European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB:s årsredovisning för 2016

16 februari 2017

EMBARGO

Får ej publiceras före 10:00 centraleuropeisk tid torsdagen den 16 februari 2017
 • ECB:s nettovinst 2016: 1,19 miljarder euro (2015: 1,08 miljarder euro)
 • Räntenetto på värdepapper som innehas i penningpolitiska syften: 1,04 miljarder euro (2015: 0,89 miljarder euro)
 • Ränteintäkter på valutareserven: 370 miljoner euro (2015: 283 miljoner euro)
 • Utgifter för tillsynsuppgifter som täcks genom avgifter: 382 miljoner euro (2015: 277 miljoner euro)
 • ECB:s balansräkningsomslutning: 349 miljarder euro (2015: 257 miljarder euro)
 • En interimistisk vinstfördelning till nationella centralbanker på 966 miljoner euro utfördes den 31 januari 2017. Återstoden av vinsten (227 miljoner euro) kommer att delas ut den 17 februari 2017

ECB-rådet har godkänt ECB:s granskade redovisning för året som avslutades den 31 december 2016.

ECB:s nettovinst ökade 2016 med 111 miljoner euro, till 1 193 miljoner euro, främst genom högre ränteintäkter på programmet för köp av tillgångar (APP)[1] och US-dollarportföljen.

Räntenettot uppgick totalt till 1 648 miljoner euro 2016 (2015: 1 475 miljoner euro). Räntenettot från APP ökade med 275 miljoner euro, till 435 miljoner euro, som resultat av de fortsatta värdepappersköpen inom ramen för detta program. Räntenettot som genererats inom ramen för de första två programmen för köp av säkerställda obligationer och programmet för värdepappersmarknaden (SMP) minskade, som resultat av inlösen, till 88 miljoner euro (2015: 120 miljoner euro) respektive 520 miljoner euro (2015: 609 miljoner euro). Ränteintäkter på valutareserven ökade till 370 miljoner euro (2015: 283 miljoner euro) genom högre ränteintäkter från US-dollarportföljen.

Realiserade vinster från finansiella transaktioner uppgick till 225 miljoner euro (2015: 214 miljoner euro).

Nedskrivningar uppgick totalt till 148 miljoner euro (2015: 64 miljoner euro). Ökningen i nedskrivningar 2016 berodde främst på högre marknadsavkastning från värdepapper i US dollar-portföljen och den totala minskningen i dessa värdepappers marknadsvärde. Baserat på de värdeminskningstester som utfördes för värdepapper i penningpolitiska portföljer har inga värdeminskningsförluster registrerats.

Avgifter som tas ut av enheter under tillsyn uppgick till 382 miljoner euro (2015: 277 miljoner euro). Dessa avgifter tas ut för att täcka ECB:s kostnader i samband med dess tillsynsuppgifter. De SSM-relaterade utgifterna ökade 2016 genom ökningen av det totala antalet anställda inom ECB:s banktillsyn, flytten till nya lokaler samt statistik- och IT-infrastrukturen.

Totala personalkostnader och andra administrativa utgifter ökade till 467 miljoner euro (2015: 441 miljoner euro) respektive 487 miljoner euro (2015: 423 miljoner euro) på grund av ökade utgifter för ECB:s tillsynsuppgifter.

ECB:s nettovinst fördelas till de nationella centralbankerna i euroområdet. ECB-rådet beslutade att göra en interimistisk vinstfördelning på 966 miljoner euro till de nationella centralbankerna i euroområdet den 31 januari 2017. Vid gårdagens sammanträde beslutade ECB-rådet att dela ut återstoden av vinsten, 227 miljoner euro, den 17 februari 2017.

ECB:s balansräkningsomslutning ökade med 36 procent till totalt 349 miljarder euro 2015 (2015: 257 miljarder euro). Denna ökning berodde främst på värdepapper som förvärvats inom APP. Apprecieringen av ECB:s valutareserv bidrog också till ökningen.

Dessa faktorer ledde till en ökning i Eurosystemets konsoliderade balansräkning,[2] vilken ökade med 32 procent till 3 663 miljarder euro (2015: 2 781 miljarder euro). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas för penningpolitiska syften ökade med 851 miljarder euro till 1 654 miljarder euro (2015: 803 miljarder euro) beroende på värdepapper som förvärvats inom ramen för APP. Den 31 december 2016 uppgick innehaven inom APP till 1 532 miljarder euro (2015: 650 miljarder euro). Innehavet av värdepapper inom ramen för SMP minskade med 21 miljarder euro till följd av inlösen.

