Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Oktober 2008

Operativne zadeve

Sklepi v povezavi z operacijami refinanciranja ter eursko in dolarsko likvidnostjo

Svet ECB je od 18. septembra 2008 za zmanjšanje napetosti na denarnem trgu sprejel vrsto ukrepov v povezavi z operacijami refinanciranja, avkcijskimi postopki, odprtimi ponudbami ter likvidnostnimi operacijami v eurih in ameriških dolarjih. Ukrepi so bili v ločenih sporočilih za javnost objavljeni na spletni strani ECB.

Uredba ECB o obveznih rezervah

Svet ECB je 22. oktobra 2008 sprejel Uredbo o spremembah Uredbe ECB/2003/9 z dne 12. septembra 2003 o uporabi obveznih rezerv (ECB/2008/10). Uredba bo kmalu objavljena v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Posodobitev »Splošne dokumentacije« ECB

Svet ECB je 23. oktobra 2008 odobril posodobljeno različico dokumenta z naslovom »Izvajanje denarne politike v euroobmočju: splošna dokumentacija o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema« (krajše »Splošna dokumentacija«) in sprejel Smernico o spremembah Smernice ECB/2000/7 o instrumentih monetarne politike in postopkih Eurosistema (ECB/2008/13). Smernica ECB/2008/13 bo z začetkom veljavnosti 1. februarja 2009 nadomestila sedanjo različico Splošne dokumentacije in bo do konca leta objavljena v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Pravni akti v povezavi s primernostjo zavarovanja

Svet ECB je 23. oktobra 2008 z namenom izvesti sklepe z dne 15. oktobra 2008 sprejel Uredbo in Smernico o začasnih spremembah pravil, povezanih s primernostjo zavarovanja (ECB/2008/11 in ECB/2008/12). Oba pravna akta bosta kmalu objavljena v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Glosar izrazov s področja plačilnih, klirinških in poravnalnih sistemov – javna razprava

Svet ECB je 30. septembra 2008 odprl javno razpravo o glosarju izrazov v zvezi s tehničnimi vidiki plačilnih, klirinških in poravnalnih sistemov v EU, ki so za lažjo uporabo in boljši sprejem v javnosti opredeljeni v uporabniku prijaznem in nebirokratskem jeziku. Namen glosarja je zagotoviti enotno uporabo izrazov v vseh publikacijah ESCB s področja plačil, kliringa in poravnave. Po potrebi bo na voljo tudi v drugih ustanovah Evropske skupnosti. Javna razprava se bo končala najkasneje 1. januarja 2009.

Osnutek priporočil ESCB-CESR za sisteme kliringa in poravnave poslov z vrednostnimi papirji ter nasprotne stranke v EU – javna razprava

Svet ECB je 16. oktobra 2008 odobril začetek javne razprave na temo »Osnutek priporočil za sisteme kliringa in poravnave poslov z vrednostnimi papirji ter osnutek priporočil za centralne nasprotne stranke v Evropski uniji«. Razpravo skupaj organizirata Evropski sistem centralnih bank (ESCB) in Odbor evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje (CESR). Končala se bo 23. januarja 2009. V tem času bosta ESCB in CESR v prostorih CESR v Parizu skupaj organizirala javno razpravo o priporočilih, ki so bila oblikovana v okviru sodelovanja med ESCB in CESR z namenom izboljšati varnost, zanesljivost in učinkovitost na področju kliringa in poravnave vrednostnih papirjev. Sporočilo za javnost o začetku javne razprave je bilo 23. oktobra 2008 objavljeno na spletni strani ECB.

Izmenjalna povezava med Clearstream Banking Frankfurt preko Clearstream Banking Luxembourg do Euroclear France

Svet ECB je 16. oktobra 2008 odobril izmenjalno povezavo med Clearstream Banking AG Frankfurt preko Clearstream Banking S.A. Luxembourg do Euroclear France kot primerno za zavarovanje kreditnih operacij Eurosistema. Sporočilo za javnost je bilo objavljeno 17. oktobra 2008. Seznam primernih izmenjalnih povezav in neposrednih povezav na spletni strani ECB je bil posodobljen.

Razvoj skrbniškega sistema za mednarodne dolžniške vrednostne papirje in njihovo primernost v kreditnih operacijah Eurosistema

Svet ECB je 16. oktobra 2008 ocenil novi skrbniški sistem za mednarodne dolžniške vrednostne papirje in njihovo primernost v kreditnih operacijah Eurosistema. Ugotovil je, da je novi sistem za mednarodne dolžniške vrednostne papirje v globalni registrirani obliki skladen z zahtevami Eurosistema, ki so opredeljene v dokumentu z naslovom » Standards for the use of EU securities settlement systems in ESCB credit operations« (Standardi za uporabo sistemov poravnave vrednostnih papirjev EU v kreditnih operacijah Eurosistema), pod pogojem, da so sklenjena ustrezna pravna in pogodbena razmerja. V zvezi z mednarodnimi dolžniškimi vrednostnimi papirji v obliki posamičnih obveznic je Svet ECB sklenil, da se zaradi vse manjšega pomena ti papirji umaknejo s seznama primernega finančnega premoženja za kreditne operacije Eurosistema. Sporočilo za javnost o podrobnostih nove ureditve je 22. oktobra 2008 objavljeno na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o ukrepih finančne podpore na Irskem

Svet ECB je 3. oktobra 2008 na zahtevo irskega ministra za finance sprejel Mnenje o ukrepih finančne podpore za kreditne institucije (CON/2008/44). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o zakonodaji Skupnosti v zvezi z medaljami in žetoni, podobnimi eurokovancem

Svet ECB je 8. oktobra 2008 na zahtevo Sveta EU sprejel Mnenje o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem (CON/2008/45). Mnenje bo kmalu objavljeno v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o ukrepih za finančno stabilnost v Belgiji

Svet ECB je 8. oktobra 2008 na zahtevo belgijskega ministrstva za finance sprejel Mnenje o državnem jamstvu za posojila, ki ga je centralna banka Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique odobrila v kontekstu prispevanja k finančni stabilnosti (CON/2008/46). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o zamenjavi in umiku bankovcev na Švedskem

Svet ECB je 9. oktobra 2008 na zahtevo centralne banke Sveriges Riksbank sprejel Mnenje o zamenjavi bankovcev in kovancev ter njihovem umiku iz obtoka (CON/2008/47). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o ukrepih finančne podpore na Irskem

Svet ECB je 15. oktobra 2008 na zahtevo irskega ministra za finance sprejel Mnenje o izvedbi ukrepov finančne podpore za kreditne institucije (CON/2008/48). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o nemški zakonodaji o nadomestitvi eurokovancev in nemških spominskih eurokovancev

Svet ECB je 16. oktobra 2008 na zahtevo nemškega ministrstva za finance sprejel Mnenje o nadomestitvi eurokovancev in nemških spominskih eurokovancev (CON/2008/49). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o ukrepih za finančno stabilnost v Belgiji

Svet ECB je 17. oktobra 2008 na zahtevo belgijskega ministrstva za finance sprejel Mnenje o državnem jamstvu, ki krije obveznosti kreditnih institucij (CON/2008/50). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o grških sistemih zajamčenih vlog in varstva vlagateljev

Svet ECB je 17. oktobra 2008 na zahtevo grškega ministrstva za gospodarstvo in finance sprejel Mnenje o sistemih zajamčenih vlog in varstva vlagateljev (CON/2008/51). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o ukrepih za finančno stabilnost v Španiji

Svet ECB je 17. oktobra 2008 na zahtevo španskega državnega sekretarja za gospodarske zadeve sprejel Mnenje o oblikovanju sklada za pridobivanje finančnih sredstev in drugih ukrepih vlade, ki prispevajo k finančni stabilnosti (CON/2008/52). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o zbiranju statističnih podatkov na Poljskem

Svet ECB je 17. oktobra 2008 na zahtevo poljskega ministra za finance sprejel Mnenje o pravnem okviru za zbiranje statističnih informacij s strani centralne banke Narodowy Bank Polski (CON/2008/53). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o ukrepih za finančno stabilnost na Danskem

Svet ECB je 17. oktobra 2008 na zahtevo danskega ministrstva za gospodarske in poslovne zadeve sprejel Mnenje o sistemu finančne stabilnosti, ki jamči za polno kritje terjatev vlagateljev in navadnih upnikov (CON/2008/54). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o pravnih ukrepih za ponovno stabilizacijo finančnega trga v Avstriji

Svet ECB je 20. oktobra 2008 na zahtevo avstrijskega ministrstva za finance sprejel Mnenje o pravnih ukrepih za ponovno vzpostavitev stabilnosti avstrijskega finančnega trga (CON/2008/55). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o ukrepih za finančno stabilnost v Franciji

Svet ECB je 21. oktobra 2008 na zahtevo centralne banke Banque de France sprejel Mnenje o izdajanju državnih jamstev za prispevanje k finančni stabilnosti (CON/2008/56). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o ukrepih za finančno stabilnost v Nemčiji

Svet ECB je 21. oktobra 2008 na zahtevo nemškega ministrstva za finance sprejel Mnenje o ustanovitvi sklada za stabilizacijo finančnega trga in drugih ukrepih za finančno stabilnost (CON/2008/57). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o ukrepih za finančno stabilnost v Italiji

Svet ECB je 23. oktobra 2008 na zahtevo centralne banke Banca d’Italia v imenu italijanskega ministrstva za gospodarske zadeve in finance sprejel Mnenje o ukrepih za zagotovitev stabilnosti bančnega sistema (CON/2008/58). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Upravljanje in vodenje

Dobre prakse za izbiro in mandat zunanjih revizorjev po členu 27.1 Statuta ESCB/ECB

Svet ECB je 23. oktobra 2008 odobril objavo dokumenta z naslovom » Good Practices for the selection and mandate of External Auditors according to Article 27.1 of the ESCB/ECB Statute« (Dobre prakse za izbiro in mandat zunanjih revizorjev po členu 27.1 Statuta ESCB/ECB). Dokument bo Svetu ECB omogočil, da svoje priporočilo Svetu EU o imenovanju zunanjih revizorjev nacionalnih centralnih bank pripravi v skladu z usklajenimi in ustreznimi merili za izbor.

Predsednik Obora za bankovce (BANCO)

Svet ECB je 23. oktobra 2008 za predsednika odbora BANCO imenoval direktorja Direktorata ECB za bankovce Tona Roosa. Imenovanje stopi v veljavo 1. decembra 2008. Mandat se izteče 31. avgusta 2010 in tako sovpada z iztekom mandata vseh predsednikov odborov Eurosistema/ESCB in predsednikom Odbora za proračun, ki jih je Svet ECB za triletni mandat (ponovno) imenoval 19. julija 2007.

Stiki za medije