Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Toiminnalliset kysymykset

EKP:n suuntaviivat valuuttavarantosaamisten hoidosta

EKP:n neuvosto antoi 20.6.2008 suuntaviivat kansallisten keskuspankkien suorittamasta Euroopan keskuspankin valuuttavarantosaamisten hoidosta sekä näillä valuuttavarantosaamisilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista (uudelleenlaadittu teksti) (EKP/2008/5). Suuntaviivat julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä 19.7.2008, ja ne ovat pian luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Toinen keskuspankkien vakuushallintaa (CCBM2) koskeva kannanottopyyntö

EKP:n neuvosto hyväksyi 10.7.2008 julkaistaviksi vastaukset, jotka saatiin keskuspankkien vakuushallintaan (CCBM2) liittyvistä käyttäjävaatimuksista esitettyyn toiseen kannanottopyyntöön.

TARGET2-Securities-hankkeen käynnistäminen

EKP:n neuvosto päätti 17.7.2008 käynnistää TARGET2-Securities-hankkeen (T2S) ja osoittaa tarvittavat resurssit sen kehittämiseen, kunnes hanke saadaan päätökseen. Päätös perustui vastauksiin, jotka saatiin EKP:n neuvoston kehotettua kaikkia eurooppalaisia arvopaperikeskuksia osallistumaan T2S-hankkeeseen. EKP:n neuvosto päätti myös antaa T2S-järjestelmän kehittämisen ja toiminnan Saksan, Espanjan, Ranskan ja Italian keskuspankkien huoleksi. EKP:n verkkosivuilla julkaistiin eilen aihetta käsittelevä lehdistötiedote.

Keskuspankkien vakuushallintahankkeen (CCBM2) käynnistäminen

EKP:n neuvosto päätti 17.7.2008 käynnistää keskuspankkien vakuushallintahankkeen (CCBM2). CCBM2-järjestelmän kehittämisestä ja toiminnasta huolehtivat Belgian ja Alankomaiden keskuspankit. CCBM2-järjestelmä on tarkoitus saada toimintaan jo ennen TARGET2-Securities-järjestelmän käyttöönottoa – tai viimeistään sen yhteydessä – sen mukaan, millaisia tuloksia saadaan järjestelmien välisten synergioiden perusteellisesta analyysista. EKP:n neuvosto myös hyväksyi tarkistetut CCBM2-käyttäjävaatimukset ja niiden julkaisemisen EKP:n verkkosivuilla. Käyttäjävaatimusten tässä versiossa on otettu asianmukaisesti huomioon CCBM2-järjestelmää koskevaan toiseen kannanottopyyntöön saadut vastaukset, ja sen pohjalta laaditaan CCBM2-järjestelmää koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset. EKP:n verkkosivuilla julkaistiin eilen aihetta käsittelevä lehdistötiedote.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto rahamäärien kaksoismerkinnästä ja pyöristyssäännöistä Slovakiassa

EKP:n neuvosto antoi 1.7.2008 Slovakian työ-, sosiaali- ja perheministeriön pyynnöstä lausunnon rahamäärien kaksoismerkinnästä ja pyöristyssäännöistä työvoima- ja sosiaaliturvasektoreilla (CON/2008/27). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto euron käyttöönotosta Slovakiassa

EKP:n neuvosto antoi 3.7.2008 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon euron käyttöönotosta Slovakiassa ja Slovakian korunaan sovellettavasta euron muuntokurssista (CON/2008/28). Lausunto julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 17.7.2008, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Bulgarian tilastolainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 9.7.2008 Bulgarian pääministerin pyynnöstä lausunnon tilastoihin liittyvää lakia koskevista muutoksista (CON/2008/29). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

Slovakian keskuspankin pääjohtajan osallistuminen EKP:n neuvoston kokouksiin ennen 1.1.2009

EKP:n neuvosto päätti aiemman käytännön mukaisesti, että Slovakian keskuspankin pääjohtaja voi osallistua EKP:n neuvoston kokouksiin tarkkailijana. Lisäksi Slovakian keskuspankin asiantuntijat voivat osallistua tarkkailijoina kaikkien eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoiden ja niiden työryhmien toimintaan niiden kokoontuessa eurojärjestelmän kokoonpanossa. Päätös tuli voimaan EU:n neuvoston päätettyä 8.7.2008 kumota Slovakiaa koskevan poikkeuksen.

Yhteyshenkilöt