Menu

Övriga beslut (förutom räntebeslut)

Oktober 2008

Operativa frågor

Beslut rörande refinansieringstransaktioner och likviditet i EUR och USD

För att hantera trycket på penningmarknaderna har ECB-rådet sedan den 18 september 2008 tagit flera beslut om refinansieringstransaktioner, anbudsförfaranden, stående faciliteter och om likviditetstransaktioner i US-dollar. Besluten har tillkännagivits på ECB:s webbplats i särskilda pressmeddelanden.

ECB-förordning om minimireserver (kassakrav)

Den 22 oktober 2008 antog ECB-rådet en förordning om ändring av förordning ECB/2003/9 av den 12 september 2003 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2008/10). Förordningen publiceras inom kort i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Revidering av ECB:s ”Allmän dokumentation”

Den 23 oktober 2008 godkände ECB-rådet en reviderad version av ”Genomförande av penningpolitiken i euroområdet - Allmän dokumentation av Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden” (kallad ”Allmän dokumentation”) och antog en riktlinje om ändring av riktlinje ECB/2000/7 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (ECB/2008/13). Riktlinje ECB/2008/13 ersätter den nuvarande versionen av Allmän dokumentation när den träder i kraft den 1 februari 2009. Allmän dokumentation kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats senare i år.

Rättsakter relaterade till säkerheters godtagbarhet

För att implementera besluten från den 15 oktober 2008 antog ECB-rådet den 23 oktober 2008 en förordning och en riktlinje om tillfälliga ändringar av reglerna rörande godtagbara säkerheter (ECB/2008/11 respektive ECB/2008/12). Båda rättsakterna kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Ordlista med termer som rör betalnings-, clearing- och avvecklingssystem – offentligt samråd

Den 30 september 2008 inledde ECB-rådet ett offentligt samråd om en ordlista med termer som har att göra med de tekniska aspekterna i betalnings-, clearing- och avvecklingssystem i EU. Termerna ska vara användarvänliga och icke-formella för att främja acceptansen. Ordlistan är tänkt att användas för att säkerställa ett konsekvent ordval i ECBS:s samtliga publikationer som rör betalning, clearing och avveckling. Den ska även finnas tillgänglig för andra europeiska institutioner vid behov. Det offentliga samrådet kommer att avslutas senast den 1 januari 2009.

Förslag på ECBS/CESR-rekommendationer för clearing- och avvecklingssystem för värdepapper och centrala motparter i EU – offentligt samråd

Den 16 oktober 2008 godkände ECB-rådet inledandet av ett offentligt samråd om ”Förslag på rekommendationer för clearing- och avvecklingssystem för värdepapper och förslag på rekommendationer för centrala motparter i Europeiska unionen” som ska genomföras tillsammans med Europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR). Samrådet avslutas den 23 januari 2009. Under den här perioden kommer ECBS och CESR tillsammans organisera en öppen diskussion om dessa rekommendationer. Mötet kommer att hållas i CESR:s kontor i Paris. Rekommendationerna har utvecklats mot bakgrund av det arbete som ECBS och CESR utför tillsammans för att öka säkerheten, sundheten och effektiviteten inom clearing- och avvecklingssystem för värdepapper. Ett pressmeddelande om utlysning av detta offentliga samråd publicerades på ECB:s webbplats den 23 oktober 2008.

Relälänk mellan Clearstream Banking Frankfurt och Euroclear France via Clearstream Banking Luxembourg

Den 16 oktober 2008 godkände ECB-rådet att en relälänk mellan Clearstream Banking AG Frankfurt och Euroclear France via Clearstream Banking S.A. Luxembourg ska få användas vid ställande av säkerhet i Eurosystemets kreditoperationer. Ett pressmeddelande publicerades den 17 oktober 2008. Listan över godkända relälänkar och direktlänkar uppdaterades på ECB:s webbplats.

Utveckling av depåarrangemang för internationella skuldförbindelser och deras godtagbarhet inom Eurosystemets kredittransaktioner

Den 16 oktober 2008 utvärderade ECB-rådet nya depåarrangemang för internationella skuldförbindelser och deras godtagbarhet inom Eurosystemets kredittransaktioner. ECB-rådet kom fram till att arrangemanget för internationella skuldförbindelser i global registrerad form uppfyller Eurosystemets “Standards for the use of EU securities settlement systems in ESCB credit operations” som anger de nödvändiga juridiska och avtalsrättsliga bestämmelserna. När det gäller internationella räntebärande värdepapper i form av enskilda skuldebrev beslutade ECB-rådet att ta bort dessa från listan över tillgångar som kan godtas för Eurosystemets kredittransaktioner på grund av deras minskade betydelse. Ett pressmeddelande om åtgärderna publicerades på ECB:s webbplats den 22 oktober 2008.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om finansiella stödåtgärder i Irland

Den 3 oktober 2008 antog ECB-rådet, på begäran av det irländska finansministeriet, ett yttrande om finansiella stödåtgärder till förmån för kreditinstitut (CON/2008/44). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om gemenskapslagstiftning som rör medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt

Den 8 oktober 2008 antog ECB-rådet, på begäran av Europeiska unionens råd, ett yttrande om medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt (CON/2008/45). Yttrandet publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats inom kort.

ECB-yttrande om ett finansiellt stödpaket i Belgien

Den 8 oktober 2008 antog ECB-rådet, på begäran av finansministeriet i Belgien, ett yttrande om statlig garanti för krediter som beviljats av Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique för att värna den finansiella stabiliteten (CON/2008/46). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om inlösen och indragning av sedlar i Sverige

Den 9 oktober 2008 antog ECB-rådet, på begäran av Sveriges riksbank, ett yttrande om inlösen och indragning av sedlar och mynt (CON/2008/47). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om finansiella stödåtgärder i Irland

Den 15 oktober 2008 antog ECB-rådet, på begäran av det irländska finansministeriet, ett yttrande om genomförandet av finansiella stödåtgärder till förmån för kreditinstitut (CON/2008/48). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om tysk lagstiftning om utbyte av euromynt och tyska jubileumsmynt

Den 16 oktober 2008 antog ECB-rådet, på begäran av det tyska finansministeriet, ett yttrande om utbyte av euromynt och tyska jubileumsmynt (CON/2008/49). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om ett finansiellt stödpaket i Belgien

Den 17 oktober 2008 antog ECB-rådet, på begäran av belgiska finansministeriet, ett yttrande om en statlig garanti för kreditinstitutens skulder (CON/2008/50). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om grekisk insättningsgaranti och skydd för investerare

Den 17 oktober 2008 antog ECB-rådet, på begäran av grekiska ekonomi- och finansministeriet, ett yttrande om insättningsgaranti och skydd för investerare (CON/2008/51). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om ett finansiellt stödpaket i Spanien

Den 17 oktober 2008 antog ECB-rådet, på begäran av spanska ekonomiministern, ett yttrande om inrättandet av en stödfond som ska förvärva tillgångar och andra statliga åtgärder för ökad finansiell stabilitet (CON/2008/52). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om insamling av statistik i Polen

Den 17 oktober 2008 antog ECB-rådet, på begäran av det polska finansministeriet, ett yttrande om den rättsliga ramen för Narodowy Bank Polski’s insamling av statistik (CON/2008/53). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om ett finansiellt stödpaket i Danmark

Den 17 oktober 2008 antog ECB-rådet, på begäran av danska ekonomiministeriet, ett yttrande om ett finansiellt stödpaket som garanterar alla insättningar och fordringsägares anspråk (CON/2008/54). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om rättsliga åtgärder för att återupprätta stabiliteten på finansmarkanden i Österrike

Den 20 oktober 2008 antog ECB-rådet, på begäran av finansministeriet i Österrike, ett yttrande om rättsliga åtgärder för att återupprätta stabiliteten på den österrikiska finansmarknaden (CON/2008/55). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om ett finansiellt stödpaket i Frankrike

Den 21 oktober 2008 antog ECB-rådet, på begäran av Banque de France, ett yttrande om tillhandahållandet av statliga garantier för ökad finansiell stabilitet (CON/2008/56). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om ett finansiellt stödpaket i Tyskland

Den 21 oktober 2008 antog ECB-rådet, på begäran av tyska finansministeriet, ett yttrande om inrättandet av en stabiliseringsfond för finansmarknaden och andra åtgärder för ökad finansiell stabilitet (CON/2008/57). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om ett finansiellt stödpaket i Italien

Den 23 oktober 2008 antog ECB-rådet, på begäran av det italienska ekonomi- och finansministeriet, ett yttrande om åtgärder för att garantera stabiliteten i banksystemet (CON/2008/58). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

God praxis vid val och utnämning av externa revisorer enligt artikel 27.1 i ECBS/ECB-stadgan

Den 23 oktober 2008 godkände ECB-rådet publiceringen av ”Good Practices for the selection and mandate of External Auditors according to Article 27.1 of the ESCB/ECB Statute”. God praxis gör det möjligt för ECB-rådet att säkerställa att dess rekommendationer till EU-rådet om utnämningen av nationella centralbankers externa revisorer sker på ett harmoniserat och korrekt sätt.

Ordförande för sedelkommittén (BANCO)

Den 23 oktober 2008 utsåg ECB-rådet Ton Roos (direktör för ECB:s direktorat för betalningsmedel) till ordförande för BANCO från och med den 1 november 2008. Hans förordnande löper ut 31 augusti 2010, samtidigt med samtliga förordnanden för Eurosystemets/ECBS kommittéers ordföranden och budgetkommitténs ordförande, vilka (åter)utnämndes av ECB-rådet 19 juli 2007 för tre år.

Kontakt för media