Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Промяна на календара във връзка с преустановяване използването на търгуеми активи от втори ред, приемани като обезпечение при кредитни операции на еуросистемата

25 май 2007 г.

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) предоставя допълнителна информация относно активите, приемани като обезпечение при кредитни операции на Еуросистемата.

Управителният съвет взе решение емитираните преди 31 май 2007 г. и търгувани на нерегулирани пазари активи, които към настоящия момент отговарят на изискванията на Еуросистемата за сигурност и достъпност, но не и за прозрачност, да запазят статута си на допустими активи до 31 декември 2009 г. и след тази дата да се считат за недопустими. Използването на емитираните от кредитни институции необезпечени търгуеми активи от втори ред ще бъде преустановено на 31 май 2007 г. и след тази дата те се считат за недопустими.

Speaking engagements

Данни за контакт за медиите