European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Účetní výkazy ECB za rok 2016

16. února 2017

EMBARGO

Embargo na zveřejnění do 10.00 SEČ ve čtvrtek 16. února 2017
 • Čistý zisk ECB za rok 2016: 1,19 mld. EUR (1,08 mld. EUR v roce  2015)
 • Čistý úrokový výnos z cenných papírů držených pro účely měnové politiky: 1,04 mld. EUR (0,89 mld. EUR v roce 2015)
 • Úrokový výnos z devizových rezerv: 370 mil. EUR (283 mil. EUR v roce 2015)
 • Náklady na úkoly dohledu hrazené prostřednictvím poplatků: 382 mil. EUR (277 mil. EUR v roce 2015)
 • Velikost rozvahy ECB: 349 mld. EUR (257 mld. EUR v roce 2015)
 • Prozatímní rozdělení zisku národním centrálním bankám ve výši 966 mil. EUR provedeno 31. ledna 2017; zbytek zisku (227 mil. EUR) bude rozdělen 17. února 2017

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) schválila auditované účetní výkazy ECB za rok končící 31. prosince 2016.

Čistý zisk ECB vzrostl v roce 2016 o 111 mil. EUR na 1 193 mil. EUR, především v důsledku vyšších úrokových výnosů z portfolia v rámci programu nákupu aktiv (APP)[1] a z portfolia v amerických dolarech.

Čistý úrokový výnos v roce 2016 dosáhl 1 648 mil. EUR (1 475 mil. EUR v roce 2015) Čistý úrokový výnos z APP vzrostl o 275 mil. EUR na 435 mil. EUR v důsledku pokračování nákupů cenných papírů v rámci tohoto programu. Čistý úrokový výnos z prvních dvou programů nákupu krytých dluhopisů a programu pro trhy s cennými papíry (SMP) poklesl v důsledku splacení na 88 ml. EUR (120 mil. EUR v roce 2015), resp. 520 mil. EUR (609 mil. EUR v roce 2015). Úrokový výnos z devizových rezerv vzrostl na 370 mil. EUR (283 mil. EUR v roce 2015) v důsledku úrokového výnosu z portfolia v amerických dolarech.

Realizované zisky z finančních operací činily 225 mil. EUR (214 mil. EUR v roce 2015).

Snížení hodnoty dosáhlo 148 mil. EUR (64 mil. EUR v roce 2015). Větší snížení hodnoty v roce 2016 způsobily hlavně vyšší tržní výnosy z cenných papírů v portfoliu v amerických dolarech společně s celkovým poklesem tržní hodnoty těchto cenných papírů. Na základě výsledku testů na snížení hodnoty nebyly u cenných papírů držených v měnověpolitických portfoliích vykázány žádné ztráty ze snížení hodnoty.

Poplatky účtované dohlíženým subjektům dosáhly 382 mil. EUR (277 mil. EUR v roce 2015). Tyto poplatky jsou účtovány k pokrytí nákladů ECB vzniklých v souvislosti s jejími úkoly v oblasti dohledu. Náklady související se SSM vzrostly v roce 2016 v důsledku zvýšení celkového počtu zaměstnanců pracujících v bankovním dohledu ECB, přemístění do nových prostor a poskytování infrastruktury statistiky a IT.

Celkové osobní náklady a ostatní správní náklady vzrostly na 467 mil. EUR (441 mil. EUR v roce 2015) a 487 mil. EUR (423 mil. EUR v roce 2015) v důsledku růstu nákladů souvisejících s úkoly ECB v oblasti dohledu.

Čistý zisk ECB je rozdělen mezi národní centrální banky zemí eurozóny. Rada guvernérů rozhodla provést k 31. lednu 2017 prozatímní rozdělení zisku ve výši 966 mil. EUR mezi národní centrální banky zemí eurozóny. Na včerejším zasedání rozhodla Rada guvernérů rozdělit 17. února 2017 zbytek zisku ve výši 227 mil. EUR.

Celkový objem rozvahy ECB vzrostl o 36 % na 349 mld. EUR (257 mld. EUR v roce 2015). Tento nárůst byl především důsledkem cenných papírů nakoupených v rámci APP. K růstu přispěla také apreciace devizových rezerv v držení ECB.

Výše uvedené faktory vedly k růstu konsolidované rozvahy Eurosystému,[2] která vzrostla o 32 % na 3 663 mld. EUR (2 781 mld. EUR v roce 2015). Objem cenných papírů, které Eurosystém drží pro účely měnové politiky, vzrostl o 851 mld. EUR na 1,654 mld. EUR (803 mld. EUR v roce 2015) v důsledku cenných papírů nakoupených v rámci APP. Cenné papíry držené v rámci APP dosáhly 31. prosince 2016 hodnoty 1 532 mld. EUR) (650 mld. EUR v roce 2015). Objem cenných papírů držených v rámci SMP klesl o 21 mld. EUR v důsledku splácení.

Na dotazy médií odpoví Stefan Ruhkamp, tel.: +49 69 1344 5057.

Poznámky:

 1. Účetní pravidla ECB a Eurosystému: Společná účetní pravidla Eurosystému včetně ECB určila Rada guvernérů v souladu s článkem 26.4 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (statut ESCB) a tato pravidla byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.[3] I když obecně vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních postupů, jejich znění zohledňuje zvláštní postavení centrálních bank Eurosystému. Vzhledem k velké devizové expozici většiny centrálních bank Eurosystému je kladen značný důraz na princip obezřetnosti. Tento obezřetný přístup se týká především rozdílného nakládání s nerealizovanými zisky a nerealizovanými ztrátami při vykazování výnosů a dále zákazu započítávat nerealizované ztráty z jednoho aktiva vůči nerealizovaným ziskům z jiného aktiva. Nerealizované zisky jsou převedeny na účty přecenění. Nerealizované ztráty převyšující související zůstatky na účtech přecenění jsou na konci roku vykázány jako náklady. Ztráty ze snížení hodnoty jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu. Uplatňovat tato pravidla při vykazování svých operací v rámci Eurosystému, které jsou zahrnuty v týdenní konsolidované rozvaze Eurosystému a v konsolidované roční rozvaze, jsou povinny všechny národní centrální banky zemí eurozóny. Navíc všechny národní centrální banky zemí eurozóny uplatňují v zásadě stejná pravidla jako ECB i při sestavování vlastních ročních účetních výkazů.
 2. Cenné papíry v současné době držené pro účely měnové politiky jsou účtovány zůstatkovou hodnotou s uvážením snížení hodnoty.
 3. Obchodovatelné cenné papíry (nejsou-li drženy pro účely měnové politiky) jsou přeceňovány tržními cenami.
 4. Zlato a všechna další rozvahová a podrozvahová aktiva a pasiva v cizí měně jsou převáděna na eura v kurzu platném v rozvahový den.
 5. Rozdělení zisku / úhrada ztráty: Podle článku 33 statutu ESCB může být až 20 % čistého zisku za kterýkoli rok převedeno do všeobecného rezervního fondu až do výše 100 % základního kapitálu ECB. Zbývající čistý zisk se rozděluje národním centrálním bankám zemí eurozóny v poměru k jejich splaceným podílům.
 6. Zaznamená-li ECB ztrátu, může být schodek vyrovnán a) z rezervy na všeobecná rizika a ze všeobecného rezervního fondu ECB a b) na základě rozhodnutí Rady guvernérů z měnového příjmu příslušného účetního roku. Případná zbývající čistá ztráta může být vykázána v rozvaze jako převedené ztráty a vyrovnána z případného čistého příjmu získaného v následujícím roce či v následujících letech.
 7. Cenné papíry Eurosystému držené v rámci SMP: Tabulka níže uvádí členění nevypořádaných částek vyplývajících z cenných papírů v držení Eurosystému v rámci SMP podle emitenta k 31. prosinci 2016.

Cenné papíry v držení Eurosystému k 31. prosinci 2016 v rámci SMP

Emitující stát

Jmenovitá hodnota

(mld. EUR)

Účetní hodnota [1]

(mld. EUR)

Prům. zbývající

splatnost

(roky)

Irsko

7,3 7,1 3,3

Řecko

13,2 12,3 2,9

Španělsko

20,1 20,0 2,9

Itálie

54,9 53,6 2,9

Portugalsko

9,5 9,2 2,5

Celkem[2]

105,0 102,3 2,9

[1]Cenné papíry držené v rámci SMP v zůstatkové hodnotě.

[2]V důsledku zaokrouhlování nemusí součty souhlasit.

 1. [1]APP sestává z  třetího programu nákupu krytých dluhopisů (CBPP3), programu nákupu cenných papírů krytých aktivy (ABSPP), programu nákupu aktiv veřejného sektoru (PSPP) a programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (CSPP). ECB cenné papíry v rámci CSPP nenakupuje.

 2. [2]Konsolidovaná rozvaha Eurosystému vychází z předběžných, neauditovaných údajů. Roční účetní závěrka všech národních centrálních bank bude dokončena do konce května 2017 a následně bude zveřejněna konečná konsolidovaná roční rozvaha Eurosystému.

 3. [3]Rozhodnutí ECB (EU) 2016/2247 ze dne 3. listopadu 2016 o ročních účetních závěrkách ECB (ECB/2016/35), Úř. věst. L 347, 20.12.2016, s. 1. obsahuje podrobná účetní pravidla ECB.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média