Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 9 ноември 2012 г.

13 ноември 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 9 ноември 2012 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,8 млрд. евро до 228,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
8 ноември 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 3,1 млрд. щатски долара 3,2 млрд. щатски долара
8 ноември 2012 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 4,5 млрд. щатски долара 4,1 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,7 млрд. евро до 311,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 2,9 млрд. евро до 890,3 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 9,8 млрд. евро до 86,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 8,7 млрд. евро до 667,9 млрд. евро. На 7 ноември 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 83,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 79,5 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 209,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 208,5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,9 млрд. евро (при 0,5 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 248,5 млрд. евро (при 261,4 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,1 млрд. евро до 278,2 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа по първата програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 9 ноември 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 208,5 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 53,2 млрд. евро и 16,4 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 18,6 млрд. евро до 534 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 479 108 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 256 877 −1 481
2.1 Вземания от МВФ 89 847 −414
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 167 030 −1 067
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 37 323 48
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 299 −1 261
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 299 −1 261
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 127 854 −3 891
5.1 Основни операции по рефинансиране 79 474 −4 256
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 047 496 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 881 368
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 −2
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 233 297 1 074
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 589 416 −787
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 278 165 −103
7.2 Други ценни книжа 311 251 −685
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 30 011 1
9 Други активи 269 687 4 476
Общо активи 3 038 871 −1 821
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 890 310 −2 911
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 993 972 5 986
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 533 997 18 602
2.2 Депозитно улеснение 248 510 −12 858
2.3 Срочни депозити 208 500 −1 000
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 965 1 242
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 6 833 769
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 139 559 −12 223
5.1 Сектор „Държавно управление“ 86 801 −9 843
5.2 Други задължения 52 758 −2 380
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 170 183 5 305
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 124 −1 998
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 917 1 393
8.1 Депозити, салда и други задължения 6 917 1 393
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 243 0
10 Други задължения 234 355 1 857
11 Сметки за преоценка 452 824 0
12 Капитал и резерви 85 551 0
Общо пасиви 3 038 871 −1 821
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите