European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • INLEDNINGSANFÖRANDE

PRESSKONFERENS

Mario Draghi, ECB:s ordförande,
Luis de Guindos, ECB:s vice ordförande,
Frankfurt am Main, 13 december 2018

Ärade åhörare, vice ordföranden och jag önskar er hjärtligt välkomna till vår presskonferens. Vi kommer nu att redogöra för resultatet av dagens sammanträde i ECB-rådet, där eurogruppens ordförande Mário Centeno också var närvarande.

Baserat på våra regelbundna ekonomiska och monetära analyser beslutade vi att hålla ECB:s styrräntor oförändrade. Vi fortsätter att förvänta oss att de kommer att ligga kvar på nuvarande nivåer åtminstone över sommaren 2019 och i vart fall så länge det är nödvändigt för att säkerställa den bibehållna inflationskonvergensen mot nivåer under, men nära, 2 procent på medellång sikt.

Vad gäller extraordinära penningpolitiska åtgärder kommer våra nettoköp inom ramen för programmet för köp av tillgångar (APP) att upphöra i december 2018. Samtidigt preciserar vi våra framtidsindikationer om återinvesteringar. I enlighet med detta avser vi fortsätta att fullt ut återinvestera förfall av värdepapper som förvärvats inom ramen för APP under en förlängd tidsperiod efter det datum när vi inleder höjningen av ECB:s styrräntor, och i varje fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla gynnsamma likviditetsvillkor och en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik.

Den inkommande informationen har visserligen varit sämre än förväntat, vilket återspeglar en svagare utländsk efterfrågan men även vissa lands- och sektorsspecifika faktorer, men den underliggande styrkan i den inhemska efterfrågan fortsätter att understödja expansionen i euroområdet och ett gradvis stigande inflationstryck. Detta stärker vår övertygelse om att den fortsatta inflationskonvergensen mot vårt mål kommer att fortsätta samt upprätthållas även efter det att våra nettotillgångsköp har upphört. Samtidigt är osäkerheten förknippad med geopolitiska faktorer, ökad protektionism, svagheter i tillväxtekonomierna och volatilitet på finansmarknaderna alltjämt framträdande. En betydande penningpolitisk stimulans behövs fortfarande för att stödja en fortsatt ökning av det inhemska pristrycket och den totala inflationsutvecklingen på medellång sikt. Våra framtidsindikationer om ECB:s styrräntor, som förstärkts genom återinvesteringar av den betydande stocken av förvärvade tillgångar, fortsätter att ge den nödvändiga graden av penningpolitisk stimulans för en bibehållen konvergens mot vårt inflationsmål. ECB-rådet är under alla omständigheter redo att justera alla sina instrument enligt vad som krävs för att säkerställa att inflationen även fortsättningsvis närmar sig inflationsmålet på ett varaktigt sätt.

Låt mig nu redogöra för vår bedömning mer i detalj och jag inleder med den ekonomiska analysen. Real BNP i euroområdet ökade med 0,2 procent på kvartalsbasis under det tredje kvartalet 2018, efter att ha stigit 0,4 procent de båda föregående kvartalen. De senaste uppgifterna och enkätresultaten har varit svagare än väntat, vilket återspeglar ett minskande bidrag från utländsk efterfrågan samt vissa lands- och sektorsspecifika faktorer. Även om effekten av vissa av dessa faktorer sannolikt avtar, kan detta tyda på att tillväxttakten blir något långsammare framöver. Den inhemska efterfrågan, som även stärks av vår ackommoderande penningpolitik, fortsätter samtidigt att understödja den ekonomiska expansionen i euroområdet. Den privata konsumtionen stöds alltjämt av den starka arbetsmarknaden, som återspeglas i fortsatt ökad sysselsättning och stigande löner. Företagsinvesteringarna främjas dessutom av inhemsk efterfrågan, gynnsamma finansieringsförhållanden och allt bättre balansräkningar. Tillväxten i bostadsinvesteringar är fortsatt robust. Vidare förväntas en fortsatt expansion i den globala ekonomin, vilket ger stöd åt euroområdets export, om än i långsammare takt.

Denna bedömning återspeglas också i stort sett i de makroekonomiska framtidsbedömningarna av Eurosystemets experter för euroområdet i december 2018. Framtidsbedömningarna prognostiserar en årlig real BNP-ökning med 1,9 procent 2018, 1,7 procent 2019, 1,7 procent 2020 och 1,5 procent 2021. Jämfört med de makroekonomiska framtidsbedömningar som ECB:s experter presenterade i september 2018 har utsikterna för den reala BNP-tillväxten reviderats ned något för 2018 och 2019.

Riskerna för euroområdets tillväxtutsikter kan fortfarande bedömas som i stort sett balanserade. Riskbalansen rör sig emellertid mot nedåtsidan till följd av fortsatta osäkerheter vad gäller geopolitiska faktorer, ökad protektionism, svagheter i tillväxtekonomierna och volatilitet på finansmarknaderna.

Enligt Eurostats snabbstatistik sjönk den årliga HIKP-inflationen i euroområdet till 2,0 procent i november 2018 från föregående månads 2,2 procent, vilket främst återspeglar en sjunkande energiinflation. Baserat på aktuella terminspriser på olja torde den totala inflationen minska under de kommande månaderna. Måtten på den underliggande inflationen är överlag alltjämt dämpade, men det inhemska kostnadstrycket fortsätter att stärkas och breddas mot en bakgrund av högt kapacitetsutnyttjande och stramare arbetsmarknader, vilket driver upp löneutvecklingen. Framöver väntas den underliggande inflationen stiga på medellång sikt med stöd av våra penningpolitiska åtgärder, den fortsatta ekonomiska expansionen och den stigande löneökningstakten.

Denna bedömning återspeglas också i stort sett i de makroekonomiska framtidsbedömningarna av Eurosystemets experter för euroområdet i december 2018, vilka förutser en årlig HIKP-inflation på 1,8 procent 2018, 1,6 procent 2019, 1,7 procent 2020 och 1,8 procent 2021. Jämfört med de makroekonomiska framtidsbedömningar som ECB:s experter presenterade i september 2018 har utsikterna för HIKP-inflationen reviderats upp något för 2018 och ned något för 2019.

Vad gäller den monetära analysen visar den på att M3-tillväxten uppgick till 3,9 procent i oktober 2018, efter 3,6 procent i september. Bortsett från viss volatilitet i månatliga flöden fortsätter M3-tillväxten att få stöd av nya bankkrediter. Det smala penningmängdsmåttet M1 förblev den främsta bidragande orsaken till tillväxten i det breda penningmängdsmåttet.

I linje med den stigande trend som har observerats sedan början av 2014 fortsätter tillväxten för utlåning till den privata sektorn att stödja den ekonomiska expansionen. Den årliga tillväxttakten i lån till icke-finansiella företag var 3,9 procent i oktober 2018, jämfört med 4,3 procent i september, medan den årliga ökningstakten i utlåning till hushåll var oförändrad på 3,2 procent. Genomslaget av de penningpolitiska åtgärder som vidtagits sedan juni 2014 fortsätter att på ett betydande sätt stödja lånevillkoren för företag och hushåll, tillgången till finansiering – främst för små och medelstora företag – och kreditflödena i hela euroområdet.

Sammanfattningsvis ger en avstämning av resultatet av den ekonomiska analysen mot signalerna från den monetära analysen en bekräftelse på att det alltjämt behövs en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik för att säkerställa en fortsatt konvergens mot inflationsnivåer som är under, men nära, 2 procent på medellång sikt.

För att fullt ut skörda frukterna av våra penningpolitiska åtgärder krävs dock kraftigare insatser inom andra politikområden som kan bidra till tillväxtpotentialen på längre sikt samt minska sårbarheten. Strukturreformer i euroländer måste genomföras avsevärt snabbare för att öka motståndskraften, minska den strukturella arbetslösheten och stärka produktiviteten och tillväxtpotentialen i euroområdet. När det gäller finanspolitiken upprepar ECB-rådet vikten av att återställa finanspolitiska buffertar. Detta är särskilt viktigt i länder med hög statsskuld för vilka det är helt avgörande att stabilitets- och tillväxtpakten följs fullt ut för att sunda offentliga finanser ska kunna tryggas. Likaledes är det fortsatt nödvändigt att över tid på ett transparent och konsekvent sätt implementera EU:s ramverk för finanspolitisk och ekonomisk styrning fullt ut i samtliga länder för att på så vis stärka den ekonomiska motståndskraften i euroområdet. En förbättring av den ekonomiska och monetära unionens funktion förblir en prioritet. ECB-rådet välkomnar de insatser som görs och uppmanar till fortsatt fokuserade och avgörande åtgärder för att fullborda bankunionen och kapitalmarknadsunionen.

Mer information om de tekniska parametrarna för återinvesteringar kommer att lämnas kl. 15:30 centraleuropeisk tid på ECB:s webbplats.

Vi är nu beredda att svara på era frågor.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media