SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 9. november 2012

13. november 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 9. november 2012, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,8 mia. euro til 228,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
8. november 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 3,1 mia. USD 3,2 mia.
8. november 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage USD 4,5 mia. USD 4,1 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,7 mia. euro til 311,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2,9 mia. euro til 890,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 9,8 mia. euro til 86,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 8,7 mia. euro til 667,9 mia. euro. Onsdag den 7. november 2012 udløb en primær markedsoperation på 83,7 mia. euro, og en ny på 79,5 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 209,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 208,5 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,9 mia. euro (mod 0,5 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 248,5 mia. euro (mod 261,4 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,1 mia. euro til 278,2 mia. euro. Dette fald skyldtes indfrielse af værdipapirer under det første program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 9. november 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 208,5 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 53,2 mia. euro og 16,4 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 18,6 mia. euro til 534 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 479.108 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 256.877 −1.481
2.1 Tilgodehavender hos IMF 89.847 −414
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 167.030 −1.067
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 37.323 48
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.299 −1.261
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.299 −1.261
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.127.854 −3.891
5.1 Primære markedsoperationer 79.474 −4.256
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.047.496 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 881 368
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 2 −2
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 233.297 1.074
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 589.416 −787
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 278.165 −103
7.2 Andre værdipapirer 311.251 −685
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 30.011 1
9 Andre aktiver 269.687 4.476
Aktiver i alt 3.038.871 −1.821
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 890.310 −2.911
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 993.972 5.986
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 533.997 18.602
2.2 Indlånsfacilitet 248.510 −12.858
2.3 Indskud med fast løbetid 208.500 −1.000
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 2.965 1.242
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.833 769
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 139.559 −12.223
5.1 Offentlig forvaltning og service 86.801 −9.843
5.2 Andre forpligtelser 52.758 −2.380
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 170.183 5.305
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.124 −1.998
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.917 1.393
8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.917 1.393
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.243 0
10 Andre forpligtelser 234.355 1.857
11 Revalueringskonti 452.824 0
12 Kapital og reserver 85.551 0
Passiver i alt 3.038.871 −1.821
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt