Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
k 9. novembru 2012

13. novembra 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 9. novembra 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 0,8 mld. EUR na 228,9 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
8. novembra 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 3,1 mld. USD 3,2 mld. USD
8. novembra 2012 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 4,5 mld. USD 4,1 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,7 mld. EUR na 311,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 2,9 mld. EUR na 890,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 9,8 mld. EUR na 86,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 8,7 mld. EUR na 667,9 mld. EUR. V stredu 7. novembra 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 83,7  mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 79,5 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 209,5 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 208,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,9 mld. EUR (v porovnaní s 0,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 248,5 mld. EUR (v porovnaní s 261,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku splatenia cenných papierov v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov znížil o 0,1 mld. EUR na 278,2 mld. EUR. V týždni končiacom sa 9. novembra 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 208,5 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 53,2 mld. EUR a 16,4 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 18,6 mld. EUR na 534 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 479 108 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 256 877 −1 481
2.1 Pohľadávky voči MMF 89 847 −414
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 167 030 −1 067
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 37 323 48
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 299 −1 261
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 299 −1 261
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 127 854 −3 891
5.1 Hlavné refinančné operácie 79 474 −4 256
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 047 496 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 881 368
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 2 −2
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 233 297 1 074
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 589 416 −787
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 278 165 −103
7.2 Ostatné cenné papiere 311 251 −685
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 30 011 1
9 Ostatné aktíva 269 687 4 476
Úhrn aktív 3 038 871 −1 821
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 890 310 −2 911
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 993 972 5 986
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 533 997 18 602
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 248 510 −12 858
2.3 Termínované vklady 208 500 −1 000
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 2 965 1 242
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 833 769
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 139 559 −12 223
5.1 Verejná správa 86 801 −9 843
5.2 Ostatné záväzky 52 758 −2 380
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 170 183 5 305
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 124 −1 998
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 917 1 393
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 917 1 393
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 243 0
10 Ostatné pasíva 234 355 1 857
11 Účty precenenia 452 824 0
12 Kapitál a rezervy 85 551 0
Úhrn pasív 3 038 871 −1 821
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá