Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 9. novembrī

2012.13.11.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 9. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 228.9 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 8. novembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 3.1 mljrd. ASV dolāru 3.2 mljrd. ASV dolāru
2012. gada 8. novembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas 4.5 mljrd. ASV dolāru 4.1 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 311.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.9 mljrd. euro (līdz 890.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 9.8 mljrd. euro (līdz 86.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 8.7 mljrd. euro (līdz 667.9 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 7. novembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 83.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 79.5 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 209.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 208.5 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.5 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 248.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 261.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 278.2 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar vērtspapīru dzēšanu pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 9. novembrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 208.5 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 53.2 mljrd. euro un 16.4 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 18.6 mljrd. euro (līdz 534 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 479,108 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 256,877 −1,481
2.1 SVF debitoru parādi 89,847 −414
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 167,030 −1,067
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 37,323 48
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,299 −1,261
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,299 −1,261
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,127,854 −3,891
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 79,474 −4,256
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,047,496 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 881 368
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 2 −2
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 233,297 1,074
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 589,416 −787
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 278,165 −103
7.2 Pārējie vērtspapīri 311,251 −685
8 Valdības parāds euro 30,011 1
9 Pārējie aktīvi 269,687 4,476
Kopā aktīvi 3,038,871 −1,821
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 890,310 −2,911
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 993,972 5,986
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 533,997 18,602
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 248,510 −12,858
2.3 Termiņnoguldījumi 208,500 −1,000
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2,965 1,242
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 6,833 769
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 139,559 −12,223
5.1 Saistības pret valdību 86,801 −9,843
5.2 Pārējās saistības 52,758 −2,380
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 170,183 5,305
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,124 −1,998
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6,917 1,393
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6,917 1,393
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,243 0
10 Pārējās saistības 234,355 1,857
11 Pārvērtēšanas konti 452,824 0
12 Kapitāls un rezerves 85,551 0
Kopā pasīvi 3,038,871 −1,821
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem