Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

14 juni 2024
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 711.124 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 507.095 −252
  2.1 Fordringar på IMF 232.357 −211
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 274.738 −41
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 14.636 386
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.456 −778
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.456 −778
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 149.310 −149
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 2.178 −149
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 147.132 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 26.920 −1.061
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.732.369 −7.303
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.513.289 −8.086
  7.2 Övriga värdepapper 219.080 783
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 20.840 0
9 Övriga tillgångar 355.770 2.044
Summa tillgångar 6.534.521 −7.112
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.554.171 374
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.351.678 1.720
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 173.731 −23.143
  2.2 Inlåningsfacilitet 3.177.947 24.863
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 32.876 −512
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 185.895 −14.026
  5.1 Offentliga sektorn 107.583 1.530
  5.2 Övriga skulder 78.311 −15.556
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 202.668 7.053
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 15.030 381
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.665 −37
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 6.665 −37
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 178.544 0
10 Övriga skulder 204.357 −2.065
11 Värderegleringskonton 702.941 0
12 Kapital och reserver 99.696 0
Summa skulder 6.534.521 −7.112
Annexes
18 June 2024