European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Финансов отчет на ЕЦБ за 2016 г.

16 февруари 2017 г.

EMBARGO

Забранено за публикуване преди 10:00 ч. централноевропейско време в четвъртък, 16 февруари 2017 г.
 • Нетна печалба на ЕЦБ за 2016 г.: 1,19 млрд. евро (спрямо 1,08 млрд. евро през 2015 г.)
 • Нетни приходи от лихви по ценни книжа, държани за целите на паричната политика: 1,04 млрд. евро (спрямо 0,89 млрд. евро през 2015 г.)
 • Приходи от лихви по чуждестранните резервни активи: 370 млн. евро (спрямо 283 млн. евро през 2015 г.)
 • Разходи по надзорните задачи, възстановени чрез такси: 382 млн. евро (спрямо 277 млн. евро през 2015 г.)
 • Размер на баланса на ЕЦБ: 349 млрд. евро (спрямо 257 млрд. евро през 2015 г.)
 • Междинно разпределение на печалбата между НЦБ: 966 млн. евро на 31 януари 2017 г.; остатъкът от печалбата (227 млн. евро) ще бъде разпределен на 17 февруари 2017 г.

Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) одобри одитирания финансов отчет на ЕЦБ за годината, приключваща на 31 декември 2016 г.

През 2016 г. нетната печалба на ЕЦБ нарасна със 111 млн. евро до 1193 млн. евро, главно поради по-високите нетни приходи от лихви по портфейла на програмата за закупуване на активи[1] и портфейла в щатски долари.

През 2016 г. нетните приходи от лихви са в размер на 1648 млн. евро (спрямо 1475 млн. евро през 2015 г.). Нетните приходи от лихви, произтичащи от програмата за закупуване на активи, се увеличиха с 275 млн. евро до 435 млн. евро в резултат от продължаващите покупки на ценни книжа по тази програма. Нетните приходи от лихви по първите две програми за закупуване на обезпечени облигации и програмата за пазарите на ценни книжа намаляха в резултат от изплащания, съответно до 88 млн. евро (спрямо 120 млн. евро през 2015 г.) и 520 млн. евро (спрямо 609 млн. евро през 2015 г.). Приходите от лихви по чуждестранните резервни активи нараснаха до 370 млн. евро (спрямо 283 млн. евро през 2015 г.) поради по-високите приходи от лихви по портфейла в щатски долари.

Реализираните печалби от финансови операции са на стойност 225 млн. евро  (спрямо 214 млн. евро през 2015 г.).

Обезценките са в размер на 148 млн. евро (спрямо 64 млн. евро през 2015 г.). По-високите обезценки през 2016 г. се дължат главно на по-високата пазарна доходност на ценните книжа в портфейла в щатски долари успоредно с цялостното намаляване на пазарната им стойност. Въз основа на резултатите от тестовете за обезценка, проведени за ценните книжа в портфейлите по паричната политика, не са отчетени загуби от обезценка.

Таксите, начислени на поднадзорните лица, са в размер на 382 млн. евро (спрямо 277 млн. евро през 2015 г.). Тези такси се начисляват за възстановяване на разходите на ЕЦБ във връзка с надзорните ѝ задачи. През 2016 г. разходите, свързани с ЕНМ, се увеличиха поради нарастването на числеността на персонала на банковия надзор в ЕЦБ, преместването в нова сграда и осигуряването на статистическа и ИТ инфраструктура.

Общите разходи за персонала и другите административни разходи отбелязаха увеличение, съответно до 467 млн. евро (спрямо 441 млн. евро през 2015 г.) и 487 млн. евро (спрямо 423 млн. евро през 2015 г.) в резултат от нарастването на разходите във връзка с надзорните задачи на ЕЦБ.

Нетната печалба на ЕЦБ се разпределя на националните централни банки от еврозоната (НЦБ). Управителният съвет взе решение да извърши междинно разпределение на печалбата на стойност 966 млн. евро между НЦБ от еврозоната на 31 януари 2017 г. На вчерашното си заседание Управителният съвет взе решение да разпредели остатъка от печалбата, в размер на 227 млн. евро, на 17 февруари 2017 г.

Общият размер на баланса на ЕЦБ се увеличава с 36% до 349 млрд. евро (спрямо 257 млрд. евро през 2015 г.). Увеличението се дължи основно на ценните книжа, придобити по програмата за закупуване на активи. Продължава да нараства и стойността на наличностите на ЕЦБ от чуждестранни резервни активи.

Тези фактори водят до разрастване на консолидирания баланс на Евросистемата,[2] който се увеличи с 32% до 3663 млрд. евро (спрямо 2781 млрд. евро през 2015 г.). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика, нараснаха с 851 млрд. евро до 1654 млрд. евро (спрямо 803 млрд. евро през 2015 г.) поради ценните книжа, придобити по програмата за закупуване на активи. На 31 декември 2016 г. наличностите от ценни книжа по тази програма бяха в размер на 1532 млрд. евро (спрямо 650 млрд. евро през 2015 г.). Ценните книжа, държани по програмата за пазарите на ценни книжа, намаляват с 21 млрд. евро поради изплащания.

Медиите могат да се обръщат за информация към Щефан Рукамп на телефон: +49 69 1344 5057.

Забележки:

 1. Счетоводна политика на ЕЦБ и Евросистемата: Управителният съвет е установил обща счетоводна политика за Евросистемата, включително за ЕЦБ, в съответствие с член 26.4 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (Устав на ЕСЦБ). Тя е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз.[3] Макар че като цяло се основава на международно възприетата счетоводна практика, политиката е разработена нарочно с оглед на специфичното положение на централните банки в Евросистемата. Особено внимание е отделено на принципа на благоразумие поради големите валутни експозиции на повечето централни банки от Евросистемата. Този подход, основан на благоразумието, се прилага най-вече при различното третиране на нереализираните печалби и нереализираните загуби за целите на признаване на доход, както и при забраната за нетиране на нереализирани загуби от един актив с нереализирани печалби от друг. Нереализираните печалби се прехвърлят в сметките за преоценка. Нереализираните загуби, надвишаващи съответните салда по сметките за преоценка, се третират като разходи в края на годината. Загубите от обезценка се включват в отчета за приходите и разходите в тяхната цялост. От всички НЦБ от еврозоната се изисква да спазват тази политика при отчитане на извършваните от тях операции като част от Евросистемата. Те се включват в седмичните консолидирани финансови отчети и в консолидирания годишен баланс на Евросистемата. Освен това при изготвянето на собствените си годишни финансови отчети те прилагат като цяло една и съща политика с ЕЦБ.
 2. Ценните книжа, държани понастоящем за целите на паричната политика, се отчитат по амортизирана стойност, подлежаща на обезценка.
 3. Търгуемите ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика, се подлагат на преоценка по пазарни цени.
 4. Златото и всички други балансови и задбалансови активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута, се превръщат в евро по обменния курс на датата на съставяне на баланса.
 5. Разпределяне на печалбите/загубите: Съгласно член 33 от Устава на ЕСЦБ размер, който не може да превишава 20% от нетната печалба за която и да е година, може да се прехвърли в общия резервен фонд, чиято горна граница е равна на 100% от капитала на ЕЦБ. Останалата нетна печалба се разпределя между НЦБ от еврозоната, пропорционално на размера на внесените от тях дялове.
 6. В случай на претърпяна от ЕЦБ загуба недостигът може да се компенсира от а) общите провизии за риск и общия резервен фонд на ЕЦБ; и б) паричния доход за съответната финансова година след решение на Управителния съвет. И накрая, остатъчната нетна загуба, ако има такава, може да се отчете в баланса като пренесена напред загуба и да се компенсира от нетни приходи, получени през следващите години.
 7. Наличности на Евросистемата по програмата за пазарите на ценни книжа: В таблицата по-долу е представена разбивката по емитент на салдата по наличностите на Евросистемата по програмата за пазарите на ценни книжа към 31 декември 2016 г.

Наличности на Евросистемата по програмата за пазарите на ценни книжа към 31 декември 2016 г.

Държава на емитента

Номинална стойност

(млрд. евро)

Балансова стойност [1]

(млрд. евро)

Среден остатъчен

матуритет

(години)

Ирландия

7,3 7,1 3,3

Гърция

13,2 12,3 2,9

Испания

20,1 20,0 2,9

Италия

54,9 53,6 2,9

Португалия

9,5 9,2 2,5

Общо[2]

105,0 102,3 2,9

[1]Наличностите по програмата за пазарите на ценни книжа се оценяват по амортизирана стойност.

[2]В резултат на закръгляването общите суми може да не се равняват.

 1. [1]Програмата за закупуване на активи включва третата програма за закупуване на обезпечени облигации, програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа, програмата за закупуване на активи на публичния сектор и програмата за закупуване от корпоративния сектор. ЕЦБ не извършва покупки на ценни книжа по последната програма.

 2. [2]Консолидираният баланс на Евросистемата се основава на неокончателни, неодитирани данни. Годишните отчети на всички НЦБ ще бъдат финализирани до края на май 2017 г. и след това ще бъде публикуван окончателният консолидиран годишен баланс на Евросистемата.

 3. [3]Решение (ЕС) 2016/2247 на Европейската централна банка от 3 ноември 2016 година относно годишните отчети на ЕЦБ (ЕЦБ/2016/35), ОВ L 347, 20.12.2016 г., стр. 1 съдържа подробно описание на счетоводната политика на ЕЦБ.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите