European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • ÚVODNÉ VYHLÁSENIE

TLAČOVÁ KONFERENCIA

Mario Draghi, prezident ECB
Luis de Guindos, viceprezident ECB
Frankfurt nad Mohanom 13. decembra 2018

Dámy a páni, spolu s viceprezidentom vás srdečne vítame na dnešnej tlačovej konferencii. Dovoľte nám oboznámiť vás s výsledkom dnešného zasadania Rady guvernérov, na ktorom sa zúčastnil aj predseda Euroskupiny Mário Centeno.

Na základe pravidelnej ekonomickej a menovej analýzy sme sa rozhodli ponechať kľúčové úrokové sadzby ECB na nezmenenej úrovni. Naďalej očakávame, že na súčasnej úrovni zostanú minimálne do leta 2019, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zabezpečenie pokračovania trvalého vývoja inflácie smerom k úrovni nižšej, ale blízkej 2,0 % v strednodobom horizonte.

Pokiaľ ide o neštandardné opatrenia menovej politiky, náš čistý nákup aktív v rámci programu nákupu aktív sa v decembri 2018 ukončí. Zároveň zvyšujeme mieru signalizácie v oblasti reinvestovania. V tomto smere máme v úmysle pokračovať v reinvestovaní plnej výšky istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív ešte po dlhšiu dobu od chvíle, keď začneme zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivého stavu likvidity a výraznej miery menovej akomodácie.

Hoci sú aktuálne informácie v dôsledku nižšieho zahraničného dopytu a určitých faktorov špecifických pre jednotlivé krajiny a sektory o niečo slabšie, než sa očakávalo, silný domáci dopyt aj naďalej podporuje hospodársku expanziu v eurozóne a prispieva k postupnému rastu inflačných tlakov. To potvrdzuje naše presvedčenie, že trvalá konvergencia inflácie smerom k nášmu cieľu bude pokračovať, a to aj po ukončení nášho čistého nákupu aktív. Zároveň naďalej vládne značná neistota spojená s geopolitickými faktormi, hrozbou protekcionizmu, zraniteľnosťou rozvíjajúcich sa trhových ekonomík a volatilitou finančných trhov. Ďalšie zintenzívnenie domácich cenových tlakov a želaný vývoj celkovej inflácie v strednodobom horizonte si i naďalej vyžadujú značnú menovopolitickú stimuláciu. Naša signalizácia budúceho nastavenia kľúčových úrokových sadzieb ECB spolu s reinvestovaním rozsiahleho objemu nadobudnutých aktív aj naďalej poskytujú mieru menovej akomodácie potrebnú na zabezpečenie trvalej konvergencie inflácie smerom k nášmu cieľu. Rada guvernérov je v každom prípade pripravená vhodným spôsobom upraviť všetky svoje nástroje, aby zabezpečila pokračovanie trvalého vývoja inflácie smerom k svojmu inflačnému cieľu.

Dovoľte mi teraz priblížiť vám, z čoho sme pri svojom hodnotení vychádzali. Začnem ekonomickou analýzou. Reálny HDP eurozóny, ktorý v prvom a druhom štvrťroku 2018 vzrástol o 0,4 %, sa v treťom štvrťroku 2018 medzikvartálne zvýšil o 0,2 %. Najnovšie údaje a výsledky prieskumov sú slabšie, než sa očakávalo, čo je odrazom klesajúceho príspevku zahraničného dopytu a určitých faktorov špecifických pre jednotlivé krajiny a sektory. Hoci je pravdepodobné, že niektoré z týchto faktorov časom ustúpia, môže ísť o náznak určitého spomalenia dynamiky rastu v budúcnosti. Hospodársku expanziu v eurozóne však zároveň naďalej podporuje domáci dopyt, ktorý okrem iného ťaží i z akomodačného nastavenia našej menovej politiky. Súkromnú spotrebu stále podporuje silný trh práce, ktorý sa prejavuje pokračujúcim rastom zamestnanosti a miezd. Z domáceho dopytu, priaznivých podmienok financovania a kladného vývoja súvah navyše profitujú aj podnikové investície. Investície do rezidenčných nehnuteľností sú stále výrazné. Zároveň sa naďalej očakáva pokračovanie expanzie svetovej hospodárskej aktivity, ktorá tak bude naďalej stimulovať vývoz z eurozóny, hoci pomalším tempom.

Toto hodnotenie sa v zásade odráža aj v makroekonomických projekciách odborníkov Eurosystému pre eurozónu z decembra 2018. Podľa nich by sa mal ročný reálny HDP zvýšiť o 1,9 % v roku 2018, o 1,7 % v roku 2019, o 1,7 % v roku 2020 a o 1,5 % v roku 2021. V porovnaní s makroekonomickými projekciami odborníkov ECB zo septembra 2018 bol výhľad rastu reálneho HDP na roky 2018 a 2019 upravený mierne nadol.

Riziká spojené s výhľadom hospodárskeho rastu v eurozóne možno i naďalej označiť za celkovo vyvážené. Bilancia rizík sa však posúva na stranu pomalšieho rastu, a to v dôsledku pretrvávania neistoty súvisiacej s geopolitickými faktormi, hrozbou protekcionizmu, zraniteľnosťou rozvíjajúcich sa trhových ekonomík a volatilitou finančných trhov.

Podľa rýchleho odhadu Eurostatu ročná miera inflácie HICP v eurozóne v novembri 2018 klesla z októbrových 2,2 % na 2,0 %, najmä vzhľadom na pokles inflácie energetickej zložky. Na základe súčasných cien ropných futures je pravdepodobné, že celková inflácia bude v najbližších mesiacoch klesať. Ukazovatele základnej inflácie zostávajú vo všeobecnosti tlmené, no vzhľadom na vysokú mieru využitia kapacít a prehlbovanie nedostatku pracovných síl dochádza k ďalšiemu stupňovaniu a rozširovaniu domácich cenových tlakov, čo vyvoláva tlak na rast miezd. Pokiaľ ide o ďalší vývoj, v strednodobom horizonte sa očakáva rast základnej inflácie, ku ktorému budú prispievať naše menovopolitické opatrenia, pokračujúca hospodárska expanzia a zrýchľovanie mzdového rastu.

Tento vývoj sa celkovo odráža aj v decembrových makroekonomických projekciách odborníkov Eurosystému pre eurozónu, podľa ktorých by mala ročná miera inflácie HICP dosiahnuť 1,8 % v roku 2018, 1,6 % v roku 2019, 1,7 % v roku 2020 a 1,8 % v roku 2021. V porovnaní s makroekonomickými projekciami odborníkov ECB zo septembra 2018 bol výhľad vývoja inflácie HICP na rok 2018 upravený mierne nahor a na rok 2019 mierne nadol.

Čo sa týka menovej analýzy, miera rastu menového agregátu M3 v októbri 2018 vzrástla zo septembrových 3,6 % na 3,9 %. Odhliadnuc od určitej volatility mesačných zmien je rast agregátu M3 naďalej podporovaný tvorbou bankových úverov. K rastu peňažnej zásoby naďalej najväčšou mierou prispieval menový agregát M1.

V súlade s rastúcim trendom zaznamenávaným od začiatku roka 2014 rast úverov poskytovaných súkromnému sektoru naďalej podporuje hospodársku expanziu. Ročná miera rastu úverov nefinančným korporáciám v októbri 2018 dosiahla 3,9 % (4,3 % v septembri), zatiaľ čo ročná miera rastu úverov domácnostiam zostala nezmenená na úrovni 3,2 %. Účinok opatrení menovej politiky prijatých od júna 2014 naďalej výraznou mierou prispieva k zlepšovaniu úverových podmienok pre podniky a domácnosti, k prístupu k úverovým zdrojom (predovšetkým pre malé a stredné podniky) a k stimulácii úverových tokov v rámci celej eurozóny.

Porovnanie výsledkov ekonomickej analýzy so signálmi vyplývajúcimi z menovej analýzy potvrdilo, že zabezpečenie pokračovania trvalého vývoja inflácie smerom k úrovni nižšej, ale blízkej 2 % v strednodobom horizonte si i naďalej vyžaduje výraznú mieru menovej akomodácie.

Pozitívny účinok našich menovopolitických opatrení sa prejaví naplno len za predpokladu rozhodnejších krokov v ďalších politických oblastiach, zameraných na zvýšenie dlhodobejšieho rastového potenciálu a obmedzenie zdrojov rizík. V záujme zvýšenia odolnosti, zníženia štrukturálnej nezamestnanosti a zvýšenia produktivity a rastového potenciálu eurozóny je potrebné podstatne zrýchliť tempo realizácie štrukturálnych reforiem v krajinách eurozóny. Pokiaľ ide o rozpočtovú politiku, Rada guvernérov opätovne zdôrazňuje potrebu doplnenia fiškálnych rezerv. Platí to predovšetkým pre krajiny s vysokou mierou zadlženosti verejnej správy, pre ktoré je dodržiavanie Paktu stability a rastu nevyhnutnou podmienkou zachovania zdravého rozpočtového hospodárenia. Transparentné a konzistentné uplatňovanie rámca EÚ pre rozpočtové a hospodárske riadenie, tak z hľadiska časovej kontinuity ako i jednotlivých krajín, má pre zvýšenie odolnosti hospodárstva eurozóny naďalej zásadný význam. Zlepšovanie fungovania hospodárskej a menovej únie zostáva prioritou. Rada guvernérov víta prebiehajúce iniciatívy a vyzýva na prijatie ďalších konkrétnych a rozhodných krokov na dobudovanie bankovej únie a únie kapitálových trhov.

Bližšie informácie o technických aspektoch reinvestovania budú zverejnené o 15.30 hod. SEČ na internetovej stránke ECB.

Teraz sme pripravení zodpovedať vaše otázky.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá