Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

Decyzje w sprawie polityki pieniężnej

12 września 2019

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC podjęła następujące decyzje w sprawie polityki pieniężnej:

(1) Stopa depozytu w banku centralnym zostanie obniżona o 10 punktów bazowych, do −0,50%. Stopa podstawowych operacji refinansujących i stopa kredytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00% i 0,25%. Rada Prezesów oczekuje obecnie, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji wyraźnie zbliżają się do poziomu, który jest wystarczająco blisko, ale poniżej 2%, oraz że zbliżenie to konsekwentnie odzwierciedla się w dynamice inflacji bazowej.

(2) Z dniem 1 listopada zostaną wznowione zakupy netto w ramach wprowadzonego przez Radę Prezesów programu skupu aktywów (APP) na kwotę 20 mld euro miesięcznie. Rada oczekuje, że będą one prowadzone tak długo, jak długo będzie to konieczne do wzmocnienia łagodzącego oddziaływania podstawowych stóp procentowych EBC, i zakończą się krótko przed tym, jak zacznie ona podnosić te stopy.

(3) Spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP będą w dalszym ciągu reinwestowane, w całości, jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak Rada Prezesów zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

(4) Warunki nowej serii kwartalnych ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO-III) zostaną zmienione, aby zachować korzystne warunki udzielania kredytów bankowych, zapewnić płynną transmisję polityki pieniężnej i jeszcze bardziej podtrzymać łagodne nastawienie polityki pieniężnej. Oprocentowanie każdej operacji TLTRO będzie teraz ustalane na poziomie średniej stopy stosowanej w podstawowych operacjach refinansujących Eurosystemu za czas trwania tej operacji TLTRO. Dla banków, w których kwota netto kwalifikowanych kredytów przekroczy wartość referencyjną, oprocentowanie to będzie niższe, a jego dolna granica to średnia stopa depozytu w banku centralnym za czas trwania danej operacji TLTRO. Termin zapadalności operacji TLTRO-III zostanie wydłużony z dwóch do trzech lat.

(5) Aby wspomóc transmisję polityki pieniężnej przez kanał bankowy, zostanie wprowadzony dwupoziomowy system oprocentowania rezerw, w którym część bankowych zasobów nadmiernej płynności będzie zwolniona z ujemnej stopy depozytowej.

Dzisiaj o godz. 15.30 CET ukażą się osobne komunikaty prasowe ze szczegółowymi informacjami o środkach zastosowanych przez Radę Prezesów.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godz. 14.30 CET.

Dosłowny tekst przyjęty przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami