Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

12 септември 2019 г.

На днешното си заседание Управителният съвет на ЕЦБ взе следните решения, свързани с паричната политика:

(1) Лихвеният процент по депозитното улеснение се понижава с 10 базисни пункта до -0,50%. Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвеният процент по пределното кредитно улеснение остават непроменени на сегашното си равнище, съответно 0,00% и 0,25%. Понастоящем Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си или по-ниско равнище, докато той не отбележи, че перспективите за инфлацията се доближават солидно към равнище, достатъчно близко, но под 2% в рамките на прогнозния период, и че това доближаване е намерило устойчиво отражение в базовата инфлационна динамика.

(2) Ще бъдат възобновени нетните покупки по програмата на Управителния съвет за закупуване на активи, с месечен темп от 20 млрд. евро, считано от 1 ноември. Управителният съвет очаква те да продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да засилят нерестриктивното въздействие на основните лихвени проценти на ЕЦБ, и да приключат малко преди той да започне да повишава основните лихвени проценти.

(3) Реинвестициите на погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, ще продължат в пълен размер в продължителен период от време след датата, на която Управителният съвет започне да повишава основните лихвени проценти на ЕЦБ, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се поддържат благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на нерестриктивност на паричната политика.

(4) Параметрите на новата поредица тримесечни целеви операции по дългосрочно рефинансиране (ЦОДР III) ще бъдат променени така, че да се запазят благоприятните условия за банково кредитиране, да се осигури гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика и да бъде подпомогната в още по-голяма степен нерестриктивната позиция на паричната политика. Сега лихвеният процент по всяка от тези операции ще бъде определен на средното равнище на лихвения процент по основните операции на Евросистемата по рефинансиране за целия срок на съответната ЦОДР. За банки, чието отговарящо на условията нетно кредитиране надхвърли определен бенчмарк, лихвеният процент при операциите по ЦОДР III ще бъде по-нисък и може да спадне до нивото на средния лихвен процент по депозитното улеснение за целия срок на операцията. Матуритетът на операциите ще бъде удължен от две на три години.

(5) За да се подпомогне предаването на паричната политика чрез банките, ще бъде въведена двустепенна система за олихвяване на резервите, при която част от държаната от банките свръхликвидност ще бъде освободена от отрицателния лихвен процент по депозитното улеснение.

Отделни прессъобщения с допълнителни подробности за приетите от Управителния съвет мерки ще бъдат публикувани днес следобед в 15:30 ч. централноевропейско време.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно причините за приетите решения на пресконференция днес от 14:30 ч. централноевропейско време.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите