European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ВСТЪПИТЕЛНО ИЗЯВЛЕНИЕ

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Марио Драги, председател на ЕЦБ
Луис де Гиндос, заместник-председател на ЕЦБ
Франкфурт на Майн, 24 октомври 2019 г.

Дами и господа, за двама ни със заместник-председателя е удоволствие да Ви приветстваме на нашата пресконференция. Сега ще Ви запознаем с резултатите от днешното заседание на Управителния съвет, на което присъстваха също заместник-председателят на Комисията г‑н Домбровскис и бъдещият председател на ЕЦБ г-жа Лагард.

Въз основа на редовния си икономически и паричен анализ взехме решение да не променяме основните лихвени проценти на ЕЦБ. Очакваме те да се задържат на сегашното си или по-ниско равнище, докато не отбележим, че перспективите за инфлацията се доближават стабилно към равнище, достатъчно близко, но под 2% в рамките на прогнозния период, и че това доближаване е намерило устойчиво отражение в динамиката на базисната инфлация.

Както решихме на последното си заседание през септември, ще възобновим нетните покупки по програмата ни за закупуване на активи, с месечен темп от 20 млрд. евро, считано от 1 ноември. Очакваме те да продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да засилят нерестриктивното въздействие на основните ни лихвени проценти, и да приключат малко преди да започнем да повишаваме тези основни лихвени проценти.

Също така възнамеряваме да продължим да реинвестираме в пълен размер погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, в продължителен период от време след датата, на която започнем да повишаваме основните лихвени проценти на ЕЦБ, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да поддържаме благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на нерестриктивност на паричната политика.

Управителният съвет потвърди необходимостта от подчертано нерестриктивна позиция на паричната политика в продължителен период от време, за да се подпомогне базисният инфлационен натиск и развитието на общата инфлация в средносрочен план. По-специално, ориентирът на Управителния съвет за паричната политика ще осигури коригиране на финансовите условия в съответствие с промените в перспективите за инфлацията. Във всеки случай, Управителният съвет е все така готов да приспособи всички свои инструменти, както е подходящо, за да осигури устойчивото доближаване на инфлацията към целевото равнище в съответствие със стремежа си към симетрия.

Постъпващите данни от последното заседание на Управителния съвет в началото на септември потвърждават предишната ни оценка за продължително слаба динамика на растежа в еврозоната, запазване на ясно изразени низходящи рискове и незначителен инфлационен натиск. Същевременно продължаващото нарастване на заетостта и на заплатите все така допринася за устойчивостта на икономиката в еврозоната. Цялостният пакет от мерки по политиката, който приехме на последното си заседание, осигурява значително парично стимулиране, което ще допринесе за по-нататъшно облекчаване на условията за кредитиране на предприятията и домакинствата. Това ще подпомогне икономическия подем в еврозоната, по-нататъшното засилване на вътрешния ценови натиск и съответно устойчивото доближаване на инфлацията към средносрочната ни цел.

Позволете ми сега да обясня по-подробно нашата оценка, като започна с икономическия анализ. Потвърждава се прираст на реалния БВП в еврозоната през второто тримесечие на 2019 г. от 0,2% на тримесечна база след повишение от 0,4% през предходното тримесечие. Постъпващите икономически данни и информация от конюнктурни анкети продължават да сочат слаб, но положителен растеж през второто полугодие. Това забавяне на растежа отразява най-вече все така слабата международна търговия в условия на неотзвучаваща несигурност в глобален мащаб, която продължава да засяга сектора на промишленото производство в еврозоната и да възпира растежа на инвестициите.

Същевременно секторите на услугите и строителството остават устойчиви, въпреки че в тях се наблюдава известно забавяне. Икономическият подем в еврозоната е подкрепян от благоприятните условия за финансиране, по-нататъшното нарастване на заетостта, придружено от увеличение на заплатите, леко експанзионистичната фискална позиция в еврозоната и продължаващия, макар и малко по-бавно, растеж на световната икономика.

Рисковете, свързани с перспективите за растежа в еврозоната, остават низходящи. По-специално, те са свързани с продължителното наличие на несигурност, породена от геополитически фактори, от нарастващия протекционизъм и от уязвимости във възникващите пазари.

