Menu

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Oktober 2008

Operationele aangelegenheden

Beslissingen in verband met herfinancieringstransacties en in euro en Amerikaanse dollar luidende liquiditeiten

Sinds 18 september 2008 heeft de Raad van Bestuur een reeks beslissingen genomen die verband houden met herfinancieringstransacties, tenderprocedures en permanente faciliteiten, en met in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitentransacties om de spanningen op de geldmarkten te verlichten. Deze beslissingen zijn door middel van persberichten op de website van de ECB aangekondigd.

Verordening van de ECB betreffende reserveverplichtingen

Op 22 oktober 2008 heeft de Raad van Bestuur een Verordening tot wijziging van verordening ECB/2003/9 van 12 september 2003 betreffende de toepassing van minimumreserves (ECB/2008/10) vastgesteld. De verordening wordt binnenkort gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Herziening van de Algemene Documentatie van de ECB

Op 23 oktober 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een herziene versie van De uitvoering van het monetaire beleid in het eurogebied. Algemene documentatie inzake de monetaire-beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem (bekend als de Algemene Documentatie) en een Richtsnoer tot wijziging van richtsnoer ECB/2000/7 betreffende monetaire-beleidsinstrumenten en –procedures van het Eurosysteem (ECB/2008/13) vastgesteld. Bij inwerkingtreding op 1 februari 2009 vervangt richtsnoer ECB/2008/13 de huidige versie van de Algemene Documentatie. De Algemene Documentatie wordt in de loop van dit jaar in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB gepubliceerd.

Rechtshandelingen met betrekking tot de beleenbaarheid van onderpand

Ter uitvoering van zijn beslissingen van 15 oktober 2008 heeft de Raad van Bestuur op 23 oktober 2008 een verordening en een richtsnoer betreffende tijdelijke wijzigingen van de regels betreffende beleenbaarheid van onderpand (respectievelijk ECB/2008/11 en ECB/2008/12) vastgesteld. Beide rechtshandelingen worden binnenkort gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Lijst van termen op het terrein van betalings-, clearings- en afwikkelsystemen – openbare raadpleging

Op 30 september 2008 heeft de Raad van Bestuur een openbare raadpleging ingeleid over een lijst van termen met betrekking tot de technische aspecten van betalings-, clearings- en afwikkelsystemen in de EU, omschreven op een gebruiksvriendelijke manier en zonder juridisch jargon, om de aanvaarding ervan te bevorderen. De lijst van termen is bedoeld om te verzekeren dat terminologie in alle ESCB-publicaties over betalingen, clearing en afwikkeling consistent wordt toegepast. Indien noodzakelijk zal de lijst ook als referentiemateriaal aan andere instellingen van de Europese Gemeenschap ter beschikking worden gesteld. De openbare raadpleging zal uiterlijk op 1 januari 2009 worden beëindigd.

Ontwerpaanbevelingen van het ESCB/CESR voor effectenclearing- en -afwikkelsystemen en voor centrale tegenpartijen in de EU – openbare raadpleging

Op 16 oktober 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de start van een openbare raadpleging over ontwerpaanbevelingen voor effectenclearing- en -afwikkelsystemen en ontwerpaanbevelingen voor centrale tegenpartijen in de Europese Unie, die in samenwerking met het Committee of European Securities Regulators (CESR) zal worden gehouden. De raadpleging zal op 23 januari 2009 worden beëindigd. Gedurende deze periode zullen het ESCB en het CESR gezamenlijk ten kantore van het CESR in Parijs een openbare hoorzitting over deze aanbevelingen houden. De aanbevelingen zijn opgesteld in de context van de gezamenlijke werkzaamheden van het ESCB en het CESR met het oog op de verbetering van de veiligheid, soliditeit en efficiëntie van effectenclearing- en –afwikkeling. Op 23 oktober is een persbericht gepubliceerd waarin de start van deze openbare raadpleging werd aangekondigd.

Indirecte koppeling tussen Clearstream Banking Frankfurt en Euroclear France via Clearstream Banking Luxembourg

Op 16 oktober 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de deelname van een indirecte koppeling tussen Clearstream Banking AG Frankfurt en Euroclear France via Clearstream Banking S.A. Luxembourg aan het proces van onderpandstelling voor de krediettransacties van het Eurosysteem. Op 17 oktober 2008 is hierover een persbericht gepubliceerd. De lijst van erkende directe en indirecte koppelingen op de website van de ECB is dienovereenkomstig geactualiseerd.

Evolutie van de bewaarnemingsregeling voor internationale schuldbewijzen en hun beleenbaarheid voor de krediettransacties van het Eurosysteem

Op 16 oktober 2008 heeft de Raad van Bestuur nieuwe bewaarnemingsregelingen voor internationale schuldbewijzen en hun beleenbaarheid voor de krediettransacties van het Eurosysteem beoordeeld. De Raad van Bestuur kwam tot de conclusie dat de regeling voor geregistreerde wereldwijde internationale schuldbewijzen in overeenstemming is met de Standards for the use of EU securities settlement systems in ESCB credit operations (standaarden voor het gebruik van effectenafwikkelsystemen in de EU voor krediettransacties van het ESCB), mits de vereiste wettelijke en contractuele regelingen worden getroffen. Vanwege hun steeds verder teruglopende belang heeft de Raad van Bestuur besloten dat internationale schuldbewijzen in de vorm van individuele notes van de lijst van beleenbare activa voor de krediettransacties van het Eurosysteem zullen worden geschrapt. Op 22 oktober is een persbericht over deze regelingen gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB betreffende financiële steunmaatregelen in Ierland

Op 3 oktober 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Ierse minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende financiële steunmaatregelen voor kredietinstellingen (CON/2008/44). Het advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB betreffende communautaire wetgeving inzake op euromuntstukken lijkende medailles en penningen

Op 8 oktober 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake op euromuntstukken lijkende medailles en penningen (CON/2008/45). Het advies wordt binnenkort gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en op website van de ECB.

Advies van de ECB betreffende een financiëlestabiliteitsplan in België

Op 8 oktober 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Belgische ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende een staatsgarantie ter dekking van de door de Nationale Bank van België verleende kredieten in het kader van haar bijdrage tot de financiële stabiliteit (CON/2008/46). Het advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB betreffende de vervanging en het uit circulatie nemen van bankbiljetten in Zweden

Op 9 oktober 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Sveriges Riksbank, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende de vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (CON/2008/47). Het advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB betreffende financiële hulpmaatregelen in Ierland

Op 15 oktober 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Ierse minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende de tenuitvoerlegging van financiële hulpmaatregelen ten gunste van kredietinstellingen (CON/2008/48). Het advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB betreffende Duitse wetgeving over de vervanging van euromuntstukken en Duitse herdenkingsmunten

Op 16 oktober 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Duitse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende de vervanging van euromuntstukken en Duitse herdenkingsmunten (CON/2008/49). Het advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB betreffende een financiëlestabiliteitsplan in België

Op 17 oktober 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Belgische ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende een staatsgarantie ter dekking van de passiva van kredietinstellingen (CON/2008/50). Het advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB betreffende het kader voor een depositiegarantie en de bescherming van beleggers in Griekenland

Op 17 oktober 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Griekse ministerie van Economische Zaken en Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende een kader voor een depositogarantie en de bescherming van beleggers (CON/2008/51). Het advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB betreffende een financiëlestabiliteitsplan in Spanje

Op 17 oktober 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Spaanse staatssecretaris van Economische Zaken, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende de creatie van een verwervingsfonds voor financiële activa en betreffende andere overheidsmaatregelen die bijdragen tot de financiële stabiliteit (CON/2008/52). Het advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB betreffende de verzameling van statistische gegevens in Polen

Op 17 oktober 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe de Poolse minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende het wettelijke kader voor de verzameling van statistische gegevens door Narodowy Bank Polski (CON/2008/53). Het advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB betreffende een kader voor de financiële stabiliteit in Denemarken

Op 17 oktober 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Deense ministerie van Economische Zaken, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende een kader voor de financiële stabiliteit ter garantie van de volledige dekking van de schuldvorderingen van de inleggers en gewone schuldeisers (CON/2008/54). Het advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB betreffende de wettelijke maatregelen om de stabiliteit van Oostenrijkse financiële markten te herstellen

Op 20 oktober 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Oostenrijkse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende de wettelijke maatregelen om de stabiliteit van de Oostenrijkse financiële markten te herstellen (CON/2008/55). Het advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB betreffende een financiëlestabiliteitsplan in Frankrijk

Op 21 oktober 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banque de France, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende het leveren van een staatsgarantie om bij te dragen tot de financiële stabiliteit (CON/2008/56). Het advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB betreffende een financiëlestabiliteitsplan in Duitsland

Op 21 oktober 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Duitse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende een Fonds voor de Stabilisatie van de Financiële Markt en andere maatregelen voor de financiële stabiliteit (CON/2008/57). Het advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de ECB betreffende een financiëlestabiliteitsplan in Italië

Op 23 oktober 2008 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banca d’Italia namens het Italiaanse ministerie van Economische Zaken en Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende maatregelen ter garantie van de stabiliteit van het bankensysteem (CON/2008/58). Het advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Corporate governance

Goede praktijken voor de selectie en het mandaat van externe accountants als bedoeld in artikel 27.1 van de Statuten van het ESCB en van de ECB

Op 23 oktober 2008 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van Good Practices for the selection and mandate of External Auditors according to Article 27.1 of the ESCB/ECB Statute (goede praktijken voor de selectie en het mandaat van externe accountants als bedoeld in artikel 27.1 van de Statuten van het ESCB en van de ECB). De goede praktijken stellen de Raad van Bestuur in staat te waarborgen dat bij zijn aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie voor de benoeming van externe accountants voor de nationale centrale banken passende, geharmoniseerde selectiecriteria worden aangelegd.

Voorzitterschap van het Comité Bankbiljetten (BANCO)

Op 23 oktober 2008 heeft de Raad van Bestuur de heer Ton Roos, per 1 november 2008 directeur Bankbiljetten van het directoraat Bankbiljetten van de ECB, benoemd tot voorzitter van BANCO. Zijn mandaat gaat op 1 december 2008 in en loopt op 31 augustus 2010 af, zodat het einde ervan samenvalt met het einde van het mandaat van de voorzitters van alle comités van het Eurosysteem/ESCB en van de voorzitter van het Begrotingscomité, die op 19 juli 2007 door de Raad van Bestuur voor een periode van drie jaar werden (her)benoemd.

Contactpersonen voor de media