Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране
  • ВСТЪПИТЕЛНО ИЗЯВЛЕНИЕ

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Марио Драги, председател на ЕЦБ
Луис де Гиндос, заместник-председател на ЕЦБ
Франкфурт на Майн, 24 октомври 2019 г.

Дами и господа, за двама ни със заместник-председателя е удоволствие да Ви приветстваме на нашата пресконференция. Сега ще Ви запознаем с резултатите от днешното заседание на Управителния съвет, на което присъстваха също заместник-председателят на Комисията г‑н Домбровскис и бъдещият председател на ЕЦБ г-жа Лагард.

Въз основа на редовния си икономически и паричен анализ взехме решение да не променяме основните лихвени проценти на ЕЦБ. Очакваме те да се задържат на сегашното си или по-ниско равнище, докато не отбележим, че перспективите за инфлацията се доближават стабилно към равнище, достатъчно близко, но под 2% в рамките на прогнозния период, и че това доближаване е намерило устойчиво отражение в динамиката на базисната инфлация.

Както решихме на последното си заседание през септември, ще възобновим нетните покупки по програмата ни за закупуване на активи, с месечен темп от 20 млрд. евро, считано от 1 ноември. Очакваме те да продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да засилят нерестриктивното въздействие на основните ни лихвени проценти, и да приключат малко преди да започнем да повишаваме тези основни лихвени проценти.

Също така възнамеряваме да продължим да реинвестираме в пълен размер погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, в продължителен период от време след датата, на която започнем да повишаваме основните лихвени проценти на ЕЦБ, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да поддържаме благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на нерестриктивност на паричната политика.

Управителният съвет потвърди необходимостта от подчертано нерестриктивна позиция на паричната политика в продължителен период от време, за да се подпомогне базисният инфлационен натиск и развитието на общата инфлация в средносрочен план. По-специално, ориентирът на Управителния съвет за паричната политика ще осигури коригиране на финансовите условия в съответствие с промените в перспективите за инфлацията. Във всеки случай, Управителният съвет е все така готов да приспособи всички свои инструменти, както е подходящо, за да осигури устойчивото доближаване на инфлацията към целевото равнище в съответствие със стремежа си към симетрия.

Постъпващите данни от последното заседание на Управителния съвет в началото на септември потвърждават предишната ни оценка за продължително слаба динамика на растежа в еврозоната, запазване на ясно изразени низходящи рискове и незначителен инфлационен натиск. Същевременно продължаващото нарастване на заетостта и на заплатите все така допринася за устойчивостта на икономиката в еврозоната. Цялостният пакет от мерки по политиката, който приехме на последното си заседание, осигурява значително парично стимулиране, което ще допринесе за по-нататъшно облекчаване на условията за кредитиране на предприятията и домакинствата. Това ще подпомогне икономическия подем в еврозоната, по-нататъшното засилване на вътрешния ценови натиск и съответно устойчивото доближаване на инфлацията към средносрочната ни цел.

Позволете ми сега да обясня по-подробно нашата оценка, като започна с икономическия анализ. Потвърждава се прираст на реалния БВП в еврозоната през второто тримесечие на 2019 г. от 0,2% на тримесечна база след повишение от 0,4% през предходното тримесечие. Постъпващите икономически данни и информация от конюнктурни анкети продължават да сочат слаб, но положителен растеж през второто полугодие. Това забавяне на растежа отразява най-вече все така слабата международна търговия в условия на неотзвучаваща несигурност в глобален мащаб, която продължава да засяга сектора на промишленото производство в еврозоната и да възпира растежа на инвестициите.

Същевременно секторите на услугите и строителството остават устойчиви, въпреки че в тях се наблюдава известно забавяне. Икономическият подем в еврозоната е подкрепян от благоприятните условия за финансиране, по-нататъшното нарастване на заетостта, придружено от увеличение на заплатите, леко експанзионистичната фискална позиция в еврозоната и продължаващия, макар и малко по-бавно, растеж на световната икономика.

Рисковете, свързани с перспективите за растежа в еврозоната, остават низходящи. По-специално, те са свързани с продължителното наличие на несигурност, породена от геополитически фактори, от нарастващия протекционизъм и от уязвимости във възникващите пазари.

Годишната ХИПЦ инфлация в еврозоната спадна от 1,0% през август 2019 г. до 0,8% през септември в отражение на по-ниската инфлация на храните и енергоносителите. Въз основа на настоящите фючърсни цени на петрола е вероятно общата инфлация да спадне още малко, след което да поеме отново нагоре в края на годината. Показателите на базисната инфлация като цяло се запазват слаби, а показателите за инфлационните очаквания остават на ниско равнище. Макар че натискът от страна на разходите за труд се е засилил в условия на затягане на пазарите на труда, по-слабата инерция на растежа забавя отражението му в инфлацията. В средносрочна перспектива се очаква инфлацията да се повишава, подкрепяна от нашите мерки по паричната политика, продължаващия икономически подем и устойчивия растеж на заплатите.

Що се отнася до паричния анализ, прирастът на широкия паричен агрегат (M3) нарасна до 5,7% през август 2019 г. след 5,1% през юли. Устойчивият темп на прираст на широките пари отразява продължаващото иницииране на банкови кредити за частния сектор и ниските пропуснати ползи при държане на М3. Що се отнася до компонентите, тесният паричен агрегат М1 продължава да има най-голям принос за растежа на широките пари.

Прирастът на кредитите за предприятията и домакинствата остава стабилен, подпомаган от продължаващото отражение на нашата нерестриктивна позиция на паричната политика в лихвените проценти по банковите кредити. Годишният темп на прираст на кредитите за нефинансови предприятия се увеличи до 4,3% през август след 4,0% през юли 2019 г., а годишният темп на прираст на кредитите за домакинствата остана непроменен на равнище от 3,4%. Проучването на банковото кредитиране в еврозоната за третото тримесечие на 2019 г. показва леко разхлабване на кредитните стандарти и повишено търсене на кредити за домакинствата, докато търсенето на кредити за предприятията е останало в общи линии стабилно. Нерестриктивната позиция на паричната ни политика ще допринесе за запазване на благоприятните условия за банково кредитиране и ще продължи да подпомага достъпа до финансиране, особено за малки и средни предприятия.

В обобщение съпоставянето на резултатите от икономическия анализ със сигналите от паричния анализ потвърждава, че все още е необходима съществена степен на нерестриктивност на паричната политика, за да продължи устойчивото доближаване на инфлацията до равнища под, но близо до 2% в средносрочен план.

За да се извлече максимална полза от нашите мерки по паричната политика, други области на политиките трябва да допринесат по-решително за увеличаване на потенциала за дългосрочен растеж, подкрепа на съвкупното търсене в сегашната ситуация и намаляване на уязвимостта. Прилагането на структурни политики в държавите от еврозоната трябва да се ускори значително, за да се засилят производителността и потенциалът за растеж на еврозоната, да се намали структурната безработица и да се увеличи устойчивостта. За насока следва да послужат конкретните препоръки по държави за 2019 г.

Що се отнася до фискалната политика, леко експанзионистичната фискална позиция в еврозоната понастоящем подпомага в известна степен икономическата активност. С оглед на влошаващите се икономически перспективи и все така изявените низходящи рискове правителствата с възможности за фискални маневри следва да предприемат ефикасни и своевременни действия. Необходимо е правителствата на държави с висок публичен дълг да провеждат разумна политика и да изпълняват целите по отношение на структурното салдо, и по този начин да се създадат нужните условия за безпрепятствено действие на автоматичните стабилизиращи механизми. Всички държави следва да увеличат усилията си за постигане на композиция на публичните финанси, която в по-голяма степен да благоприятства растежа.

Аналогично, прозрачното и последователно прилагане на рамката на Европейския съюз за фискално и икономическо управление, с течение на времето и във всички държави, продължава да е от решаващо значение за засилване на устойчивостта на икономиката на еврозоната. Приоритет остава подобряването на функционирането на икономическия и паричен съюз. Управителният съвет приветства усилията, които се полагат в тази област, и призовава за по-нататъшни конкретни и решителни стъпки за доизграждане на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари.

А сега сме на Ваше разположение за въпроси.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.