Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Какво представляват лихвените проценти и каква е разликата между номиналните и реалните?

25 май 2016 г.

Лихвата е цената, на която вземате пари в заем, както и парите, които печелите от спестяванията си

Лихвата е цената, на която вземате пари в заем, както и парите, които печелите от спестяванията си. С други думи, ако вземете заем от банката, лихвата е това, което ще платите за него. Когато внесете парите си в спестовна сметка, лихвата е доходът, който получавате от банката за спестяванията си.

Лихвените проценти показват тази цена или доход като процент от сумата, която вземате или отдавате в заем (тъй като Вашите спестявания са форма на заемане на средства на банката)

Икономистите разграничават „номинални“ и „реални“ лихвени проценти, но каква е разликата между тях и защо е важна?

Номинален лихвен процент

Номиналната лихва е процентът, който фактически се договаря и заплаща. Например това е лихвеният процент, който собствениците на жилища плащат по ипотеките си, или който спестителите получават по депозитите си. Кредитополучателите заплащат номиналната лихва, а спестителите я получават.

Реален лихвен процент

И за кредитополучателите, и за спестителите е важна не само номиналната сума, но и колко стоки, услуги и други неща могат да си купят с тези пари. Това икономистите наричат покупателна способност на парите. Обикновено тя намалява с времето, тъй като цените се покачват поради инфлацията. Ако вземем предвид инфлацията, проличава реалната цена на вземането на заем и реалната доходност на спестяванията. Ето как изглежда изчислението:

Реален лихвен процент = номинален лихвен процент - инфлация

Как става всичко това на практика? Ето един пример

Спестител, който депозира 1000 евро по сметка за срок от една година, може да има номинална лихва 2,5% и така след година да получи 1025 евро. Ако обаче цените се повишат с 3%, на него ще му трябват 1030 евро, за да купи същите стоки или услуги, които година по-рано биха му стрували 1000 евро. Това означава, че реалната доходност всъщност е -0,5%. Това е реалният лихвен процент, който се изчислява, като се извади темпът на инфлация (3%) от номиналния лихвен процент (2,5%).

Динамика на номиналните и реалните лихвени проценти в еврозоната

Реалният лихвен процент варира според номиналния и според темпа на инфлация. Така например, в началото на 80-те години на ХХ в. средният номинален лихвен процент в еврозоната беше висок; висока беше и инфлацията. В резултат на това реалният лихвен процент беше нисък. Графиката по-долу показва динамиката на средния номинален и средния реален лихвен процент по краткосрочни банкови депозити в държавите от еврозоната и темпа на инфлация от 1981 г. насам.

Забележки: в проценти – Източник: Евростат, ЕЦБ, НЦБ, изчисления на ЕЦБ