Frågor från media kan riktas till Stefan Ruhkamp, tfn. +49 69 1344 5057.

Noter:

 1. ECB:s och Eurosystemets redovisningsprinciper: ECB-rådet har upprättat allmänna redovisningsprinciper för Eurosystemet, inklusive ECB, i enlighet med artikel 26.4 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (ECBS-stadgan), och dessa har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. [3] De är i stort baserade på internationell redovisningssed men utformas speciellt med tanke på de speciella förhållanden som gäller för centralbankerna i Eurosystemet. Med tanke på den stora valutaexponering som de flesta centralbankerna inom Eurosystemet har tas särskild hänsyn till försiktighetsprincipen. Denna försiktighetsprincip gäller särskilt de olika sätten att behandla orealiserade vinster och förluster i syfte att boka intäkter samt förbudet att netta orealiserade förluster i en tillgångspost mot orealiserade vinster i en annan. Orealiserade vinster överförs till värderegleringskonton. Orealiserade förluster, som överstiger saldona på värderegleringskontona behandlas som utgifter vid årets slut. Värdeminskningsförluster förs i sin helhet till resultaträkningen. Alla nationella centralbanker i euroområdet ska, som del av Eurosystemet, följa dessa principer vid rapportering av sina transaktioner. Dessa transaktioner ingår i Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning och den årliga konsoliderade balansräkningen. Dessutom följer de nationella centralbankerna i stort sett samma redovisningsprinciper som ECB när de utarbetar sina årsredovisningar.
 2. Värdepapper som för närvarande innehas för penningpolitiska syften redovisas till upplupet anskaffningsvärde (med avdrag för eventuell värdeminskning).
 3. Omsättbara värdepapper, andra än sådana som hålls för penningpolitiska syften, omvärderas till marknadspriser.
 4. Guld och alla övriga tillgångar och skulder i utländsk valuta i och utanför balansräkningen omräknas till euro till den valutakurs som gäller på balansdagen.
 5. Vinst- eller förlustfördelning: I enlighet med artikel 33 i ECBS-stadgan kan upp till 20 procent av nettovinsten varje år avsättas till den allmänna reservfonden upp till en gräns som motsvarar 100 procent av ECB:s kapital. Återstoden ska delas ut till de nationella centralbankerna i euroområdet i förhållande till deras inbetalda andelar.
 6. Vid förlust för ECB kan underskottet avräknas mot a) ECB:s allmänna riskavsättningar och den allmänna reservfonden och b) mot de monetära inkomsterna för ifrågavarande räkenskapsår, efter beslut av ECB-rådet. Slutligen kan eventuell återstående nettoförlust bokföras i balansräkningen som överförd förlust och avräknas mot nettointäkter under efterföljande år.
 7. Eurosystemets innehav i värdepappersmarknadsprogrammet: I tabellen nedan visas de utestående beloppen för Eurosystemets innehav i värdepappersmarknadsprogrammet per utgivningsland den 31 december 2016.

Eurosystemets innehav i värdepappersmarknadsprogrammet per den 31 december 2016

Utgivningsland

Nominellt belopp

(miljarder euro)

Bokfört värde[1]

(miljarder euro)

Återstående genomsnittlig

löptid

(år)

Irland

7,3 7,1 3,3

Grekland

13,2 12,3 2,9

Spanien

20,1 20,0 2,9

Italien

54,9 53,6 2,9

Portugal

9,5 9,2 2,5

Totalt[2]

105,0 102,3 2,9

[1] Innehav i värdepappersmarknadsprogrammet värderas till upplupet anskaffningsvärde.

[2] Totalsummorna i tabellerna kan avvika från de delsummorna på grund av avrundning.

 1. [1]APP omfattar det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer (CBPP3), programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABSPP), programmet för köp av offentliga värdepapper (PSPP) och programmet för köp inom företagssektorn (CSPP). ECB köper inte värdepapper inom ramen för CSPP.

 2. [2]Eurosystemets konsoliderade balansräkning baseras på preliminära och oreviderade uppgifter. Alla de nationella centralbankernas årsbokslut kommer att vara slutförda i slutet av maj 2017 och därefter kommer Eurosystemets slutgiltiga konsoliderade balansräkning att offentliggöras.

 3. [3]ECB:s beslut av den 3 november 2016 om Europeiska centralbankens årsbokslut (ECB/2016/35), EUT L 347, 20.12.2016, s. 1 innehåller närmare uppgifter om ECB:s redovisningsprinciper.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media