Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 9. novembra 2012

13. november 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 9. novembra 2012, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,8 milijarde EUR na 228,9 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
8. november 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 3,1 mrd USD 3,2 mrd USD
8. november 2012 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 4,5 mrd USD 4,1 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,7 milijarde EUR na 311,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,9 milijarde EUR na 890,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 9,8 milijarde EUR na 86,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 8,7 milijarde EUR na 667,9 milijarde EUR. V sredo, 7. novembra 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 83,7 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 79,5 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 209,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 208,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,9 milijarde EUR (v primerjavi z 0,5 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 248,5 milijarde EUR (v primerjavi z 261,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 278,2 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 9. Novembra 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 208,5 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 53,2 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 16,4 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 18,6 milijarde EUR na 534 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 479.108 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 256.877 −1.481
2.1 Terjatve do MDS 89.847 −414
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 167.030 −1.067
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 37.323 48
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.299 −1.261
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.299 −1.261
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.127.854 −3.891
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 79.474 −4.256
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.047.496 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 881 368
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 2 −2
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 233.297 1.074
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 589.416 −787
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 278.165 −103
7.2 Drugi vrednostni papirji 311.251 −685
8 Dolg širše države v EUR 30.011 1
9 Druga sredstva 269.687 4.476
Skupaj sredstva 3.038.871 −1.821
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 890.310 −2.911
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 993.972 5.986
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 533.997 18.602
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 248.510 −12.858
2.3 Vezane vloge 208.500 −1.000
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.965 1.242
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 6.833 769
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 139.559 −12.223
5.1 Širša država 86.801 −9.843
5.2 Druge obveznosti 52.758 −2.380
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 170.183 5.305
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.124 −1.998
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.917 1.393
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.917 1.393
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.243 0
10 Druge obveznosti 234.355 1.857
11 Računi prevrednotenja 452.824 0
12 Kapital in rezerve 85.551 0
Skupaj obveznosti 3.038.871 −1.821
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije