Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

April 2008

Operativa frågor

The Short-Term European Paper initiative (STEP) – förlängning av ECBS engagemang

Den 24 april 2008 godkände ECB-rådet, på begäran av Europeiska bankfederationen, att förlänga ECBS engagemang i STEP-märkningen (som ECB-rådet godkände i april 2006) i ytterligare 2 år fram till juni 2010.

Ekonomisk, monetär och finansiell situation

Nionde rapporten om strukturfrågor

Den 24 april 2008 godkände ECB-rådet den nionde rapporten om strukturfrågor som har utarbetats av Penningpolitiska kommittén (en av Eurosystemets/ECBS kommittéer). I rapporten ges en översikt över den viktigaste utvecklingen i utbudet av arbetskraft och dess bestämningsfaktorer i euroområdet under perioden 1996 till 2007 och där identifieras även framtida utmaningar för beslutsfattarna. Rapporten kommer att sändas till Europaparlamentet och publiceras på ECB:s webbplats den 25 juni 2008.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) – anpassning av infrastrukturer

Den 24 april 2008 godkände ECB-rådet det detaljerade direktivet för de fyra uppfyllandekriterierna för SEPA som Eurosystemet antog i juli 2007 och offentliggörs på ECB:s webbplats den 28 april 2008.

T2S-styrning avseende T2S för specifikationsfasen

Den 24 april 2008 godkände ECB-rådet de detaljerade arrangemangen för T2S-styrning under specifikationsfasen för projektet som beräknas pågå till slutet av 2009. Även om de allmänna bestämmelserna om styrning för den nuvarande fasen för användarkraven kommer att fortsätta att gälla kommer mindre ändringar att göras. En av dessa modifieringar kommer att vara att endast värdepapperscentraler och användare som explicit stöder T2S ingår i den framtida T2S-styrningen medan marknadsdeltagare är representerade oavsett om de stöder projektet eller inte i den nuvarande fasen.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Utvärdering av samförståndsavtalet om EU-samarbete om gränsöverskridande finansiell stabilitet

Den 31 mars 2008 godkände ECB-rådet utkastet till samförståndsavtalet om EU-samarbete om gränsöverskridande finansiell stabilitet mellan de övervakande nationella myndigheterna, centralbankerna och finansministerierna i Europeiska unionen, vilket undertecknades av cheferna för de 27 nationella centralbankerna i Europeiska centralbankssystemet och av ECB:s ordförande vid det informella Ekofin-mötet i Brdo pri Kranju den 4 april 2008.

Rapport om utmaningar om den finansiella stabiliteten i kandidatländerna

Den 3 april 2008 godkände ECB-rådet den tredje rapporten om utmaningar i den finansiella stabiliteten i kandidatländerna i syfte att lägga fram rapporten för en ekonomisk dialog på hög nivå med EU:s kandidatländer den 14 maj 2008. Rapporten, utarbetad av kommittén för internationella förbindelser (en av Eurosystemets/ECBS kommittéer), fokuserar på de utmaningar som hänger samman med övergången till djupare och mer marknadsorienterade finansiella system. Den publiceras inom kort som ECB Occasional Paper.

Extern kommunikation

Informationspaket om prisstabilitet

Den 19 mars 2008 tog ECB-rådet del av de positiva reaktionerna från användarna av kommunikationspaketet riktat mot lärare och elever på högstadiet/gymnasiet som lanserades i december 2005 för att öka den unga generationens medvetande om vikten av och fördelarna med prisstabilitet. Informationspaketet består av en åtta minuter lång film, ett elevhäfte och en lärarhandledning. Det är tillgängligt på alla officiella EU-språk och finns på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande över kodifieringen av rådets förordning om tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott

Den 3 april 2008 antog ECB-rådet, på begäran av EU-rådet, ett yttrande över kodifieringen av rådets förordning om tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott (CON/2008/15). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om finsk lagstiftning avseende integreringen av tillsynen över finansiella företag och försäkringsföretag

Den 4 april 2008 antog ECB-rådet, på begäran av finansministeriet i Finland, ett yttrande över integreringen av tillsynen över finansiella företag och försäkringsföretag (CON/2008/16). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om luxemburgsk lagstiftning avseende modernisering av den finansiella sektorn och det lagstadgade pensionssystemet

Den 15 april 2008 antog ECB-rådet, på begäran av den luxemburgska finans- och budgetministern, ett yttrande om befogenheterna för Banque central du Luxembourg och pensionssystemet för dess anställda (CON/2008/17). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media