Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 9 listopada 2012 r.

13 listopada 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 9 listopada 2012 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,8 mld EUR do poziomu 228,9 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
8 listopada 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 3,1 mld USD 3,2 mld USD
8 listopada 2012 r. 84-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 4,5 mld USD 4,1 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,7 mld EUR do poziomu 311,3 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,9 mld EUR do poziomu 890,3 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 9,8 mld EUR do poziomu 86,8 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 8,7 mld EUR do poziomu 667,9 mld EUR. W środę 7 listopada 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 83,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 79,5 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 209,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na kwotę 208,5 mld EUR, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,9 mld EUR (wobec 0,5 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 248,5 mld EUR (wobec 261,4 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,1 mld EUR do poziomu 278,2 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 9 listopada 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 208,5 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 53,2 mld EUR i 16,4 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 18,6 mld EUR do poziomu 534 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 479.108 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 256.877 −1.481
2.1 Należności od MFW 89.847 −414
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 167.030 −1.067
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 37.323 48
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.299 −1.261
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 15.299 −1.261
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.127.854 −3.891
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 79.474 −4.256
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.047.496 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 881 368
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 −2
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 233.297 1.074
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 589.416 −787
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 278.165 −103
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 311.251 −685
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 30.011 1
9 Pozostałe aktywa 269.687 4.476
Aktywa razem 3.038.871 −1.821
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 890.310 −2.911
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 993.972 5.986
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 533.997 18.602
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 248.510 −12.858
2.3 Depozyty terminowe 208.500 −1.000
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.965 1.242
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.833 769
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 139.559 −12.223
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 86.801 −9.843
5.2 Pozostałe zobowiązania 52.758 −2.380
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 170.183 5.305
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.124 −1.998
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.917 1.393
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.917 1.393
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.243 0
10 Pozostałe pasywa 234.355 1.857
11 Różnice z wyceny 452.824 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.551 0
Pasywa razem 3.038.871 −1.821
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami