Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

huhtikuu 2008

Toiminnalliset kysymykset

Aloite lyhytaikaisten arvopaperien markkinoiden parantamiseksi Euroopassa (STEP) – EKPJ:n osallistuminen

EKP:n neuvosto antoi 24.4.2008 Euroopan pankkiyhdistysten liiton (European Banking Federation) pyynnöstä hyväksyntänsä EKPJ:n osallistumiselle STEP-luokitteluprosessiin uuden kaksivuotisjakson ajan eli kesäkuun 2010 loppuun. EKP:n neuvosto hyväksyi EKPJ:n osallistumisen alun perin huhtikuussa 2006.

Talous, rahatalous ja rahoitusmarkkinat

Yhdeksäs rakenteellisia kysymyksiä koskeva raportti

EKP:n neuvosto hyväksyi 24.4.2008 rahapolitiikan komitean laatiman yhdeksännen rakenteellisia kysymyksiä koskevan raportin. Rahapolitiikan komitea on yksi eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoista. Raportissa luodaan yleiskatsaus työn tarjonnan yleiskehitykseen ja taustatekijöihin euroalueella vuosina 1996–2007 ja kartoitetaan tulevia haasteita päätöksentekijöiden näkökulmasta. Raportti toimitetaan Euroopan parlamentille, ja se julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 25.6.2008.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Yhtenäinen euromaksualue (SEPA) – infrastruktuureja koskevien vaatimusten noudattaminen

EKP:n neuvosto hyväksyi 24.4.2008 yksityiskohtaiset toimintaohjeet täydentämään eurojärjestelmän heinäkuussa 2007 hyväksymiä SEPA-vaatimusten noudattamiskriteerejä. Toimintaohjeet julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 28.4.2008.

T2S-hallinnointi määrittelyvaiheen aikana

EKP:n neuvosto hyväksyi 24.4.2008 yksityiskohtaiset T2S-hallinnointijärjestelyt hankkeen määrittelyvaihetta varten. Määrittelyvaiheen odotetaan jatkuvan vuoden 2009 loppuun. Yleisesti ottaen hallinnointijärjestelyt pysyvät samankaltaisina kuin nykyisessä käyttäjävaatimusvaiheessa, mutta niihin tehdään pieniä muutoksia. Yksi muutoksista on, että T2S:n hallinnointiin osallistuvat jatkossa vain arvopaperikeskukset ja sellaiset käyttäjät, jotka ovat ilmaisseet tukensa T2S:lle. Tällä hetkellä markkinaosapuolet ovat edustettuina riippumatta siitä, tukevatko ne hanketta.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Rahoitusmarkkinoiden vakautta koskevaa rajat ylittävää yhteistyötä EU:ssa käsittelevän pöytäkirjan arviointi

EKP:n neuvosto hyväksyi 31.3.2008 alustavan version pöytäkirjasta (Memorandum of Understanding), joka käsittelee rajat ylittävää yhteistyötä Euroopan unionin rahoitusvalvontaviranomaisten, keskuspankkien ja valtiovarainministeriöiden kesken rahoitusmarkkinoiden vakautta koskevissa asioissa. Euroopan keskuspankkijärjestelmän 27 kansallisen keskuspankin pääjohtajat ja EKP:n pääjohtaja allekirjoittivat pöytäkirjan Brdo pri Kranjussa pidetyssä Ecofin-neuvoston epävirallisessa kokouksessa 4.4.2008.

Raportti rahoitusmarkkinoiden vakauteen liittyvistä haasteista EU:n hakijamaissa

EKP:n neuvosto hyväksyi 3.4.2008 kolmannen painoksen raportista, joka koskee rahoitusmarkkinoiden vakauteen liittyviä haasteita hakijamaissa (Report on financial stability challenges in candidate countries). Raportti on tarkoitus toimittaa tarkasteltavaksi 14.5.2008 käytävässä korkean tason talouspoliittisessa vuoropuhelussa Euroopan unionin hakijamaiden kanssa. Kansainvälisten suhteiden komitean valmisteleman raportin pääaiheena ovat syvempiin ja markkinavetoisempiin rahoitusjärjestelmiin siirtymisen hallintaan liittyvät haasteet. Kansainvälisten suhteiden komitea on yksi eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoista. Raportti julkaistaan pian EKP:n Occasional Paper ‑sarjassa.

Viestintä

Tietopaketti hintavakaudesta

EKP:n neuvosto totesi 24.4.2008, että käyttäjiltä oli saatu myönteistä palautetta joulukuussa 2005 aloitetusta tiedotushankkeesta, joka on suunnattu keskiasteen kouluille. Tavoitteena on parantaa nuorempien sukupolvien tietoisuutta hintavakauden tärkeydestä ja hyödyllisyydestä. Tietopakettiin kuuluu 8-minuuttinen elokuva, oppilaan oppaita ja opettajan opas. Se on laadittu kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä, ja siihen voi tutustua EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta annetun neuvoston asetuksen kodifioinnista

EKP:n neuvosto antoi 3.4.2008 EU:n neuvoston pyynnöstä lausunnon liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta annetun neuvoston asetuksen kodifioinnista (CON/2008/15). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahoitus- ja vakuutusvalvonnan yhdistämistä koskevasta lainsäädännöstä Suomessa

EKP:n neuvosto antoi 4.4.2008 Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon rahoitus- ja vakuutusvalvonnan yhdistämisestä (CON/2008/16). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahoitussektorin uudistamista ja lakisääteistä eläkejärjestelmää koskevasta lainsäädännöstä Luxemburgissa

EKP:n neuvosto antoi 15.4.2008 Luxemburgin rahavarain- ja budjettiministerin pyynnöstä lausunnon Banque centrale du Luxembourgin toimivaltuuksista ja sen virkamiesten eläkejärjestelmästä (CON/2008/17). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle