European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Sprawozdanie finansowe EBC za rok 2016

16 lutego 2017

EMBARGO

Embargo do godz. 10.00 CET w czwartek 16 lutego 2017

Zysk netto EBC za rok 2016 wyniósł 1,19 mld euro (2015: 1,08 mld euro)

Przychody odsetkowe netto z tytułu papierów wartościowych utrzymywanych na potrzeby polityki pieniężnej wyniosły 1,04 mld euro (2015: 0,89 mld euro)

Przychody z tytułu odsetek od dewizowych aktywów rezerwowych wyniosły 370 mln euro (2015: 283 mln euro)

Koszty związane z zadaniami nadzorczymi pokryte przez opłaty nadzorcze wyniosły 382 mln euro (2015: 277 mln euro)

Suma bilansowa EBC wyniosła 349 mld euro (2015: 257 mld euro)

Kwota rozdzielona między krajowe banki centralne 31 stycznia 2017 w ramach tymczasowego podziału zysku wyniosła 966 mln euro; pozostała część zysku (227 mln euro) zostanie rozdzielona 17 lutego 2017

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zatwierdziła zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe EBC za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016.

W 2016 roku zysk netto EBC wzrósł o 111 mln euro, do 1193 mln euro, głównie z powodu wyższych przychodów odsetkowych netto z tytułu portfela prowadzonego na potrzeby programu skupu aktywów (APP)[1] i portfela dolarowego.

Wynik z tytułu odsetek w 2016 roku wyniósł 1648 mln euro (2015: 1475 mln euro). Przychody odsetkowe netto z tytułu programu APP wzrosły o 275 mln euro, do 435 mln euro, wskutek dalszych zakupów papierów wartościowych. Przychody odsetkowe netto uzyskane z pierwszych dwóch programów skupu obligacji zabezpieczonych i programu dotyczącego rynków papierów wartościowych (SMP) obniżyły się w wyniku wykupu do – odpowiednio – 88 mln euro (2015: 120 mln euro) i 520 mln euro (2015: 609 mln euro). Przychody odsetkowe z tytułu dewizowych aktywów rezerwowych wzrosły do 370 mln euro (2015: 283 mln euro) wskutek wyższych przychodów odsetkowych z tytułu portfela dolarowego.

Zrealizowane zyski z tytułu operacji finansowych wyniosły 225 mln EUR (2015: 214 mln euro). 

Odpisy aktualizacyjne wyniosły 148 mln euro (2015: 64 mln euro). Wzrost odpisów w roku 2016 wynikał głównie ze wzrostu rynkowych rentowności papierów wartościowych w portfelu dolarowym w połączeniu z ogólnym spadkiem wartości rynkowej tych papierów. Na podstawie wyników testów na utratę wartości w odniesieniu do papierów wartościowych utrzymywanych w portfelach na potrzeby polityki pieniężnej nie stwierdzono konieczności utworzenia odpisów z tego tytułu.

Opłaty nałożone na nadzorowane podmioty wyniosły 382 mln euro (2015: 277 mln euro). Opłaty te pobiera się na pokrycie kosztów poniesionych przez EBC w związku z wykonywanymi zadaniami nadzorczymi. W 2016 roku koszty te zwiększyły się wskutek wzrostu ogólnej liczby pracowników w pionie nadzoru bankowego EBC, przeprowadzki do nowego budynku oraz stworzenia infrastruktury statystycznej i informatycznej.

Łączne koszty osobowepozostałe koszty administracyjne wzrosły do – odpowiednio – 467 mln euro (2015: 441 mln euro) i 487 mln euro (2015: 423 mln euro) wskutek wzrostu kosztów związanych z zadaniami nadzorczymi EBC.

Zysk netto EBC jest dzielony między krajowe banki centralne ze strefy euro. Rada Prezesów podjęła decyzję, by 31 stycznia 2017 dokonać tymczasowego podziału zysku i rozdzielić między krajowe banki centralne ze strefy euro kwotę 966 mln euro. Na wczorajszym posiedzeniu Rada zdecydowała, że pozostała część zysku w kwocie 227 mln euro zostanie rozdzielona 17 lutego 2017.

Suma bilansowa EBC zwiększyła się o 36%, do 349 mld euro (2015: 257 mld euro). Jej wzrost wynikał głównie ze skupu papierów wartościowych w ramach programu APP. Przyczyniła się do niego także aprecjacja dewizowych aktywów rezerwowych w posiadaniu EBC.

Czynniki te doprowadziły do zwiększenia się skonsolidowanej sumy bilansowej Eurosystemu[2] – wzrosła ona o 32%, do 3663 mld euro (2015: 2781 mld euro). W związku z nabyciem papierów wartościowych w ramach programu APP zasoby papierów wartościowych utrzymywanych przez Eurosystem na potrzeby polityki pieniężnej zwiększyły się o 851 mld euro, do 1654 mld euro (2015: 803 mld euro). Na dzień 31 grudnia 2016 wartość papierów nabytych w programie APP wynosiła 1532 mld euro (2015: 650 mld euro). Wartość papierów z programu SMP obniżyła się o 21 mld euro wskutek ich wykupu.

Kontakt z mediami: Stefan Ruhkamp, tel. +49 69 1344 5057.

Uwagi:

  1. Zasady rachunkowości EBC i Eurosystemu. Zgodnie z art. 26 ust. 4 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (Statut ESBC) wspólne zasady rachunkowości Eurosystemu, w tym EBC, zostały ustanowione przez Radę Prezesów i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej[3]. Choć zasady te opierają się ogólnie na międzynarodowej praktyce rachunkowości, uwzględniają także szczególne warunki działania banków centralnych z Eurosystemu. Szczególną wagę, ze względu na wysoki poziom ekspozycji walutowych w większości tych banków, przywiązuje się do zasady ostrożnej wyceny. Ostrożność dotyczy zwłaszcza odmiennego traktowania niezrealizowanych zysków i niezrealizowanych strat przy ujmowaniu dochodów, a także zakazu kompensowania niezrealizowanych zysków z niezrealizowanymi stratami z tytułu różnych składników aktywów. Niezrealizowane zyski są przenoszone bezpośrednio na konto różnic z wyceny, zaś niezrealizowane straty powyżej salda różnic z wyceny na koniec roku ujmuje się w kosztach. Straty z tytułu utraty wartości są ujmowane w całości w rachunku zysków i strat. Wszystkie krajowe banki centralne ze strefy euro winny przestrzegać tych zasad przy sporządzaniu sprawozdań ze swojej działalności w ramach Eurosystemu; sprawozdania te wchodzą do tygodniowych skonsolidowanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanego bilansu rocznego Eurosystemu. Ponadto banki te stosują ogólnie te same zasady rachunkowości co EBC przy sporządzaniu własnych rocznych sprawozdań finansowych.
  2. Papiery wartościowe utrzymywane obecnie na potrzeby polityki pieniężnej są wyceniane według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem utraty wartości.
  3. Rynkowe papiery wartościowe nieprzeznaczone na potrzeby polityki pieniężnej podlegają aktualizacji wyceny według cen rynkowych.
  4. Złoto oraz wszystkie pozostałe aktywa i pasywa – zarówno bilansowe, jak i pozabilansowe – w walutach obcych przelicza się na euro po kursie obowiązującym na dzień bilansowy.
  5. Sposób podziału zysku lub pokrycia straty. Zgodnie z art. 33 Statutu ESBC maksymalnie 20% rocznego zysku netto EBC może zostać przekazane na ogólny fundusz rezerwowy, przy czym wysokość tego funduszu jest ograniczona do 100% kapitału EBC. Pozostały zysk netto jest dzielony między krajowe banki centralne ze strefy euro proporcjonalnie do opłaconych przez nie udziałów w kapitale.
  6. W wypadku poniesienia przez EBC straty deficyt może zostać pokryty z (a) rezerwy na ryzyko ogólne i ogólnego funduszu rezerwowego EBC lub (b) dochodów pieniężnych za dany rok obrotowy, na podstawie decyzji Rady Prezesów. Ewentualna pozostała strata może być wykazana w bilansie jako strata niepokryta i zostać rozliczona w kolejnych latach z przychodami netto z dowolnego tytułu.
  7. Zasoby papierów wartościowych nabytych przez Eurosystem w ramach programu SMP. Poniższa tabela przedstawia salda papierów wartościowych nabytych przez Eurosystem w ramach programu SMP na dzień 31 grudnia 2016 w podziale na emitentów.

Papiery wartościowe nabyte przez Eurosystem w programie SMP na dzień 31.12.2016

Kraj emitujący

Wartość nominalna

(mld EUR)

Wartość księgowa[1]

(mld EUR)

Pozostały średni

okres zapadalności

(lata)

Irlandia

7,3 7,1 3,3

Grecja

13,2 12,3 2,9

Hiszpania

20,1 20,0 2,9

Włochy

54,9 53,6 2,9

Portugalia

9,5 9,2 2,5

Razem[2]

105,0 102,3 2,9

[1] Papiery nabyte w ramach programu SMP wycenia się według zamortyzowanego kosztu.

[2] Z powodu zaokrąglania pozycje mogą się nie sumować.

  1. [1]Na program APP składają się: trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych (CBPP3), program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (ABSPP), program skupu aktywów sektora publicznego (PSPP) i program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw (CSPP). EBC nie dokonuje zakupów w ramach programu CSPP.

  2. [2]Skonsolidowany bilans Eurosystemu jest oparty na wstępnych danych niezbadanych przez biegłego rewidenta. Ostateczna wersja tego bilansu ukaże się po sfinalizowaniu rocznych sprawozdań finansowych wszystkich krajowych banków centralnych, co ma nastąpić do końca maja 2017.

  3. [3]Szczegółowe zasady rachunkowości EBC zostały określone w decyzji Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/2247 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (EBC/2016/35), Dz.U. L 347 z 20.12.2016, s. 1.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami