Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 9 november 2012

13 november 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 9 november 2012 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,8 miljard naar EUR 228,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
8 november 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 3,1 miljard USD 3,2 miljard
8 november 2012 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 4,5 miljard USD 4,1 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,7 miljard naar EUR 311,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2,9 miljard naar EUR 890,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 9,8 miljard naar EUR 86,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 8,7 miljard naar EUR 667,9 miljard. Op woensdag 7 november 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 83,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 79,5 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 209,5 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 208,5 miljard, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,9 miljard (vergeleken met EUR 0,5 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 248,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 261,4 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,1 miljard naar EUR 278,2 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren in het kader van het eerste programma voor aankoop van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 9 november 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 208,5 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 53,2 miljard en EUR 16,4 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 18,6 miljard naar EUR 534 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 479.108 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 256.877 −1.481
2.1 Vorderingen op het IMF 89.847 −414
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 167.030 −1.067
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 37.323 48
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.299 −1.261
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.299 −1.261
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.127.854 −3.891
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 79.474 −4.256
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.047.496 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 881 368
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 2 −2
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 233.297 1.074
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 589.416 −787
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 278.165 −103
7.2 Overige waardepapieren 311.251 −685
8 Overheidsschuld, luidende in euro 30.011 1
9 Overige activa 269.687 4.476
Totaal activa 3.038.871 −1.821
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 890.310 −2.911
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 993.972 5.986
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 533.997 18.602
2.2 Depositofaciliteit 248.510 −12.858
2.3 Termijndeposito's 208.500 −1.000
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.965 1.242
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.833 769
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 139.559 −12.223
5.1 Overheid 86.801 −9.843
5.2 Overige verplichtingen 52.758 −2.380
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 170.183 5.305
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.124 −1.998
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.917 1.393
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.917 1.393
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.243 0
10 Overige passiva 234.355 1.857
11 Herwaarderingsrekeningen 452.824 0
12 Kapitaal en reserves 85.551 0
Totaal passiva 3.038.871 −1.821
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media