European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB 2016 metų finansinės ataskaitos

2017 m. vasario 16 d.

EMBARGO

Draudimas skelbti iki 2017 m. vasario 16 d., ketvirtadienio, 10:00 val. (CET)
 • 2016 m. ECB grynasis pelnas: 1,19 mlrd. eurų (2015 m. – 1,08 mlrd. eurų).
 • Grynosios palūkanų pajamos už pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius: 1,04 mlrd. eurų (2015 m. – 0,89 mlrd. eurų).
 • Palūkanų pajamos iš užsienio atsargų: 370 mln. eurų (2015 m. – 283 mln. eurų).
 • Iš priežiūros mokesčių padengtos išlaidos, susijusios su priežiūros uždaviniais: 382 mln. eurų (2015 m. – 277 mln. eurų).
 • ECB balanso suma: 349 mlrd. eurų (2015 m. – 257 mlrd. eurų).
 • Tarpinis pelno paskirstymas (966 mln. eurų) NCB atliktas 2017 m. sausio 31 d. Likusi pelno dalis – 227 mln. eurų – bus paskirstyta 2017 m. vasario 17 d.

Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba patvirtino audituotas 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų ECB finansines ataskaitas.

2016 m. grynasis ECB pelnas padidėjo 111 mln. eurų – iki 1 193 mln. eurų – daugiausia dėl didesnių grynųjų palūkanų pajamų iš turto pirkimo programos (TPP)[1] portfelio ir JAV dolerių portfelio.

2016 m. grynosios palūkanų pajamos sudarė 1 648 mln. eurų (2015 m. – 1,475 mln. eurų). Grynosios palūkanų pajamos, gautos iš TPP, padidėjo 275 mln. eurų – iki 435 mln. eurų – dėl toliau pagal šią programą vykdomo vertybinių popierių pirkimo. Grynosios palūkanų pajamos, gautos iš pirmų dviejų padengtųjų obligacijų pirkimo programų ir vertybinių popierių rinkos programos (VPRP) sumažėjo dėl išpirkimo atitinkamai iki 88 mln. eurų (2015 m. – 120 mln. eurų) ir 520 mln. eurų (2015 m. – 609 mln. eurų. Palūkanų pajamos iš užsienio atsargų padidėjo iki 370 mln. eurų (2015 m. – 283 mln. eurų) dėl didesnių palūkanų pajamų iš JAV dolerių portfelio.

Realizuotosios pajamos iš finansinių operacijų sudarė 225 mln. eurų (2015 m. –  214 mln. eurų).

Nurašymai sudarė 148 mln. eurų (2015 m. – 64 mln. eurų). Didesnius nurašymus, palyginti su 2016 m., daugiausia lėmė didesnis JAV dolerių portfelyje laikomų vertybinių popierių rinkos pajamingumas ir bendras šių vertybinių popierių vertės sumažėjimas. Sprendžiant pagal vertės sumažėjimo įvertinimo testų, atliktų su vertybiniais popieriais, laikomais pinigų politikos tikslais, rezultatus, nebuvo įrašyta jokių nuostolių.

Prižiūrimiems subjektams taikomų mokesčių suma sudarė 382 mln. eurų (2015 m. – 277 mln. eurų). Šie mokesčiai taikomi siekiant padengti ECB patirtas išlaidas vykdant su priežiūra susijusius uždavinius. 2016 m. su BPM susijusios išlaidos padidėjo dėl išaugusio ECB bankų priežiūrą vykdančiuose padaliniuose dirbančių tarnautojų skaičiaus, persikėlimo į naujas patalpas bei statistikos ir IT infrastruktūros sukūrimo.

Bendros personalo išlaikymo išlaidos ir kitos administracinės išlaidos padidėjo iki atitinkamai 467 mln. eurų (2015 m. – 441 mln. eurų) ir 487 mln. eurų (2015 m. – 423 mln. eurų) dėl to, kad padidėjo išlaidos, susijusios su ECB vykdomais priežiūros uždaviniais.

ECB grynasis pelnas yra paskirstomas euro zonos NCB. Valdančioji taryba nusprendė 2017 m. sausio 31 d. atlikti tarpinį pelno paskirstymą (966 mln. eurų) euro zonos NCB. Vakar posėdyje Valdančioji taryba priėmė sprendimą 2017 m. vasario 17 d. paskirstyti likusią pelno dalį (227 mln. eurų).

ECB balansas padidėjo 36 % – iki 349 mlrd. eurų  (2015 m. – 257 mlrd. eurų). Šį padidėjimą daugiausia lėmė pagal išplėstinę TPP vykdomi vertybinių popierių pirkimai, taip pat pabrangusios ECB laikomos užsienio atsargos.

Dėl šių veiksnių Eurosistemos konsoliduotas balansas[2] padidėjo 32 % – iki 3 663 mlrd. eurų (2015 m. – 2 781 mlrd. eurų). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, vertė padidėjo 851 mlrd. eurų – iki 1 654 mlrd. eurų (2015 m. – 803 mlrd. eurų) dėl pagal TPP įsigytų vertybinių popierių. 2016 m. gruodžio 31 d. pagal išplėstinę TPP laikomų vertybinių popierių vertė sudarė 1 532 mlrd. eurų (2015 m. – 650 mlrd. eurų). Vertybinių popierių, laikomų pagal VPRP, vertė sumažėjo 21 mlrd. eurų dėl išpirkimo.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Stefan Ruhkamp, tel. +49 69 1344 5057.

Pastabos:

 1. ECB ir Eurosistemos apskaitos politika: vadovaudamasi Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (ECBS statutas) 26 straipsnio 4 dalimi, Valdančioji taryba nustatė Eurosistemos, įskaitant ECB, bendrą apskaitos politiką. Ji paskelbta Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje[3]. Nors ši politika iš esmės pagrįsta tarptautinėje praktikoje pripažintais apskaitos standartais, ji pritaikyta Eurosistemos centrinių bankų specifinėms veiklos aplinkybėms. Itin didelė reikšmė skiriama atsargumo principui, turint omenyje daugumos Eurosistemos centrinių bankų dideles pozicijas užsienio valiuta. Šis atsargumo principas visų pirma taikomas skirtingai traktuojant nerealizuotąjį prieaugį ir nerealizuotąjį nuostolį jų pripažinimo pajamomis (išlaidomis) atžvilgiu. Be to, pagal šį principą draudžiama vieno turto nerealizuotąjį nuostolį kompensuoti kito turto nerealizuotuoju prieaugiu. Nerealizuotasis prieaugis pervedamas į perkainojimo sąskaitą, o nerealizuotasis nuostolis, kuris viršija perkainojimo sąskaitos likučius, metų pabaigoje pripažįstamas išlaidomis. Visi nuostoliai dėl vertės sumažėjimo įtraukiami į pelno (nuostolio) ataskaitą. Visi euro zonos NCB, kaip Eurosistemos dalis, privalo vadovautis šia politika pateikdami ataskaitas apie jų vykdomas operacijas. Šios operacijos yra įtraukiamos į Eurosistemos konsoliduotas savaitines finansines ataskaitas ir metinį konsoliduotą balansą. Be to, rengdami savo metines finansines ataskaitas, NCB taiko iš esmės tą pačią politiką kaip ir ECB.
 2. Šiuo metu pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai įtraukiami į apskaitą amortizuota savikaina, sumažinta vertės sumažėjimu.
 3. Apyvartiniai vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, perkainojami rinkos kainomis.
 4. Auksas ir visas kitas balansinis ir nebalansinis turtas bei įsipareigojimai užsienio valiuta perskaičiuojami į eurus pagal balanso dienos užsienio valiutos kursą.
 5. Pelno (nuostolio) paskirstymas: remiantis ECBS statuto 33 straipsniu, iki 20 % kiekvienų metų grynojo pelno gali būti pervesta į bendrąjį atsargų fondą, kuris negali būti didesnis kaip 100 % ECB kapitalo. Likęs grynasis pelnas turi būti paskirstytas euro zonos NCB proporcingai jų apmokėtoms dalims.
 6. Jeigu ECB patiria nuostolį, jį galima dengti a) ECB bendrų atidėjinių rizikoms ir bendrojo atsargų fondo lėšomis; b) Valdančiajai tarybai priėmus sprendimą, atitinkamų finansinių metų pinigų politikos pajamomis. Likęs grynasis nuostolis gali būti parodomas balanse kaip į kitus finansinius metus perkeliamas nuostolis ir gali būti dengiamas bet kuriomis paskesniais metais uždirbtomis grynosiomis pajamomis.
 7. Eurosistemos pagal VPRP įsigytų vertybinių popierių likučiai: lentelėje parodytas Eurosistemos pagal VPRP įsigytų vertybinių popierių likučių 2016 m. gruodžio 31 d. pasiskirstymas pagal emitentus.

Eurosistemos pagal VPRP įsigytų vertybinių popierių likučiai 2016 m. gruodžio 31 d.

Emitento šalis

Nominalioji vertė

(mlrd. eurų)

Apskaitinė vertė [1]

(mlrd. eurų)

Vidutinis iki išpirkimo

terminas

(metų)

Airija

7,3 7,1 3,3

Graikija

13,2 12,3 2,9

Ispanija

20,1 20,0 2,9

Italija

54,9 53,6 2,9

Portugalija

9,5 9,2 2,5

Iš viso[2]

105,0 102,3 2,9

[1]Pagal VPRP įsigytų vertybinių popierių likučiai į apskaitą įtraukiami amortizuota savikaina.

[2]Bendros sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.

 1. [1]TPP apima trečiąją padengtųjų obligacijų pirkimo programą (POPP3), turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programą (TUVPPP), viešojo sektoriaus pirkimo programą (VSPP) ir bendrovių sektoriaus pirkimo programą (BSPP). ECB pagal bendrovių sektoriaus pirkimo programą vertybinių popierių neperka.

 2. [2]Eurosistemos konsoliduotas balansas grindžiamas išankstiniais neaudituotais duomenimis. Visų NCB metinės finansinės ataskaitos bus patvirtintos iki 2017 m. gegužės pabaigos. Tada bus paskelbtas ir galutinis Eurosistemos konsoliduotas metinis balansas.

 3. [3]ECB apskaitos politika išsamiai aptariama 2016 m. lapkričio 3 d. ECB sprendime (ES) 2016/2247 dėl Europos Centrinio Banko metinės atskaitomybės (ECB/2016/35), OL L 347, 2016 12 20, p. 1.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai