European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB 2016. gada finanšu pārskati

2017. gada 16. februārī

EMBARGO

Pārsūtīšanas embargo līdz ceturtdienai, 2017. gada 16. februārim, plkst. 10.00 pēc Viduseiropas laika
 • ECB 2016. gada tīrā peļņa – 1.19 mljrd. euro (2015. gadā – 1.08 mljrd. euro).
 • Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru tīrie procentu ienākumi – 1.04 mljrd. euro (2015. gadā – 0.89 mljrd. euro).
 • Ārējo rezervju aktīvu procentu ienākumi – 370 milj. euro (2015. gadā – 283 milj. euro).
 • Atgūtie izdevumi par uzraudzības uzdevumiem, iekasējot uzraudzības maksu, – 382 milj. euro (2015. gadā – 277 milj. euro).
 • ECB bilances apjoms – 349 mljrd. euro (2015. gadā – 257 mljrd. euro).
 • Starpperioda peļņas sadale NCB 966 milj. euro apjomā veikta 2017. gada 31. janvārī; atlikusī peļņa (227 milj. euro) tiks sadalīta 2017. gada 17. februārī.

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome apstiprinājusi revidētos ECB finanšu pārskatus par gadu, kas noslēdzās 2016. gada 31. decembrī.

ECB tīrā peļņa 2016. gadā pieauga par 111 milj. euro (līdz 1 193 milj. euro). Tas galvenokārt skaidrojams ar lielākiem aktīvu iegādes programmas (AIP)[1] portfeļa un ASV dolāru portfeļa tīrajiem procentu ienākumiem.

2016. gadā tīrie procentu ienākumi bija 1 648 milj. euro (2015. gadā – 1 475 milj. euro). AIP tīrie procentu ienākumi pieauga par 275 milj. euro (līdz 435 milj. euro) sakarā ar turpmāku vērtspapīru iegādi šīs programmas ietvaros. Divu pirmo "Nodrošināto obligāciju iegādes programmu" un "Vērtspapīru tirgu programmas" (VTP) tīrie procentu ienākumi vērtspapīru dzēšanas rezultātā samazinājās attiecīgi līdz 88 milj. euro (2015. gadā – 120 milj. euro) un 520 milj. euro (2015. gadā – 609 milj. euro). Ārējo rezervju aktīvu procentu ienākumi palielinājās līdz 370 milj. euro (2015. gadā – 283 milj. euro) sakarā ar lielākiem ASV dolāru portfeļa procentu ienākumiem.

Realizētie guvumi no finanšu operācijām bija 225 milj. euro (2015. gadā – 214 milj. euro).

Norakstītās vērtības apjoms bija 148 milj. euro (2015. gadā – 64 milj. euro). Norakstītās vērtības pieaugums 2016. gadā skaidrojams galvenokārt ar ASV dolāru portfelī turēto vērtspapīru tirgus ienesīguma palielināšanos, kā arī ar šo vērtspapīru vispārējo tirgus vērtības kritumu. Pamatojoties uz veikto monetārās politikas portfeļos turēto vērtspapīru vērtības krituma testu rezultātiem, zaudējumi no vērtības samazināšanās netika atzīti.

No uzraudzītajām iestādēm iekasēto maksu apjoms bija 382 milj. euro (2015. gadā – 277 milj. euro). Šīs maksas iekasē, lai atgūtu ECB izdevumus saistībā ar uzraudzības uzdevumiem. Ar VUM saistītie izdevumi 2016. gadā palielinājās sakarā ar banku uzraudzības jomā nodarbināto ECB darbinieku kopējā skaita pieaugumu, pārcelšanos uz jaunajām telpām un statistikas un IT infrastruktūras nodrošināšanu.

Kopējās personāla izmaksas un pārējie administratīvie izdevumi pieauga attiecīgi līdz 467 milj. euro (2015. gadā – 441 milj. euro) un 487 milj. euro (2015. gadā – 423 milj. euro), palielinoties ar ECB uzraudzības uzdevumiem saistītajiem izdevumiem.

ECB tīrā peļņa tiek sadalīta euro zonas nacionālajām centrālajām bankām (NCB). Padome nolēma 2017. gada 31. janvārī veikt starpperioda peļņas sadali euro zonas valstu NCB 966 milj. euro apjomā. Vakar notikušajā sanāksmē Padome nolēma 2016. gada 17. februārī sadalīt atlikušo peļņu (227 milj. euro).

ECB bilances kopējais apjoms palielinājās par 36% (līdz 349 mljrd. euro; 2015. gadā – 257 mljrd. euro). Šo pieaugumu galvenokārt noteica vērtspapīru iegādes AIP ietvaros. Kāpumu veicināja arī ECB turējumā esošo ārējo rezervju aktīvu vērtības paaugstināšanās.

Šo faktoru rezultātā palielinājās Eurosistēmas konsolidētās bilances[2] apjoms, kas pieauga par 32% (līdz 3 663 mljrd. euro; 2015. gadā – 2 781 mljrd. euro). Eurosistēmas monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru apjoms pieauga par 851 mljrd. euro (līdz 1 654 mljrd. euro; 2015. gadā – 803 mljrd. euro) sakarā ar vērtspapīru iegādēm AIP ietvaros. 2016. gada 31. decembrī AIP turējumu apjoms bija 1 532 mljrd. euro (2015. gadā – 650 mljrd. euro). VTP ietvaros turēto vērtspapīru apjoms samazinājās par 21 mljrd. euro sakarā ar vērtspapīru dzēšanu.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Stefana Rūkampa (Stefan Ruhkamp; tālr. +49 69 1344 5057).

Skaidrojumi

 1. ECB un Eurosistēmas grāmatvedības principi. Padome Eurosistēmai, t.sk. ECB, noteikusi vienotu grāmatvedības politiku saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (ECBS Statūti) 26.4. pantu, un tā publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".[3] Lai gan kopumā tās pamatā ir starptautiski pieņemtā grāmatvedības prakse, šī politika izstrādāta, īpaši ņemot vērā Eurosistēmas centrālo banku unikālos apstākļus. Sevišķa uzmanība pievērsta piesardzības principam, ņemot vērā nozīmīgo valūtas risku, kam pakļauta lielākā daļa Eurosistēmas centrālo banku. Šāda piesardzīga pieeja īpaši attiecas uz nerealizēto guvumu un nerealizēto zaudējumu atšķirīgo uzskaiti, atzīstot ienākumus, kā arī uz aizliegumu savstarpēji ieskaitīt viena aktīva nerealizētos zaudējumus un cita aktīva nerealizētos guvumus. Nerealizētie guvumi pārvesti pārvērtēšanas kontos. Nerealizētie zaudējumi, kas pārsniedz atbilstošos pārvērtēšanas konta atlikumus gada beigās, uzrādīti kā izdevumi. Zaudējumi no vērtības samazināšanās pilnībā uzrādīti peļņas un zaudējumu aprēķinā. Visām euro zonas valstu NCB jāievēro šī politika, sniedzot pārskatus par savu darbību, ko tās veic kā Eurosistēmas daļa, un šie pārskati tiek iekļauti Eurosistēmas nedēļas konsolidētajos finanšu pārskatos un gada konsolidētajā bilancē. Turklāt, sagatavojot savus gada finanšu pārskatus, tās piemēro pamatā to pašu politiku kā ECB.
 2. Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām (ņemot vērā vērtības samazināšanos).
 3. Tirgojamie vērtspapīri (neietverot vērtspapīrus, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem) pārvērtēti atbilstoši tirgus cenai.
 4. Zelts un visi pārējie bilances un ārpusbilances aktīvi un saistības ārvalstu valūtā izteikti euro saskaņā ar to kursu bilances datumā.
 5. Peļņas vai zaudējumu sadale. Saskaņā ar ECBS Statūtu 33. pantu līdz 20% no jebkura gada tīrās peļņas var pārskaitīt vispārējo rezervju fondā, kas nepārsniedz 100% no ECB kapitāla. Pārējā tīrā peļņa jāsadala euro zonas NCB proporcionāli to apmaksātajām daļām.
 6. Ja ECB radušies zaudējumi, tos saskaņā ar Padomes lēmumu var kompensēt no a) ECB uzkrājuma vispārējiem riskiem un vispārējo rezervju fonda un b) no attiecīgā finanšu gada monetārajiem ienākumiem. Visbeidzot, visus atlikušos tīros zaudējumus var uzskaitīt bilancē kā pārnestos zaudējumus un kompensēt no nākamajā gadā vai nākamajos gados saņemtajiem tīrajiem ienākumiem.
 7. Eurosistēmas VTP turējumi. Tabulā sniegts Eurosistēmas VTP ietvaros iegādāto turējumu atlikums 2016. gada 31. decembrī emitentu dalījumā.

Eurosistēmas VTP ietvaros iegādātie turējumi 2016. gada 31. decembrī

Emitentvalsts

Nominālvērtība

(mljrd. euro)

Uzskaites vērtība1

(mljrd. euro)

Vidējais atlikušais

termiņš

(gados)

Īrija

7.3 7.1 3.3

Grieķija

13.2 12.3 2.9

Spānija

20.1 20.0 2.9

Itālija

54.9 53.6 2.9

Portugāle

9.5 9.2 2.5

Kopā2

105.0 102.3 2.9

1 VTP turējumi novērtēti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

2 Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

 1. [1]AIP veido trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" (NOIP3), "Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" (ABSIP) "Valsts sektora aktīvu iegādes programma" (VSAIP) un "Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" (USAIP). ECB neiegādājas vērtspapīrus USAIP ietvaros.

 2. [2]Eurosistēmas konsolidētā bilance sagatavota, izmantojot operatīvus neauditētus datus. Visu NCB finanšu pārskati tiks pabeigti 2017. gada maija beigās, un pēc tam tiks publicēta Eurosistēmas galīgā konsolidētā gada bilance.

 3. [3]ECB grāmatvedības politika detalizēti izklāstīta ECB 2016. gada 3. novembra Lēmumā (ES) 2016/2247 par Eiropas Centrālās bankas gada pārskatiem (ECB/2016/35; OV L 347, 20.12.2016., 1. lpp.).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem