European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • UVODNA IZJAVA

TISKOVNA KONFERENCA

Mario Draghi, predsednik ECB,
Luis de Guindos, podpredsednik ECB,
Frankfurt na Majni, 13. december 2018

Spoštovane gospe in gospodje, s podpredsednikom vas lepo pozdravljava na tiskovni konferenci. Začeli bomo s predstavitvijo rezultatov današnje seje Sveta ECB, na kateri je sodeloval tudi predsednik Euroskupine Mário Centeno.

Na podlagi redne ekonomske in denarne analize smo sklenili, da pustimo ključne obrestne mere ECB nespremenjene. Še naprej pričakujemo, da bodo na sedanji ravni ostale še vsaj čez poletje 2019, vsekakor pa tako dolgo, kot bo potrebno, da se zagotovi nadaljnje vzdržno približevanje inflacije na raven pod 2%, a blizu te meje, v srednjeročnem obdobju.

Kar zadeva nestandardne ukrepe denarne politike, se bodo neto nakupi v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev končali decembra 2018. Obenem razširjamo našo prihodnjo usmeritev glede ponovnega investiranja. Skladno s tem nameravamo glavnico zapadlih vrednostnih papirjev še naprej v celoti ponovno investirati, in sicer daljše obdobje po datumu, ko bomo začeli dvigovati ključne obrestne mere ECB, vsekakor pa tako dolgo, kot bo potrebno, da se vzdržujejo ugodne likvidnostne razmere in zelo spodbujevalno naravnana denarna politika.

Najnovejše informacije so sicer šibkejše od pričakovanih, kar odraža skromnejše zunanje povpraševanje, a tudi nekatere dejavnike, značilne za posamezne države in sektorje, vseeno pa v osnovi močno domače povpraševanje še naprej podpira gospodarsko rast v euroobmočju in prispeva k postopni krepitvi inflacijskih pritiskov. To utrjuje naše prepričanje, da se bo inflacija v prihodnjem obdobju še naprej vzdržno približevala ciljni ravni, in sicer tudi potem, ko se bodo neto nakupi vrednostnih papirjev končali. Kljub temu še vedno obstajajo izrazite negotovosti, ki so povezane z geopolitičnimi dejavniki, grožnjo protekcionizma, ranljivostmi v nastajajočih tržnih gospodarstvih ter z volatilnostjo na finančnih trgih. Še naprej je potrebna zelo spodbujevalno naravnana denarna politika, da bo v srednjeročnem obdobju podpirala nadaljnjo krepitev domačih cenovnih pritiskov in ustrezno gibanje skupne inflacije. Naša prihodnja usmeritev o ključnih obrestnih merah ECB, ki jo bomo dodatno okrepili s ponovnim investiranjem velike količine kupljenih vrednostnih papirjev, še naprej zagotavlja tolikšno raven spodbud denarne politike, kot je potrebna za to, da se inflacija vzdržno približuje našemu cilju. Vsekakor ostaja Svet ECB pripravljen, da po potrebi prilagodi kateregakoli od instrumentov, tako da se bo inflacija še naprej vzdržno gibala v smeri inflacijskega cilja Sveta ECB.

Dovolite mi, da natančneje pojasnim našo oceno, začenši z ekonomsko analizo. Realni BDP euroobmočja se je v tretjem četrtletju 2018 na medčetrtletni ravni povečal za 0,2%, potem ko je v prejšnjih dveh četrtletjih zabeležil 0,4-odstotno rast. Najnovejši podatki in anketni rezultati so šibkejši od pričakovanih, kar odraža upadanje prispevka zunanjega povpraševanja ter nekatere dejavnike, ki so značilni za posamezne države in sektorje. Čeprav bodo nekateri od teh dejavnikov verjetno popustili, to morda vseeno napoveduje določeno popuščanje zagona v prihodnjem obdobju. Po drugi strani gospodarsko rast v euroobmočju še naprej poganja domače povpraševanje, ki ga podpira tudi naša spodbujevalno naravnana denarna politika. Ugodna gibanja na trgu dela, ki se kažejo v povečevanju zaposlenosti in zviševanju plač, še vedno podpirajo zasebno potrošnjo. Poleg tega domače povpraševanje, ugodni pogoji financiranja in izboljševanje bilanc stanja še naprej spodbujajo podjetniške naložbe. Rast stanovanjskih naložb ostaja močna. Poleg tega se bo predvidoma še naprej krepila svetovna gospodarska aktivnost, kar bo podpiralo izvoz euroobmočja, čeprav s šibkejšo dinamiko.

Takšno oceno v splošnem kažejo tudi makroekonomske projekcije za euroobmočje, ki so jih decembra 2018 pripravili strokovnjaki Eurosistema. Po projekcijah se bo letni BDP v letu 2018 realno povečal za 1,9%, v letu 2019 za 1,7%, v letu 2020 za 1,7% in v letu 2021 za 1,5%. V primerjavi z makroekonomskimi projekcijami strokovnjakov ECB iz septembra 2018 so bile napovedi za realno rast BDP v letih 2018 in 2019 popravljene rahlo navzdol.

Tveganja, ki spremljajo gospodarske obete v euroobmočju, je še vedno mogoče oceniti kot približno uravnotežena. Kljub temu se težišče tveganj zaradi vztrajnih negotovosti, ki izhajajo iz geopolitičnih dejavnikov, grožnje protekcionizma, ranljivosti v nastajajočih tržnih gospodarstvih in volatilnosti na finančnih trgih, pomika na stran upočasnjevanja rasti.

Po Eurostatovi prvi oceni se je medletna inflacija v euroobmočju, merjena z indeksom HICP, novembra 2018 znižala na 2,0%, potem ko je oktobra znašala 2,2%, kar je predvsem posledica nižje inflacije v skupini energentov. Glede na sedanje terminske cene nafte se bo skupna inflacija v prihodnjih mesecih verjetno zniževala. Merila osnovne inflacije ostajajo na splošno umirjena, vseeno pa se zaradi vse večje izkoriščenosti zmogljivosti in presežnega povpraševanja na trgu dela domači stroškovni pritiski krepijo in širijo, kar pospešuje rast plač. Kar zadeva prihodnja gibanja, se bo osnovna inflacija v srednjeročnem obdobju predvidoma zviševala, k čemur bodo prispevali naši ukrepi denarne politike, nadaljnja gospodarska rast in višja rast plač.

Takšno oceno v splošnem kažejo tudi letošnje decembrske makroekonomske projekcije strokovnjakov Eurosistema, po katerih bo medletna inflacija, merjena z indeksom HICP, v letu 2018 znašala 1,8%, v letu 2019 1,6%, v letu 2020 1,7%, v letu 2021 pa 1,8%. V primerjavi z makroekonomskimi projekcijami strokovnjakov ECB iz septembra 2018 je bila napoved inflacije za leto 2018 popravljena rahlo navzgor, za leto 2019 pa nekoliko navzdol.

Kot je pokazala denarna analiza, je rast širokega denarja (M3) oktobra 2018 znašala 3,9%, potem ko je bila septembra na ravni 3,6%. Z izjemo določene volatilnosti, ki obstajajo v mesečnih tokovih, ustvarjanje bančnih kreditov še naprej podpira rast agregata. Tako je k rasti širokega denarja še naprej največ prispeval ožji denarni agregat M1.

V skladu z rastočim trendom, ki ga beležimo od začetka leta 2014, gospodarsko rast še naprej podpira rast posojil zasebnemu sektorju. Medletna rast posojil nefinančnim družbam je oktobra 2018 znašala 3,9% (septembra 4,3%), medtem ko je medletna rast posojil gospodinjstvom ostala nespremenjena na ravni 3,2%. S prenosom ukrepov denarne politike ECB, ki so bili uvedeni od junija 2014, se še naprej močno izboljšujejo posojilni pogoji za podjetja in gospodinjstva in njihov dostop do financiranja – zlasti za mala in srednje velika podjetja – ter spodbujajo kreditni tokovi v celotnem euroobmočju.

Če povzamemo, je navzkrižna primerjava rezultatov ekonomske analize s signali iz denarne analize potrdila, da je še vedno nujno potrebna zelo spodbujevalno naravnana denarna politika, da bi se inflacija v srednjeročnem obdobju vzdržno približevala ravni pod 2%, vendar blizu te meje.

Da bi bilo mogoče v celoti izkoristiti pozitivne učinke naših ukrepov denarne politike, morajo k izboljševanju pogojev za dolgoročnejšo gospodarsko rast in k zmanjšanju ranljivosti bolj odločno prispevati politike na drugih področjih. Za okrepitev odpornosti, znižanje strukturne brezposelnosti, povečanje produktivnosti ter za izboljšanje možnosti za hitrejšo gospodarsko rast je v euroobmočju treba bistveno pospešiti izvajanje strukturnih reform. Kar zadeva javnofinančne politike, Svet ECB ponovno poudarja, da morajo države euroobmočja obnoviti svoje javnofinančne rezerve. To je še posebej pomembno v tistih državah, ki imajo visok javni dolg in se morajo nujno v celoti držati Pakta za stabilnost in rast, da bi zavarovale zdravo javnofinančno stanje. Podobno je za večjo odpornost gospodarstva v euroobmočju še naprej ključno, da se okvir EU za javnofinančno in gospodarsko upravljanje ves čas in v vseh državah izvaja transparentno in dosledno. Boljše delovanje ekonomske in monetarne unije ostaja prednostna naloga. Svet ECB pozdravlja doslej opravljeno delo in poziva k izvedbi konkretnih in odločnih ukrepov za dokončanje bančne unije in unije kapitalskih trgov.

Dodatne informacije o tehničnih parametrih ponovnega investiranja glavnic bodo ob 15.30 objavljene na spletnem mestu ECB.

Zdaj smo vam na voljo za vprašanja.

Za natančno tiste formulacije, ki jih je uskladil Svet ECB, glej angleško različico.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije