Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB publicerar en manual för den samlade bedömningens stresstest

8 augusti 2014

EMBARGO

Får ej publiceras före 11.30 centraleuropeisk tid fredagen den 8 augusti 2014
  • I manualen specificeras ”sammankopplingen” av översynen av tillgångar (AQR) och stresstestet.
  • I manualen beskrivs processen för kvalitetssäkring av stresstestet, vilket säkerställer en rigorös undersökning
  • Publicering av manualen ökar transparensen i den samlade bedömningen och dess tillförlitlighet.

Europeiska centralbanken (ECB) har idag publicerat en manual som specificerar hur resultaten från översynen av tillgångarnas kvalitet ska införlivas i stresstestprognoser. I manualen beskrivs även processen för kvalitetssäkring av stresstestet, vilken är ytterst viktig för att säkerställa att undersökningen blir gedigen och tillförlitlig.

Den samlade bedömningen är en ingående kontroll av de största bankernas balansräkningar och motståndskraft innan ECB antar sina tillsynsuppgifter i november. ECB:s samlade bedömning skiljer sig från tidigare EU-omfattande stresstester i och med att den innehåller en noggrann kvalitetsgranskning av tillgångar och inkluderar en ”sammankoppling” av översynen av tillgångar med resultaten av stresstestet. Detta gör det möjligt att göra en bättre bedömning av förhållandena i bankernas balansräkning samt av kreditrisker och andra risker i bankernas räkenskaper.

Vítor Constâncio, ECB:s vice ordförande sa: ”Vi ägnar mycket tid och arbete åt att göra den här processen rigorös”. Han sa vidare att ”Sammankoppling omfattar all den information vi har samlat in under översynen av tillgångars kvalitet och det gör att denna undersökning blir annorlunda än de tidigare. Vi visar även att vi menar allvar med vårt åtagande att vara transparenta genom att vi publicerar denna manual.”

I kvalitetssäkringen av stresstestet ligger fokus på att leverera resultat som är exakta, konsekventa och tillförlitliga. Olika kvalitetskontroller kommer att genomföras i samarbete med nationella behöriga myndigheter. ECB kommer att jämföra resultaten för enskilda banker med andra bankers och tillämpa sin egen ”top-down”-modell för stresstest. Bankerna kan komma att uppmanas att tillhandahålla mer uppgifter som del av förfarandet att "uppfylla eller förklara" utöver att tillhandahålla ytterligare analyser och, om så krävs, lämna in sina stresstestprognoser ännu en gång.

“Sammankopplingen" och därmed dess effekt av översynen av tillgångars kvalitet på stresstestberäkningarna kommer att ske genom ett flertal kanaler. Resultat från de portföljer som granskats i översynen av tillgångars kvalitet kommer att användas för att fastlägga startpunkten för stresstestet och kan, i undersökningssyfte, komma att leda till justeringar av balansräkningarnas utgående balanser för 2013. Om översynen av tillgångars kvalitet leder till uppgifter om att en bank skulle ha otillräckliga reserver kommer detta att återspeglas i justeringar av bankens simulerade beräknade förluster för 2014, 2015 och 2016, både i grundscenariot och i negativa scenarier. Dessutom kommer det att påverka de simulerade vinsterna och förlusterna i stresstestscenarierna.

De slutliga resultaten av den samlade bedömningen kommer att publiceras under andra hälften av oktober.

Frågor från media kan riktas till Uta Harnischfeger, tfn. +49 69 1344 6321 eller Ronan Sheridan, tfn. +49 69 1344 7416.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media