European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
COMUNICAT DE PRESĂ

Situațiile financiare ale BCE pentru exercițiul financiar 2016

16 februarie 2017

EMBARGO

Embargo până joi, 16 februarie 2017, ora 10.00 (ora Europei Centrale)
 • Profit net al BCE pentru exercițiul financiar 2016: 1,19 miliarde EUR (față de 1,08 miliarde EUR în 2015)
 • Venituri nete din dobânzi aferente titlurilor deținute în scopuri de politică monetară: 1,04 miliarde EUR (față de 0,89 miliarde EUR în 2015)
 • Venituri din dobânzi aferente activelor externe de rezervă: 370 de milioane EUR (față de 283 de milioane EUR în 2015)
 • Cheltuieli aferente atribuțiilor de supraveghere recuperate din taxe: 382 de milioane EUR (față de 277 de milioane EUR în 2015)
 • Volumul bilanțului BCE: 349 de miliarde EUR (față de 257 de miliarde EUR în 2015)
 • Repartizarea provizorie a profitului, în valoare de 966 de milioane EUR, între BCN s-a efectuat la data de 31 ianuarie 2017; profitul rămas (227 de milioane EUR) va fi repartizat la 17 februarie 2017.

Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a aprobat situațiile financiare auditate ale BCE pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016.

Profitul net al BCE pentru anul 2016 a crescut cu 111 milioane EUR, până la 1 193 de milioane EUR, în principal ca urmare a majorării veniturilor nete din dobânzi generate de portofoliul aferent programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP)[1] și de portofoliul în dolari SUA.

Veniturile nete din dobânzi au totalizat 1 648 de milioane EUR în anul 2016 (față de 1 475 de milioane EUR în 2015). Veniturile nete din dobânzi aferente programului de achiziționare de active s-au majorat cu 275 de milioane EUR, până la 435 de milioane EUR, în urma continuării achizițiilor de titluri în cadrul acestui program. Veniturile nete din dobânzi generate de primele două programe de achiziționare de obligațiuni garantate și de programul destinat piețelor titlurilor de valoare (Securities Markets Programme – SMP) s-au redus, ca urmare a răscumpărărilor, la 88 de milioane EUR (față de 120 de milioane EUR în 2015) și, respectiv, la 520 de milioane EUR (față de 609 milioane EUR în 2015). Veniturile din dobânzi aferente activelor externe de rezervă au ajuns la 370 de milioane EUR (față de 283 de milioane EUR în anul 2015) datorită creșterii înregistrate de veniturile din dobânzi generate de portofoliul în dolari SUA.

Câștigurile realizate din operațiuni financiare s-au cifrat la 225 de milioane EUR (față de 214 milioane EUR în 2015).

Deprecierile au însumat 148 de milioane EUR (față de 64 de milioane EUR în anul 2015). Creșterea deprecierilor în anul 2016 s-a datorat, în principal, randamentelor pe piață mai mari ale titlurilor deținute în portofoliul în dolari SUA, precum și scăderii generale a valorii de piață a acestora. Pe baza rezultatelor testelor de depreciere efectuate pentru titlurile deținute în portofoliile de politică monetară, nu au fost înregistrate pierderi din depreciere.

Taxele percepute entităților supravegheate s-au ridicat la 382 de milioane EUR (față de 277 de milioane EUR în 2015). Scopul acestor taxe este recuperarea cheltuielilor suportate de BCE în legătură cu atribuțiile sale de supraveghere. Cheltuielile aferente MUS au sporit în anul 2016 ca urmare a creșterii numărului total de angajați din cadrul Supravegherii bancare a BCE, a mutării în noul sediu și a furnizării unei infrastructuri statistice și IT.

Cheltuielile totale cu personalul și alte cheltuieli administrative s-au majorat la 467 de milioane EUR (față de 441 de milioane EUR în anul 2015) și, respectiv, 487 de milioane EUR (față de 423 de milioane EUR) ca urmare a creșterii cheltuielilor aferente atribuțiilor de supraveghere ale BCE.

Profitul net al BCE este repartizat băncilor centrale naționale (BCN) din zona euro. Consiliul guvernatorilor a decis să efectueze o repartizare provizorie a profitului, în valoare de 966 de milioane EUR, între BCN din zona euro la data de 31 ianuarie 2017. În ședința de ieri, Consiliul guvernatorilor a decis să repartizeze profitul rămas, totalizând 227 de milioane EUR, la 17 februarie 2017.

Volumul total al bilanțului BCE a sporit cu 36%, până la 349 de miliarde EUR (față de 257 de miliarde EUR în anul 2015). Creșterea s-a datorat cu precădere titlurilor achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active. Aprecierea activelor externe de rezervă deținute de BCE a contribuit, de asemenea, la această majorare.

Acești factori au condus la o creștere a bilanțului consolidat al Eurosistemului,[2] care s-a majorat cu 32%, până la 3 663 de miliarde EUR (față de 2 781 de miliarde EUR în 2015). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară au înregistrat o creștere de 851 de miliarde EUR, până la 1 654 de miliarde EUR (față de 803 miliarde EUR în anul 2015) pe seama titlurilor achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active. La 31 decembrie 2016, valoarea titlurilor deținute în cadrul programului de achiziționare de active s-a ridicat la 1 532 de miliarde EUR (față de 650 de miliarde EUR în 2015). Titlurile deținute în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare au scăzut cu 21 de miliarde EUR, ca urmare a răscumpărărilor.

Pentru întrebări din partea mass-media, persoana de contact este Stefan Ruhkamp, tel.: +49 69 1344 5057.

Notă:

 1. Politicile contabile ale BCE și ale Eurosistemului: Consiliul guvernatorilor a stabilit politicile contabile comune pentru Eurosistem, inclusiv pentru BCE, în conformitate cu articolul 26.4 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (Statutul SEBC); acestea au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.[3] Deși se bazează, în general, pe practicile contabile recunoscute la nivel internațional, aceste politici sunt elaborate ținându-se seama mai ales de situația specifică a băncilor centrale din Eurosistem. O atenție deosebită se acordă principiului prudenței, în contextul expunerilor valutare mari ale majorității băncilor centrale din Eurosistem. Această abordare prudentă se aplică în special tratamentului diferențiat al câștigurilor și pierderilor nerealizate în scopul evidențierii veniturilor, precum și interdicției de compensare între pierderile nerealizate aferente unui activ și câștigurile nerealizate aferente unui alt activ. Câștigurile nerealizate sunt transferate în conturile de reevaluare. Pierderile nerealizate care depășesc soldurile asociate ale conturilor de reevaluare reprezintă cheltuieli la sfârșitul exercițiului financiar. Pierderile din depreciere sunt preluate integral în contul de profit și pierdere. Toate BCN din zona euro trebuie să respecte aceste politici în vederea raportării operațiunilor efectuate în cadrul Eurosistemului, care sunt incluse în situațiile financiare consolidate săptămânale la nivelul Eurosistemului și în bilanțul consolidat anual. De asemenea, în procesul de elaborare a propriilor situații financiare anuale, acestea aplică, în linii mari, aceleași politici ca și BCE.
 2. Titlurile deținute în prezent în scopuri de politică monetară sunt evidențiate la cost amortizat (supus deprecierii).
 3. Titlurile negociabile, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară, sunt reevaluate la prețul pieței.
 4. Aurul și toate celelalte elemente bilanțiere și extrabilanțiere exprimate în valută sunt convertite în euro la cursul de schimb valabil la data bilanțului contabil.
 5. Repartizarea profitului/pierderilor: În conformitate cu articolul 33 din Statutul SEBC, până la 20% din profitul net aferent unui an poate fi transferat în fondul general de rezervă, în limita a 100% din capitalul BCE. Profitul net rămas se repartizează între BCN din zona euro, proporțional cu cotele vărsate la capital.
 6. În cazul în care BCE înregistrează o pierdere, aceasta poate fi acoperită din: (a) provizionul general de risc al BCE și fondul general de rezervă și din (b) veniturile monetare obținute în cursul exercițiului financiar respectiv, după adoptarea unei decizii de către Consiliul guvernatorilor. Orice pierdere netă rămasă poate fi evidențiată în bilanț ca pierdere reportată și poate fi acoperită din orice venit net dobândit în anul (anii) ulterior(i).
 7. Deținerile Eurosistemului de titluri achiziționate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare: Tabelul de mai jos prezintă repartizarea în funcție de emitent a soldurilor aferente deținerilor Eurosistemului de titluri achiziționate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare la data de 31 decembrie 2016.

Deținerile Eurosistemului de titluri achiziționate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare, la 31 decembrie 2016

Țară emitentă

Valoare nominală

(miliarde EUR)

Valoare contabilă[1]

(miliarde EUR)

Scadență restantă medie

(ani)

Irlanda

7,3 7,1 3,3

Grecia

13,2 12,3 2,9

Spania

20,1 20,0 2,9

Italia

54,9 53,6 2,9

Portugalia

9,5 9,2 2,5

Total[2]

105,0 102,3 2,9

[1]Deținerile de titluri achiziționate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare sunt evaluate la cost amortizat.

[2]Ca urmare a rotunjirilor, este posibil ca totalul componentelor să nu corespundă.

 1. [1]APP cuprinde cel de-al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (covered bond purchase programme – CBPP3), programul de achiziționare de titluri garantate cu active (asset-backed securities purchase programme – ABSPP), programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public (public sector asset purchase programme – PSPP) și programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ (corporate sector purchase programme – CSPP). BCE nu achiziționează titluri în cadrul CSPP.

 2. [2]Bilanțul contabil consolidat al Eurosistemului se bazează pe date provizorii, neauditate. Conturile anuale ale tuturor BCN vor fi finalizate până la sfârșitul lunii mai 2017, iar versiunea finală a bilanțului anual consolidat la nivelul Eurosistemului va fi publicată ulterior.

 3. [3]Decizia (UE) 2016/2247 a BCE din 3 noiembrie 2016 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene (BCE/2016/35), JO L 347, 20.12.2016, p. 1, conține politicile contabile detaliate ale BCE.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media