Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Rozhodnutia o menovej politike

12. septembra 2019

Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadaní prijala nasledujúce rozhodnutia o menovej politike:

1) Úroková sadzba jednodňových sterilizačných operácií bude znížená o 10 bázických bodov na -0,50 %. Úroková sadzba hlavných refinančných operácií a sadzba jednodňových refinančných operácií zostanú nezmenené na doterajšej úrovni 0,00 % a 0,25 %. Rada guvernérov momentálne očakáva, že kľúčové úrokové sadzby ECB zostanú na súčasnej alebo nižšej úrovni, až kým nezaznamená, že sa výhľad vývoja inflácie počas horizontu jej projekcií výrazne približuje k úrovni dostatočnej blízkej, ale nižšej ako 2 %, a že sa tento vývoj inflácie konzistentne odráža v dynamike základnej inflácie.

2) V rámci svojho programu nákupu aktív Rada guvernérov od 1. novembra opäť začne s čistým nákupom aktív, a to tempom 20 mld. € za mesiac. Rada guvernérov očakáva, že nákupy budú prebiehať dovtedy, kým to bude potrebné na posilnenie akomodačného vplyvu jej menovopolitických sadzieb, a že sa skončia krátko predtým, ako začne zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB.

3) Reinvestície istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív budú aj naďalej pokračovať v plnej výške ešte po dlhšiu dobu od chvíle, keď Rada guvernérov začne zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivého stavu likvidity a výraznej miery menovej akomodácie.

4) Podmienky novej série štvrťročných cielených dlhodobejších refinančných operácií (TLTRO III) budú zmenené s cieľom zachovať priaznivé podmienky poskytovania bankových úverov, zabezpečiť plynulú transmisiu menovej politiky a ďalej podporiť akomodačné nastavenie menovej politiky. Úroková sadzba jednotlivých operácií bude stanovená na úrovni priemernej sadzby hlavných refinančných operácií Eurosystému počas doby trvania príslušnej cielenej dlhodobejšej refinančnej operácie. V prípade bánk, ktorých čistý objem poskytnutých akceptovateľných úverov prekročí stanovenú hraničnú hodnotu, bude sadzba TLTRO III nižšia, pričom jej spodná hranica môže byť až na úrovni priemernej úrokovej sadzby jednodňových sterilizačných operácií počas trvania operácie. Splatnosť operácií bude predĺžená z dvoch na tri roky.

5) S cieľom podporiť bankový transmisný kanál menovej politiky bude zavedený dvojstupňový systém úročenia rezerv, v rámci ktorého sa na časť nadbytočnej likvidity bánk nebude vzťahovať záporná sadzba jednodňových sterilizačných operácií.

Bližšie informácie o opatreniach prijatých Radou guvernérov budú zverejnené v osobitných tlačových správach dnes o 15.30 h SEČ.

Prezident ECB tieto rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14.30 h SEČ.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá