European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • INLEIDENDE VERKLARING

PERSCONFERENTIE

Mario Draghi, President van de ECB,
Luis de Guindos, Vicepresident van de ECB,
Frankfurt am Main, 13 december 2018

Dames en heren, de Vicepresident en ik heten u van harte welkom bij onze persconferentie. We zullen nu verslag doen van de vergadering van de Raad van Bestuur van vandaag, die tevens werd bijgewoond door de Voorzitter van de Eurogroep, Mário Centeno.

Op basis van onze reguliere economische en monetaire analyses hebben wij besloten de basisrentetarieven van de ECB onveranderd te laten. Wij blijven verwachten dat deze ten minste de hele zomer van 2019 op hun huidige niveau zullen blijven, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om te zorgen voor een verdergaande duurzame convergentie van de inflatie naar een niveau onder maar dicht bij 2% op de middellange termijn.

Met betrekking tot de bijzondere monetairbeleidsmaatregelen: onze netto-aankopen in het kader van het programma voor de aankoop van activa (APP) worden in december 2018 beëindigd. Tegelijkertijd specificeren wij onze ‘forward guidance’ betreffende de herinvesteringen nader. Dienoverkomstig zijn wij voornemens de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het APP en die de vervaldatum hebben bereikt, volledig te blijven herinvesteren, en wel voor geruime tijd voorbij het moment waarop de Raad van Bestuur begint de basisrentetarieven van de ECB te verhogen, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om gunstige liquiditeitscondities en een ruime mate van monetaire accommodatie te handhaven.

Hoewel de binnenkomende informatie zwakker was dan verwacht ten gevolge van een minder krachtige externe vraag maar ook van enkele land- en sectorspecifieke factoren, blijft de onderliggende sterkte van de binnenlandse vraag de expansie van de economie van het eurogebied en een geleidelijk stijgende inflatiedruk ondersteunen. Dit geeft steun aan ons vertrouwen dat de duurzame convergentie van de inflatie in de richting van onze doelstelling zal aanhouden, en in stand zal blijven zelfs na de beëindiging van onze netto-aankopen van activa. Tegelijkertijd blijven de onzekerheden in verband met geopolitieke factoren, de dreiging van protectionisme, kwetsbaarheden in de opkomende markten en volatiliteit op de financiële markten groot. Een aanzienlijke monetairbeleidsstimulans is nog steeds nodig om steun te geven aan de verdere opbouw van de binnenlandse prijsdruk en de totale-inflatieontwikkelingen op de middellange termijn. Onze ‘forward guidance’ ten aanzien van de basisrentetarieven van de ECB, versterkt door de herinvesteringen van de aanzienlijke hoeveelheid aangekochte activa, blijft de noodzakelijke mate van monetaire accommodatie verschaffen voor aanhoudende convergentie van de inflatie naar onze doelstelling. In elk geval staat de Raad van Bestuur klaar om al zijn instrumenten zo nodig aan te passen om ervoor te zorgen dat de inflatie zich op duurzame wijze blijft ontwikkelen in de richting van de inflatiedoelstelling van de Raad van Bestuur.

Laat ik nu gedetailleerder ingaan op onze beoordeling, te beginnen met de economische analyse. In het derde kwartaal van 2018 steeg het reële bbp van het eurogebied kwartaal-op-kwartaal met 0,2%, na een groei van 0,4% in de voorafgaande twee kwartalen. De meest recente gegevens en enquête-uitkomsten waren zwakker dan verwacht ten gevolge van een afnemende bijdrage van de externe vraag en enkele land- en sectorspecifieke factoren. Hoewel enkele van deze factoren waarschijnlijk uitgewerkt zullen raken, zou dit kunnen wijzen op een tragere groeidynamiek op de korte termijn. Tegelijkertijd blijft de binnenlandse vraag, mede ondersteund door onze accommoderende monetairbeleidskoers, de economische expansie van het eurogebied schragen. De sterkte van de arbeidsmarkt, zoals weerspiegeld in de aanhoudende toenemende werkgelegenheid en stijgende lonen, ondersteunt nog steeds de particuliere consumptie. Daarnaast profiteren de bedrijfsinvesteringen van de binnenlandse vraag, gunstige financieringsvoorwaarden en verbeterende balansen. De investeringen in woningen blijven robuust. Daarnaast zal de expansie van de mondiale bedrijvigheid naar verwachting aanhouden, en aldus de uitvoer uit het eurogebied steun geven, zij het in een trager tempo.

Deze beoordeling wordt grotendeels weerspiegeld in de door medewerkers van het Eurosysteem opgestelde macro-economische projecties voor het eurogebied van december 2018. Volgens deze projecties stijgt het reële bbp op jaarbasis naar verwachting met 1,9% in 2018, met 1,7% in 2019, met 1,7% in 2020 en met 1,5% in 2021. Vergeleken met de door medewerkers van de ECB opgestelde macro-economische projecties van september 2018 zijn de vooruitzichten voor de reële bbp-groei in 2018 en 2019 licht neerwaarts bijgesteld.

De risico's rond de groeivooruitzichten voor het eurogebied kunnen nog steeds globaal genomen worden beoordeeld als in evenwicht. Het evenwicht van de risico’s beweegt zich echter wel in een ongunstige richting ten gevolge van de aanhoudende onzekerheden in verband met geopolitieke factoren, de dreiging van protectionisme, kwetsbaarheden in de opkomende markten en volatiliteit op de financiële markten.

Volgens de voorlopige raming van Eurostat, daalde de HICP-inflatie op jaarbasis in het eurogebied in november 2018 naar 2,0%, van 2,2% in oktober, voornamelijk ten gevolge van een daling van de energie-inflatie. Op basis van de huidige futuresprijzen voor olie zal de totale inflatie de komende maanden waarschijnlijk dalen. De maatstaven van de onderliggende inflatie blijven over het algemeen gematigd, maar de binnenlandse kostendruk blijft sterker en breder worden bij hoge niveaus van capaciteitsbenutting en krapper wordende arbeidsmarkten, wat de loongroei doet stijgen. De onderliggende inflatie zal naar verwachting op de middellange termijn stijgen, ondersteund door onze monetairbeleidsmaatregelen, de aanhoudende economische expansie en stijgende loongroei.

Deze beoordeling komt ook globaal genomen tot uiting in de door medewerkers van het Eurosysteem opgestelde macro-economische projecties voor het eurogebied van december 2018, die een HICP-inflatie op jaarbasis voorzien van 1,8% in 2018, 1,6% in 2019, 1,7% in 2020 en 1,8% in 2021. Vergeleken met de door medewerkers van de ECB opgestelde macro-economische projecties van september 2018 zijn de vooruitzichten voor de HICP-inflatie in 2018 licht opwaarts en voor 2019 licht neerwaarts bijgesteld.

Wat de monetaire analyse betreft, kwam de groei van het ruime monetaire aggregaat (M3) in oktober 2018 uit op 3,9%, ten opzichte van 3,6% in september. Behoudens enige volatiliteit in de maandstromen blijft de M3-groei worden ondersteund door de schepping van bancair krediet. Het eng gedefinieerde monetaire aggregaat M1 blijft de belangrijkste bijdrage leveren aan de ruime geldgroei.

In lijn met de opwaartse trend die sinds begin 2014 te zien is, blijft de groei van de kredietverlening aan de particuliere sector de economische expansie ondersteunen. Het groeitempo op jaarbasis van de leningen aan niet-financiële vennootschappen kwam in oktober 2018 uit op 3,9%, ten opzichte van 4,3% in september, terwijl de twaalfmaandsgroei van de leningen aan huishoudens onveranderd bleef, op 3,2%. De doorwerking van de sinds juni 2014 genomen monetairbeleidsmaatregelen blijft aanzienlijke steun geven aan de leenvoorwaarden voor bedrijven en huishoudens, de toegang tot financiering (in het bijzonder voor kleine en middelgrote ondernemingen), en aan de kredietstromen in het gehele eurogebied.

Kortom: een toetsing van de uitkomsten van de economische analyse aan de signalen uit de monetaire analyse bevestigde dat een ruime mate van monetaire accommodatie nog steeds noodzakelijk is voor de aanhoudende duurzame convergentie van de inflatie naar een niveau onder maar dicht bij 2% op de middellange termijn.

Om ten volle de vruchten van onze monetairbeleidsmaatregelen te kunnen plukken, moet ook op andere beleidsterreinen een vastbeslotener bijdrage worden geleverd om het groeipotentieel op de langere termijn te verhogen en kwetsbaarheden te verminderen. De tenuitvoerlegging van structurele hervormingen in landen van het eurogebied dient aanzienlijk te worden opgevoerd om de schokbestendigheid te vergroten, de structurele werkloosheid te verminderen en de productiviteit en het groeipotentieel van het eurogebied te stimuleren. Wat het begrotingsbeleid betreft, benadrukt de Raad van Bestuur nog eens dat het nodig blijft weer begrotingsbuffers op te bouwen. Dit is met name belangrijk in landen waar de overheidsschuld hoog is en waarvoor volledige naleving van het Stabiliteits- en Groeipact van cruciaal belang is om een gezonde begrotingspositie te waarborgen. Net zo blijft het in de tijd en in de verschillende landen op transparante en consistente wijze tenuitvoerleggen van het begrotingskader en het kader voor economisch bestuur van de EU van essentieel belang om de schokbestendigheid van de economie van het eurogebied te versterken. Het verbeteren van de werking van de Economische en Monetaire Unie blijft een prioriteit. De Raad van Bestuur verwelkomt het huidige werk hieraan en roept op tot verdere specifieke en vastbesloten stappen om de bankenunie en de kapitaalmarktenunie te voltooien.

Nadere informatie over de technische parameters van de herinvesteringen zullen om 15.30 uur Midden-Europese tijd worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Wij staan nu tot uw beschikking voor vragen.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media