Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2019. gada 12. septembrī

Šīsdienas sanāksmē ECB Padome pieņēma šādus monetārās politikas lēmumus.

1) Noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme tiks samazināta par 10 bāzes punktiem (līdz –0.50%). Galveno refinansēšanas operāciju procentu likme un aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme netiks mainīta (attiecīgi 0.00% un 0.25%). Padome tagad paredz, ka galvenās ECB procentu likmes saglabāsies tagadējā vai zemākā līmenī līdz brīdim, kad tā būs pārliecinājusies, ka iespēju aplēšu periodā vērojama inflācijas perspektīvas stabila virzība uz līmeni, kas ir pietiekami tuvu, bet zem 2%, un ka šī virzība konsekventi atspoguļojas pamatā esošajā inflācijas dinamikā.

2) Ar 1. novembri tiks atsāktas iegādes Padomes aktīvu iegādes programmas (AIP) ietvaros ar mēneša apjomu 20 mljrd. euro. Padome paredz, ka tās tiks veiktas tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams, lai nostiprinātu tās monetārās politikas procentu likmju stimulējošo ietekmi, un tiks pārtrauktas neilgi pirms tam, kad tā būs sākusi paaugstināt galvenās ECB procentu likmes.

3) AIP ietvaros iegādāto vērtspapīru, kuriem pienācis dzēšanas termiņš, pamatsummas maksājumi arī turpmāk tiks pilnībā atkārtoti ieguldīti vēl ilgāku laiku pēc tam, kad Padome būs sākusi paaugstināt galvenās ECB procentu likmes, un jebkurā gadījumā tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams, lai uzturētu labvēlīgus likviditātes apstākļus un būtisku stimulējošās monetārās politikas pasākumu apjomu.

4) Jaunā ilgāka termiņa ceturkšņa refinansēšanas mērķoperāciju kopuma (ITRMO III) īstenošanas kārtība tiks mainīta, lai saglabātu labvēlīgus banku kreditēšanas nosacījumus, nodrošinātu raitu monetārās politikas transmisiju un turpmāk nostiprinātu labvēlīgo monetārās politikas nostāju. Katras operācijas procentu likme tagad tiks noteikta atbilstoši Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju vidējai procentu likmei attiecīgās ITRMO laikā. Bankām, kuru atbilstošo neto aizdevumu apjoms pārsniegs noteiktu robežvērtību, ITRMO III operācijās piemērotā likme būs zemāka un tās viszemākais līmenis varēs būt vienāds ar noguldījumu iespējas uz nakti vidējo procentu likmi attiecīgās operācijas laikā. Operāciju termiņš tiks pagarināts no 2 gadiem līdz 3 gadiem.

5) Lai veicinātu banku nodrošināto monetārās politikas transmisiju, tiks ieviesta divu līmeņu rezervju atlīdzības sistēma, saskaņā ar kuru daļai no banku likviditātes pārpalikuma netiks piemērota negatīvā noguldījumu iespējas procentu likme.

Atsevišķi paziņojumi presei ar sīkāku informāciju par Padomes veiktajiem pasākumiem tiks publicēti šodien plkst. 15.30 pēc Viduseiropas laika.

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst.14.30 pēc Viduseiropas laika, ECB prezidents komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. angļu valodas versijā.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem