 17. julija 2008 sklenil, da začne projekt TARGET2-Securities in zagotovi sredstva, ki so potrebna za podporo projekta do njegovega zaključka. Odločitev je sprejel na osnovi odgovorov, ki jih je prejel na povabilo vsem evropskim centralnim depotnim družbam, da se pridružijo pobudi TARGET2-Securities. Svet je tudi sklenil, da bo tehnični razvoj in delovanje sistema TARGET2-Securities zaupal centralnim bankam Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France in Banca d’Italia. Sporočilo za javnost je bilo včeraj objavljeno na spletni strani ECB.

CCBM2 – začetek projekta

Svet ECB je 17. julija 2008 sprejel sklep o začetku projekta CCBM2. Tehnični razvoj in delovanje modela CCBM2 je zaupal centralnima bankama Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique in De Nederlandsche Bank, tako da bo model v živo začel delovati prej ali najkasneje hkrati s sistemom TARGET2-Securities, odvisno od izsledkov nadaljnjih podrobnih analiz možnih sinergij s sistemom TARGET2-Securities. Svet je tudi potrdil dopolnjene uporabniške zahteve za model CCBM2 in odobril njihovo objavo na spletni strani ECB. Ta različica uporabniških zahtev upošteva odgovore iz druge javne razprave o CCBM2 in bo zagotovila osnovo za pripravo podrobnih specifikacij modela CCBM2. Sporočilo za javnost je bilo včeraj objavljeno na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o slovaški zakonodaji v zvezi z dvojnim označevanjem cen in pravili za zaokroževanje

Svet ECB je 1. julija 2008 na zahtevo slovaškega ministrstva za delo, socialne zadeve in družino sprejel Mnenje o dvojnem izkazovanju cen in o pravilih zaokroževanja v sektorjih dela in socialne varnosti (CON/2008/27). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o uvedbi eura na Slovaškem

Svet ECB je 3. julija 2008 na zahtevo Sveta EU sprejel Mnenje o uvedbi eura na Slovaškem in o menjalnem razmerju med eurom in slovaško krono (CON/2008/28). Mnenje je bilo 17. julija 2008 objavljeno v Uradnem listu EU in je na voljo tudi na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o bolgarski zakonodaji o statistiki

Svet ECB je 9. julija 2008 na ministrskega predsednika Bolgarije sprejel Mnenje o spremembah zakona o statistiki (CON/2008/29). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Upravljanje in vodenje

Sodelovanje slovaške centralne banke na sejah Sveta ECB pred 1. januarjem 2009

V skladu z ustaljeno prakso je Svet ECB guvernerja centralne banke Národná banka Slovenska povabil, da se kot opazovalec udeležuje sej Sveta. Poleg tega je sklenil, da status opazovalcev podeli strokovnjakom slovaške centralne banke v vseh odborih in podstrukturah Eurosistema/ESCB, kadar se ti sestajajo v sestavi Eurosistema. Ta odločitev je začela veljati takoj potem, ko je bila sprejeta odločba Sveta EU z dne 8. julija 2008 o odpravi odstopanja za Slovaško.

Stiki za medije