Годишната ХИПЦ инфлация в еврозоната спадна от 1,0% през август 2019 г. до 0,8% през септември в отражение на по-ниската инфлация на храните и енергоносителите. Въз основа на настоящите фючърсни цени на петрола е вероятно общата инфлация да спадне още малко, след което да поеме отново нагоре в края на годината. Показателите на базисната инфлация като цяло се запазват слаби, а показателите за инфлационните очаквания остават на ниско равнище. Макар че натискът от страна на разходите за труд се е засилил в условия на затягане на пазарите на труда, по-слабата инерция на растежа забавя отражението му в инфлацията. В средносрочна перспектива се очаква инфлацията да се повишава, подкрепяна от нашите мерки по паричната политика, продължаващия икономически подем и устойчивия растеж на заплатите.

Що се отнася до паричния анализ, прирастът на широкия паричен агрегат (M3) нарасна до 5,7% през август 2019 г. след 5,1% през юли. Устойчивият темп на прираст на широките пари отразява продължаващото иницииране на банкови кредити за частния сектор и ниските пропуснати ползи при държане на М3. Що се отнася до компонентите, тесният паричен агрегат М1 продължава да има най-голям принос за растежа на широките пари.

Прирастът на кредитите за предприятията и домакинствата остава стабилен, подпомаган от продължаващото отражение на нашата нерестриктивна позиция на паричната политика в лихвените проценти по банковите кредити. Годишният темп на прираст на кредитите за нефинансови предприятия се увеличи до 4,3% през август след 4,0% през юли 2019 г., а годишният темп на прираст на кредитите за домакинствата остана непроменен на равнище от 3,4%. Проучването на банковото кредитиране в еврозоната за третото тримесечие на 2019 г. показва леко разхлабване на кредитните стандарти и повишено търсене на кредити за домакинствата, докато търсенето на кредити за предприятията е останало в общи линии стабилно. Нерестриктивната позиция на паричната ни политика ще допринесе за запазване на благоприятните условия за банково кредитиране и ще продължи да подпомага достъпа до финансиране, особено за малки и средни предприятия.

В обобщение съпоставянето на резултатите от икономическия анализ със сигналите от паричния анализ потвърждава, че все още е необходима съществена степен на нерестриктивност на паричната политика, за да продължи устойчивото доближаване на инфлацията до равнища под, но близо до 2% в средносрочен план.

За да се извлече максимална полза от нашите мерки по паричната политика, други области на политиките трябва да допринесат по-решително за увеличаване на потенциала за дългосрочен растеж, подкрепа на съвкупното търсене в сегашната ситуация и намаляване на уязвимостта. Прилагането на структурни политики в държавите от еврозоната трябва да се ускори значително, за да се засилят производителността и потенциалът за растеж на еврозоната, да се намали структурната безработица и да се увеличи устойчивостта. За насока следва да послужат конкретните препоръки по държави за 2019 г.

Що се отнася до фискалната политика, леко експанзионистичната фискална позиция в еврозоната понастоящем подпомага в известна степен икономическата активност. С оглед на влошаващите се икономически перспективи и все така изявените низходящи рискове правителствата с възможности за фискални маневри следва да предприемат ефикасни и своевременни действия. Необходимо е правителствата на държави с висок публичен дълг да провеждат разумна политика и да изпълняват целите по отношение на структурното салдо, и по този начин да се създадат нужните условия за безпрепятствено действие на автоматичните стабилизиращи механизми. Всички държави следва да увеличат усилията си за постигане на композиция на публичните финанси, която в по-голяма степен да благоприятства растежа.

Аналогично, прозрачното и последователно прилагане на рамката на Европейския съюз за фискално и икономическо управление, с течение на времето и във всички държави, продължава да е от решаващо значение за засилване на устойчивостта на икономиката на еврозоната. Приоритет остава подобряването на функционирането на икономическия и паричен съюз. Управителният съвет приветства усилията, които се полагат в тази област, и призовава за по-нататъшни конкретни и решителни стъпки за доизграждане на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари.

А сега сме на Ваше разположение за въпроси.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите