Menu
KOMUNIKAT PRASOWY

Kursy centralne wobec euro oraz kursy obowiązkowej interwencji w mechanizmie kursowym ERM II

2 maja 2005 r.

W związku z decyzjami z dnia 29 kwietnia 2005 r. (zob. oficjalne komunikaty Unii Europejskiej opublikowane w tym samym dniu) w sprawie kursów centralnych euro w mechanizmie kursowym ERM II w stosunku do funta cypryjskiego, łata łotewskiego i lira maltańskiego, z dniem 2 maja 2005 r. zostały ustalone kursy obowiązkowej interwencji dla tych walut, wymienione w tabeli poniżej.

Kursy obowiązkowej interwencji zostały uzgodnione za wspólnym porozumieniem pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym oraz bankiem centralnym Cypru (Central Bank of Cyprus), bankiem centralnym Łotwy (Latvijas Banka) i bankiem centralnym Malty (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta), zgodnie z art. 1.2 porozumienia z dnia 1 września 1998 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym oraz krajowymi bankami centralnymi Państw Członkowskich znajdujących się poza obszarem euro, określającego procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej (Dz.U. C 345, 13.11.1998 r., str. 6), z późniejszymi zmianami wprowadzonymi na mocy porozumienia z dnia 16 września 2004 r. (Dz.U. C 281, 18.11.2004 r., str. 3).

Kursy centralne wobec euro oraz kursy obowiązkowej interwencji dla korony duńskiej, korony estońskiej, lita litewskiego i tolara słoweńskiego pozostały niezmienione.

Kursy centralne wobec euro oraz kursy obowiązkowej interwencji dla walut Państw Członkowskich uczestniczących w mechanizmie kursowym ERM II, obowiązujące od dnia 2 maja 2005 r.
Kraj i waluta 1 EUR =
Dania korona duńska (DKK) górny limit kurs centralny dolny limit 7,62824 7,46038 7,29252
Estonia korona estońska (EEK) górny limit kurs centralny dolny limit 17,9936 15,6466 13,2996
Cypr funt cypryjski (CYP) górny limit kurs centralny dolny limit 0,673065 0,585274 0,497483
Łotwa łat łotewski (LVL) górny limit kurs centralny dolny limit 0,808225 0,702804 0,597383
Litwa lit litewski (LTL) górny limit kurs centralny dolny limit 3,97072 3,45280 2,93488
Malta lir maltański (MTL) górny limit kurs centralny dolny limit 0,493695 0,429300 0,364905
Słowenia tolar słoweński (SIT) górny limit kurs centralny dolny limit 275,586 239,640 203,694

Speaking engagements

Kontakt z mediami