Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

Monetairbeleidsbeslissingen

12 september 2019

Tijdens zijn vandaag gehouden vergadering heeft de Raad van Bestuur van de ECB de volgende monetairbeleidsbeslissingen genomen:

(1) Het rentetarief voor de depositofaciliteit wordt met 10 basispunten verlaagd naar -0,50%. Het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties en het rentetarief voor de marginale beleningsfaciliteit blijven onveranderd op respectievelijk 0,00% en 0,25%. De Raad van Bestuur verwacht nu dat de basisrentetarieven van de ECB op hun huidige niveau of lager zullen blijven totdat de Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat de inflatieverwachtingen binnen de projectieperiode krachtig convergeren naar een niveau dat voldoende dicht bij maar onder 2% ligt, en een dergelijke convergentie consequent in de onderliggende inflatiedynamiek tot uitdrukking komt.

(2) De nettoaankopen worden hervat op grond van het programma voor de aankoop van activa (asset purchase programme – APP) van de Raad van Bestuur, voor een maandelijks bedrag van € 20 miljard en wel met ingang van 1 november. De Raad van Bestuur verwacht deze aankopen voort te zetten zo lang als noodzakelijk is om de accommoderende invloed van de beleidstarieven te versterken, en ze te beëindigen kort voordat de Raad van Bestuur aanvangt met de verhoging van de basisrentetarieven van de ECB.

(3) De volledige herinvestering van de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het APP en die de vervaldatum hebben bereikt, wordt voortgezet, en wel voor geruime tijd voorbij het moment waarop de Raad van Bestuur begint de basisrentetarieven van de ECB te verhogen, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om gunstige liquiditeitscondities en een ruime mate van monetaire accommodatie te handhaven.

(4) De modaliteiten van de nieuwe reeks driemaandelijkse gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO-III) zullen worden gewijzigd om de gunstige bancaire leenvoorwaarden in stand te houden, de soepele doorwerking van het monetair beleid te verzekeren en de accommoderende monetairbeleidskoers verder te ondersteunen. De rente in elke transactie zal nu worden vastgesteld op de gemiddelde rente die wordt toegepast in de basisherfinancieringstransacties van het Eurosysteem gedurende de looptijd van de betreffende TLTRO. Voor banken waarvan de in aanmerking komende nettokredietverlening een bepaalde maatstaf overtreft, zal het bij TLTRO-III-transacties toegepaste tarief lager zijn; dit kan zo laag zijn als het gemiddelde rentetarief op de depositofaciliteit gedurende de looptijd van de transactie. De looptijd van de transacties zal worden verlengd van twee tot drie jaar.

(5) Om de transmissie van het monetair beleid via de banken te ondersteunen, zal een tweeledig systeem voor de vergoeding van reserves worden ingevoerd, waarbij een gedeelte van de door de banken aangehouden overliquiditeit zal worden vrijgesteld van de negatieve rente op de depositofaciliteit.

Afzonderlijke persberichten met daarin nadere details over de door de Raad van Bestuur genomen maatregelen, worden vanmiddag om 15.30 uur Midden-Europese tijd gepubliceerd.

De president van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen, toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur Midden-Europese tijd begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media