European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

PRESSEKONFERENCE

Mario Draghi, formand for ECB,
Luis de Guindos, næstformand for ECB,
Frankfurt am Main, 13. december 2018

Mine damer og herrer, det er mig en stor glæde, sammen med næstformanden, at kunne byde jer velkommen til denne pressekonference. Vi vil nu orientere om resultatet af dagens møde i Styrelsesrådet, som også havde deltagelse af Mário Centeno, formand for Eurogruppen.

På baggrund af vores regelmæssige økonomiske og monetære analyser besluttede vi at fastholde ECB's officielle renter. Vi forventer fortsat, at de forbliver på det nuværende niveau til mindst hen over sommeren 2019, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at sikre en fortsat vedvarende konvergens i inflationen i retning af et niveau under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt.

For så vidt angår de ekstraordinære pengepolitiske foranstaltninger ophører nettoopkøbene inden for opkøbsprogrammet (APP) i december 2018. Samtidig styrker vi vores forward guidance om geninvestering. I overensstemmelse hermed er det fortsat Styrelsesrådets hensigt fuldt ud at geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt inden for APP, efterhånden som de forfalder, i en længere periode efter den dato, hvor Styrelsesrådet begynder at forhøje ECB's officielle renter, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at fastholde gunstige likviditetsforhold og en meget lempelig pengepolitik.

Selvom de seneste data er noget svagere end forventet og afspejler en mere afdæmpet udenlandsk efterspørgsel, men også lande- og sektorspecifikke faktorer, understøtter den underliggende styrke i den indenlandske efterspørgsel fortsat væksten i euroområdet og et gradvis stigende inflationspres. Dette underbygger vores tillid til, at den vedvarende konvergens i inflationen i retning af vores mål vil fortsætte og vil blive fastholdt, selv efter at vores nettoopkøb er ophørt. Samtidig er der stadig stor usikkerhed i relation til geopolitiske faktorer, truslen om protektionisme, sårbarheder i vækstøkonomierne og volatilitet på de finansielle markeder. Der er fortsat behov for en betydelig grad af pengepolitisk stimulus til at understøtte den yderligere opbygning af indenlandske prispres og udviklingen i den samlede inflation på mellemlangt sigt. Vores forward guidance om ECB's officielle renter, forstærket af geninvesteringerne af de betydelige beholdninger af erhvervede aktiver, giver fortsat en tilpas lempelig pengepolitik til at opnå en vedvarende konvergens i inflationen i retning af vores mål. I alle tilfælde er Styrelsesrådet rede til at tilpasse alle sine instrumenter – alt efter omstændighederne – for at sikre en fortsat og vedvarende udvikling i inflationen i retning af Styrelsesrådets inflationsmål.

Lad mig nu nærmere forklare vores vurdering og i den forbindelse begynde med den økonomiske analyse. Realt BNP i euroområdet steg med 0,2 pct. kvartal-til-kvartal i 3. kvartal 2018 efter en vækst på 0,4 pct. i de foregående to kvartaler. De seneste data og konjunkturbarometre har været svagere end forventet og afspejler et aftagende bidrag fra den udenlandske efterspørgsel og nogle lande- og sektorspecifikke faktorer. Selvom bidraget fra nogle af disse faktorer forventes at aftage, kan det være et tegn på, at der er et langsommere vækstmomentum i vente. Samtidig fremmer den indenlandske efterspørgsel – også med støtte fra vores lempelige pengepolitik – stadig den økonomiske vækst i euroområdet. Fremgangen på arbejdsmarkedet, der afspejles i en stigende beskæftigelse og stigende lønninger, understøtter stadig det private forbrug. Hertil kommer, at erhvervsinvesteringerne påvirkes positivt af den indenlandske efterspørgsel, gunstige finansieringsforhold og stadig bedre balancer. Boliginvesteringerne er fortsat robuste. Desuden forventes væksten i den globale aktivitet stadig at fortsætte og herved at støtte euroområdets eksport, omend i et lavere tempo.

Denne vurdering stemmer i store træk overens med ECB's stabs makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet fra december 2018. I henhold til fremskrivningerne vil den årlige vækst i realt BNP stige med 1,9 pct. i 2018, 1,7 pct. i 2019, 1,7 pct. i 2020 og 1,5 pct. i 2021. Sammenlignet med ECB's stabs makroøkonomiske fremskrivninger fra september 2018 er udsigten for væksten i realt BNP blevet nedjusteret en smule i 2018 og 2019.

Risiciene i tilknytning til vækstudsigterne for euroområdet vurderes fortsat at være stort set afbalancerede. Risikobalancen er dog ved at rykke sig, således at den bliver nedadrettet. Dette skyldes den vedvarende usikkerhed i relation til geopolitiske faktorer, truslen om protektionisme, sårbarheder i vækstøkonomierne og volatilitet på de finansielle markeder.

Ifølge Eurostats foreløbige skøn faldt den årlige HICP-inflation i euroområdet fra 2,2 pct. i oktober til 2,0 pct. i november 2018, hvilket hovedsagelig afspejlede et fald i energiinflationen. På grundlag af de nuværende futurespriser på olie vil den samlede inflation sandsynligvis falde i de kommende måneder. Mål for den underliggende inflation er stadig generelt afdæmpede, men det indenlandske omkostningspres fortsætter med at tage til i styrke og omfang på baggrund af en høj kapacitetsudnyttelse og strammere arbejdsmarkedsforhold, som presser lønvæksten i vejret. På mellemlangt sigt ventes den underliggende inflation at stige, understøttet af vores pengepolitiske foranstaltninger, den fortsatte økonomiske vækst og en stigende lønvækst.

Denne vurdering er også stort set på linje med Eurosystemets stabs makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet fra december 2018. Her ventes en årlig HICP-inflation på 1,8 pct. i 2018, 1,6 pct. i 2019, 1,7 pct. i 2020 og 1,8 pct. i 2021. Sammenlignet med ECB's stabs makroøkonomiske fremskrivninger fra september 2018 er udsigten for HICP-inflationen blevet opjusteret en smule i 2018 og nedjusteret en smule i 2019.

For så vidt angår den monetære analyse steg væksten i den brede pengemængde (M3) fra 3,6 pct. i september til 3,9 pct. i oktober 2018. Bortset fra en vis volatilitet i de månedlige strømme understøttes M3-væksten stadig af bankernes kreditgivning. Det snævre pengemængdemål (M1) ydede fortsat det største bidrag til væksten i den brede pengemængde.

I overensstemmelse med den generelle opadgående tendens siden begyndelsen af 2014 understøtter væksten i udlån til den private sektor fortsat den økonomiske vækst. Den årlige vækst i udlån til ikke-finansielle selskaber var på 3,9 pct. i oktober 2018 (mod 4,3 pct. i september 2018), mens den årlige vækst i udlån til husholdningerne forblev uændret på 3,2 pct. Gennemslaget af de pengepolitiske foranstaltninger, som er gennemført siden juni 2014, understøtter stadig i betydelig grad lånebetingelserne for virksomheder og husholdninger, adgangen til finansiering – især for små og mellemstore virksomheder – og kreditstrømme i hele euroområdet.

Sammenfattende bekræftede et krydstjek mellem resultatet af den økonomiske analyse og signalerne fra den monetære analyse, at der stadig er behov for en meget lempelig pengepolitik for at sikre en vedvarende konvergens i inflationen til et niveau, der ligger under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt.

For at få det fulde udbytte af vores pengepolitiske foranstaltninger er det nødvendigt, at andre politiske områder yder et mere målrettet bidrag til at styrke vækstpotentialet på langt sigt og reducere sårbarheder. Gennemførelsen af strukturelle reformer i lande i euroområdet skal intensiveres betydeligt for at øge modstandskraften, nedbringe den strukturelle arbejdsløshed og øge produktiviteten og vækstpotentialet i euroområdet. Hvad angår finanspolitikken, gentager Styrelsesrådet, at der er behov for at genopbygge finanspolitiske stødpuder. Dette er især vigtigt i lande, hvor den offentlige gæld er høj, og hvor fuld overholdelse af stabilitets- og vækstpagten er vigtig for at sikre sunde budgetstillinger. På samme måde er en gennemsigtig og konsekvent gennemførelse af EU's ramme for økonomisk og finanspolitisk styring over tid og på tværs af lande stadig afgørende for at styrke modstandskraften i euroområdets økonomi. En forbedring af Den Økonomiske og Monetære Unions funktion prioriteres fortsat. Styrelsesrådet hilser det igangværende arbejde velkommen og opfordrer til, at der træffes yderligere konkrete og målrettede foranstaltninger til at fuldføre bankunionen og kapitalmarkedsunionen.

Nærmere oplysninger om de tekniske parametre i forbindelse med geninvesteringerne offentliggøres kl.15.30 CET på ECB's websted.

De er nu velkommen til at stille spørgsmål.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt