Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

14.06.2024.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 711 124 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 507 095 −252
  2.1 SVF debitoru parādi 232 357 −211
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 274 738 −41
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 14 636 386
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16 456 −778
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16 456 −778
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 149 310 −149
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 2 178 −149
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 147 132 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 26 920 −1 061
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 732 369 −7 303
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 513 289 −8 086
  7.2 Pārējie vērtspapīri 219 080 783
8 Valdības parāds euro 20 840 0
9 Pārējie aktīvi 355 770 2 044
Kopā aktīvi 6 534 521 −7 112
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 554 171 374
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 351 678 1 720
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 173 731 −23 143
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 3 177 947 24 863
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 32 876 −512
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 185 895 −14 026
  5.1 Saistības pret valdību 107 583 1 530
  5.2 Pārējās saistības 78 311 −15 556
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 202 668 7 053
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 15 030 381
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6 665 −37
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6 665 −37
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 178 544 0
10 Pārējās saistības 204 357 −2 065
11 Pārvērtēšanas konti 702 941 0
12 Kapitāls un rezerves 99 696 0
Kopā pasīvi 6 534 521 −7 112
Annexes
18 June 2024