Menu
PRESSMEDDELANDE

Centralkurserna mot euron och de obligatoriska interventionskurserna i ERM2

2 maj 2005

Åberopande de beslut som togs den 29 april 2005 (se Europeiska unionens kommunikéer med samma datum) om centralkurserna mot euron i ERM2 för cypriotiskt pund, lettisk lats och maltesisk lira har de obligatoriska interventionskurserna för dessa valutor fastställts med effekt från den 2 maj 2005 (se nedanstående tabell).

Överenskommelser om de obligatoriska interventionskurserna har träffats mellan Europeiska centralbanken (ECB) och Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka och Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, i enlighet med artikel 1.2 i avtalet av den 1 september 1998 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen (EGT C 345, 13.11.1998, s. 6) senast ändrad genom avtalet av den 16 september 2004 (EUT C 281, 18.11.2004, s. 3).

Centralkurserna mot euron och de obligatoriska interventionskurserna för dansk krona, estnisk krona, litauisk litas och slovensk tolar är oförändrade.

Centralkurserna mot euron och de obligatoriska interventionskurserna för valutorna i de medlemsstater som deltar i ERM2 per den 2 maj 2005
Land och valuta 1 EUR
Danmark Dansk krona (DKK) Övre kurs Centralkurs Nedre kurs 7,62824 7,46038 7,29252
Estland Estnisk krona (EEK) Övre kurs Centralkurs Nedre kurs 17,9936 15,6466 13,2996
Cypern Cypriotiskt pund (CYP) Övre kurs Centralkurs Nedre kurs 0,673065 0,585274 0,497483
Lettland Lettisk lats (LVL) Övre kurs Centralkurs Nedre kurs 0,808225 0,702804 0,597383
Litauen Litauisk litas (LTL) Övre kurs Centralkurs Nedre kurs 3,97072 3,45280 2,93488
Malta Maltesisk lira (MTL) Övre kurs Centralkurs Nedre kurs 0,493695 0,429300 0,364905
Slovenien Slovensk tolar (SIT) Övre kurs Centralkurs Nedre kurs 275,586 239,640 203,694

Speaking engagements

Kontakt för media